Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 50/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 listopada 2018 r.

 

 

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru

 

 

Na podstawie art. 58 pkt 5a oraz pkt 12 lit. i) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze
, uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy wstępne

 

§ 1

Regulamin określa:

 1. zasady działania Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i jego zastępców oraz tryb
  i sposób wyboru zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury,
 2. zasady działania rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich i ich zastępców oraz tryb i sposób wyboru zastępców rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich.

 

§ 2

 

Użyte w regulaminie określenia, jeżeli z treści poszczególnych przepisów wyraźnie nie wynika nic innego, oznaczają:

 1. „adwokat” – adwokata, aplikanta adwokackiego oraz prawnika zagranicznego
  w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1874),
 2. „rada adwokacka” – okręgową radę adwokacką lub Naczelną Radę Adwokacką,
 3. „regulamin” – Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych,
 4. „rzecznik dyscyplinarny” – Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury lub rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej,
 5. „sąd dyscyplinarny” – sąd dyscyplinarny izby adwokackiej lub Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
 6. „ustawa” - ustawę z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1184 z poźn. zm.),
 7. „zastępca rzecznika” – zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury lub zastępcę rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej,
 8. zatwierdzenie czynności przez rzecznika dyscyplinarnego – oświadczenie procesowe sporządzone w formie pisemnej, w tym samym dokumencie lub oddzielnie, zawierające w swej osnowie zatwierdzenie konkretnej czynności procesowej, opatrzone podpisem zawierającym imię i nazwisko właściwego rzecznika dyscyplinarnego.

 

 

Rozdział II

Właściwość rzeczników dyscyplinarnych

 

§ 3

 

 1. Do zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury należą czynności procesowe w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach, które dotyczą członków Naczelnej Rady Adwokackiej, członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, członków Wyższej Komisji Rewizyjnej, członków okręgowych rad adwokackich, członków sądu dyscyplinarnego izb adwokackich, członków komisji rewizyjnych izb adwokackich oraz rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich i ich zastępców oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, a także inne czynności w postępowaniu dyscyplinarnym określone w ustawie i w regulaminie.
 2. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców, jeżeli regulamin nie stanowi inaczej.
 3. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może powierzyć rzecznikowi dyscyplinarnemu izby adwokackiej, w całości lub w części, prowadzenie dochodzenia dyscyplinarnego w sprawach, w których jest właściwy, z wyłączeniem spraw, które dotyczą członków Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej.
 4. Powierzenie prowadzenia sprawy przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury następuje w drodze postanowienia.

 

§ 4

 

 1. Do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej należą czynności procesowe w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach, które dotyczą członków izby adwokackiej, która wybrała rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej
  z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz spraw przejętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury lub przekazanych do prowadzenia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury.
 2. Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców, jeżeli regulamin nie stanowi inaczej.
 3. Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej nie może powierzyć zastępcy rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej, w całości lub w części, prowadzenia dochodzenia dyscyplinarnego w sprawach, które dotyczą członków Naczelnej Rady Adwokackiej, członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz członków Wyższej Komisji Rewizyjnej, rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej i członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego oraz komisji rewizyjnej.
 4. Powierzenie prowadzenia sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej następuje w drodze postanowienia.
 5. Spór o właściwość rzeczową pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi izb adwokackich a Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury rozstrzyga Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

 

§ 5

 

 1. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może postanowić o przejęciu sprawy prowadzonej przez rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej do własnego prowadzenia lub o przekazaniu sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu innej izby,
  w przypadku rażącej bezczynności rzecznika dyscyplinarnego lub gdy wymaga tego dobro Adwokatury. Postanowienie wraz z uzasadnieniem Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury doręcza rzecznikowi dyscyplinarnemu izby adwokackiej.
 2. Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej może postanowić o przekazaniu sprawy, do prowadzenia której jest właściwy, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami lub wymaga tego dobro Adwokatury. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury nie jest związany wydanym postanowieniem i stosownie do okoliczności może prowadzić postępowania dalej bądź przekazać sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu izby adwokackiej do dalszego prowadzenia lub przekazać sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu innej izby adwokackiej. Postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.
 3. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że postępowanie dyscyplinarne dotyczy członków Naczelnej Rady Adwokackiej, członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, członków Wyższej Komisji Rewizyjnej, członków okręgowych rad adwokackich, członków sądu dyscyplinarnego izb adwokackich, członków komisji rewizyjnych izb adwokackich, rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich i ich zastępców oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej niezwłocznie przekazuje całą sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może postanowić o przekazaniu sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu izby adwokackiej innej niż tej, której członkiem jest adwokat, którego sprawa dotyczy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 regulaminu.

 

Rozdział III

Tryb oraz sposób wyboru i odwołania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i zastępców rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich

 

§ 6

 

 1. Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury powołuje i odwołuje Naczelna Rada Adwokacka w głosowaniu tajnym, na pisemny wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury. Naczelna Rada Adwokacka może nie uwzględnić wniosku.
 2. Kandydata na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury przedstawia Naczelnej Radzie Adwokackiej wraz ze zwięzłym uzasadnieniem kandydatury, z dokumentami wskazanymi w § 6 ust. 3 regulaminu oraz aktami osobowymi kandydata.
 3. Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury powołuje się spośród adwokatów wykonujących zawód, którzy powinni dawać rękojmię należytego wykonywania powierzanych im czynności, posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw karnych lub dyscyplinarnych, a ponadto którzy:
  1. posiadają bierne prawo wyborcze na stanowiska oraz do organów izb adwokackich i do organów adwokatury,
  2. nie są karani dyscyplinarnie,
  3. złożyli pisemne oświadczenie, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie karno-skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  4. złożyli pisemne oświadczenie, że nie wykonują w postępowaniu dyscyplinarnym, o którym mowa w dziale VIII ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, czynności obrońcy lub pełnomocnika,
  5. przed złożeniem wniosku przez 3 lata wykonywali czynności rzecznika dyscyplinarnego lub zastępcy rzecznika dyscyplinarnego; wymagania tego nie stosuje się do byłych członków Naczelnej Rady Adwokackiej, byłych członków okręgowej rady adwokackiej, byłych członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz byłych członków sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej, a także do adwokata zwolnionego ze spełnienia tego wymagania przez Naczelną Radę Adwokacką,
  6. wykonują zawód adwokata, będąc wpisanym na listę adwokatów wykonujących zawód, nieprzerwanie co najmniej od lat 5 przed dniem złożenia wniosku o powołanie.
  7. Naczelna Rada Adwokacka odwołuje zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury lub w przypadku złożenia przez niego rezygnacji, a także jeżeli poweźmie wiadomość o utracie przez niego biernego prawa wyborczego na stanowiska oraz do organów izb adwokackich
   i do organów adwokatury lub o prawomocnym skazaniu dyscyplinarnym lub o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ściganego z oskarżenia publicznego oraz w przypadku przedstawienia zarzutu w postępowaniu dyscyplinarnym, a także jeżeli wykonuje
   w postępowaniu dyscyplinarnym, o którym mowa w dziale VIII ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze czynności obrońcy lub pełnomocnika. Odwołanie następuje również w przypadku, gdy po powołaniu ujawniły się okoliczności wskazujące niespełnienie przesłanek wskazanych w § 6 ust. 3 Regulaminu.
  8. Z chwilą powzięcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury uprawdopodobnionej informacji o okolicznościach wymienionych w § 6 ust. 4 regulaminu, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury zawiesza zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury w wykonywaniu czynności i zwraca się do Naczelnej Rady Adwokackiej z pisemnym wnioskiem o jego odwołanie. Naczelna Rada Adwokacka rozstrzyga w przedmiocie złożonego wniosku na najbliższym posiedzeniu plenarnym.
  9. Zakończenie kadencji Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury nie powoduje zakończenia pełnienia funkcji przez jego zastępców, którzy pełnią swe funkcje do czasu wyborów zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury na kolejną kadencję.

 

§ 7

 

 1. Zastępców rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej powołuje i odwołuje,
  w głosowaniu tajnym, na pisemny wniosek rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej, właściwa okręgowa rada adwokacka. Okręgowa rada adwokacka może nie uwzględnić wniosku.
 2. Kandydata na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej, rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej przedstawia okręgowej radzie adwokackiej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem kandydatury z dokumentami wskazanymi w § 7 ust. 3 regulaminu oraz aktami osobowymi kandydata.
 3. Zastępcę rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej powołuje się spośród adwokatów wykonujących zawód, którzy powinni dawać rękojmię należytego wykonywania powierzanych im czynności, posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw karnych lub dyscyplinarnych, a ponadto:
  1. posiadają bierne prawo wyborcze na stanowiska oraz do organów izb adwokackich i do organów adwokatury,
  2. nie są karani dyscyplinarnie,
  3. złożyli pisemne oświadczenie, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie karno-skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  4. złożyli pisemne oświadczenie, że nie wykonują w postępowaniu dyscyplinarnym, o którym mowa w dziale VIII ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze czynności obrońcy lub pełnomocnika,
  5. wykonują zawód adwokata, będąc wpisanym na listę adwokatów wykonujących zawód, nieprzerwanie od lat 3 przed dniem złożenia wniosku o powołanie.
  6. Okręgowa rada adwokacka odwołuje zastępcę rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej na wniosek rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej lub w przypadku złożenia rezygnacji, a także jeżeli poweźmie wiadomość o utracie przez niego biernego prawa wyborczego na stanowiska oraz do organów izb adwokackich i do organów adwokatury lub o prawomocnym skazaniu dyscyplinarnym, a także o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia umyślnego przestępstwa,  przestępstwa skarbowego ściganego z oskarżenia publicznego, przedstawienia zarzutu w postępowaniu dyscyplinarnym, a także jeżeli wykonuje w postępowaniu dyscyplinarnym, o którym mowa w dziale VIII ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze czynności obrońcy lub pełnomocnika. Odwołanie następuje również w przypadku, gdy po powołaniu ujawniły się okoliczności wskazujące niespełnienie przesłanek wskazanych w § 7 ust. 3 regulaminu.
  7. Z chwilą powzięcia przez rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej lub przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury uprawdopodobnionej informacji
   o okolicznościach wymienionych w § 7 ust. 4 regulaminu, rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej lub Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury zawiesza zastępcę rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej w wykonywaniu czynności i zwraca się z pisemnym wnioskiem o ich odwołanie do właściwej okręgowej rady adwokackiej. Okręgowa rada adwokacka rozstrzyga w przedmiocie złożonego wniosku na najbliższym posiedzeniu.
  8. Zakończenie kadencji rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej nie powoduje zakończenia pełnienia funkcji przez jego zastępców, którzy pełnią swe funkcje do czasu wyborów zastępców rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej na kolejną kadencję.

 

Rozdział IV

Postępowanie w przypadku wygaśnięcia mandatu Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury lub rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej
w trakcie trwania kadencji

 

§ 8

 

W przypadku wygaśnięcia mandatu Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury w trakcie trwania kadencji, jego obowiązki do czasu wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury wykonuje zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, wskazany przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury lub przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej,
jeżeli Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury nie wskazał swego zastępcy na wypadek wygaśnięcia mandatu w trakcie trwania kadencji. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury wskazuje zastępcę na wypadek wygaśnięcia mandatu w trakcie trwania kadencji, o którym mowa w zdaniu pierwszym w terminie 7 dni, licząc od dnia swego wyboru, w pisemnym oświadczeniu skierowanym do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. W przypadku niewskazania zastępcy w terminie lub niemożności wskazania zastępcy – zastępcę wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§ 9

 

W przypadku wygaśnięcia mandatu rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej w trakcie trwania kadencji, jego obowiązki do czasu wyboru rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej wykonuje zastępca rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej, wskazany przez rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej lub przez okręgową radę adwokacką,
w przypadku jeżeli rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej nie wskazał swego zastępcy na wypadek wygaśnięcia mandatu w trakcie trwania kadencji. Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej wskazuje zastępcę, o którym mowa w zdaniu pierwszym w terminie 7 dni, licząc od dnia swego wyboru, w pisemnym oświadczeniu skierowanym do okręgowej rady adwokackiej. W przypadku niewskazania zastępcy w terminie lub niemożności jego wskazania – zastępcę wskazuje okręgowa rada adwokacka. 

 

Rozdział V

Czynności w postępowaniu dyscyplinarnym

Przepisy wspólne

 

§ 10

 

W postępowaniu dyscyplinarnym Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej i ich zastępcy kierują się normami prawnymi zawartymi
w ustawach i regulaminie oraz postanowieniami uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§ 11

 

 1. Rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowanie z urzędu.
 2. Rzecznik dyscyplinarny kieruje się zasadami bezstronności, obiektywizmu, legalizmu, szybkości i równego traktowania.
 3. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego jest obowiązany wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia rzecznika dyscyplinarnego.
 4. Zarządzenia i wytyczne dotyczące konkretnie oznaczonej sprawy i polecenia wymagają formy pisemnej oraz są dołączane do akt sprawy.
 5. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego obowiązany jest do przedstawienia rzecznikowi dyscyplinarnemu wyników dochodzenia dyscyplinarnego wraz z aktami,  
  w zakreślonym mu uprzednio terminie.
 6. Dochodzenie dyscyplinarne powinno być zakończone w terminie 3 miesięcy.
 7. W uzasadnionych wypadkach okres dochodzenia dyscyplinarnego może być przedłużony na dalszy czas oznaczony przez rzecznika dyscyplinarnego. Postanowienie o przedłużeniu dochodzenia dyscyplinarnego na okres powyżej 6 miesięcy doręcza się Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury, wraz z uzasadnieniem, w treści którego należy wskazać powody, dla których dochodzenie dyscyplinarne nie zostało ukończone, planowane czynności procesowe oraz przyczyny ich nieprzeprowadzenia w toku dotychczasowego dochodzenia dyscyplinarnego. Postanowienie wraz z uzasadnieniem o przedłużeniu dochodzenia dyscyplinarnego doręcza się stronom oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury.

 

 

 

§ 12

 

 1. Dochodzenie dyscyplinarne prowadzi rzecznik dyscyplinarny lub wyznaczony przez niego zastępca rzecznika dyscyplinarnego.
 2. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej, jeżeli nie prowadzą spraw osobiście, dokonują podziału spraw do prowadzenia
  i podejmowania innych czynności procesowych pomiędzy swoich zastępców,
  z uwzględnieniem postanowień regulaminu.
 3. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego prowadzi przekazane mu przez rzecznika sprawy, a w przypadku przeszkód w ich prowadzeniu, zawiadamia o tym niezwłocznie rzecznika dyscyplinarnego.
 4. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez rzecznika dyscyplinarnego, jego obowiązki w tym czasie pełni zastępca rzecznika dyscyplinarnego, wskazany w myśl postanowień Rozdziału IV niniejszego regulaminu.

 

§ 13

 

 1. Wyłączenie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w przypadkach wskazanych w ustawie następuje postanowieniem rzecznika dyscyplinarnego.
 2. Wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego w przypadkach wskazanych w ustawie, następuje postanowieniem Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.
 3. Wyłączenie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury w przypadkach wskazanych
  w ustawie następuje postanowieniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, który jednocześnie w tym postanowieniu wskazuje rzecznika dyscyplinarnego właściwego do prowadzenia sprawy, w której wyłączono Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

 

§ 14

 

 1. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury co najmniej raz w roku przeprowadza naradę
  z rzecznikami dyscyplinarnymi wszystkich izb adwokackich, w celu omówienia orzecznictwa dyscyplinarnego oraz analizy istotnych zagadnień z praktyki postępowań dyscyplinarnych.
 2. Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej co najmniej dwa razy w roku przeprowadza naradę ze swymi zastępcami, w celu omówienia orzecznictwa dyscyplinarnego oraz analizy istotnych zagadnień z praktyki postępowań dyscyplinarnych.
 3. W toku dochodzenia dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny powinien, nie rzadziej niż co trzy miesiące, dokonać kontroli terminowości czynności procesowych podejmowanych w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych i w tym celu zastępcy rzecznika dyscyplinarnego składają rzecznikowi dyscyplinarnemu pisemne sprawozdania z prowadzonych postępowań dyscyplinarnych. Treść sprawozdania powinna zawierać informację o planowanym terminie zakończenia dochodzenia dyscyplinarnego, planowanych czynnościach procesowych oraz ewentualnych przeszkodach lub trudnościach wynikłych w toku postępowania. Każde kolejne sprawozdanie powinno zawierać oznaczenie niewykonanych czynności procesowych, ujętych w poprzednim sprawozdaniu jako planowane do wykonania.

 

 

 

 

§ 15

 

 1. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może zarządzić wizytację izby adwokackiej
  w zakresie czynności dyscyplinarnych rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej, uczestnicząc w niej osobiście lub przez wyznaczonego w tym celu zastępcę rzecznika dyscyplinarnego adwokatury.
 2. W wypadku prowadzenia na podstawie regulaminu, w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, wizytacji okręgowej rady adwokackiej, w zakresie obejmującym działanie kancelarii rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej,
  w wizytacji tej może wziąć udział Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury lub wskazany przez niego zastępca, w zakresie czynności wskazanych w § 15 ust. 1 regulaminu. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury po przeprowadzeniu wizytacji przedstawia Przewodniczącemu Centralnego Zespołu Wizytatorów opinię, wskazującą na dostrzeżone uchybienia w funkcjonowaniu biura rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej oraz zalecane sposoby ich usunięcia.
 1. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może zwrócić uwagę rzecznikowi dyscyplinarnemu izby adwokackiej w sprawie uchybień w jego działalności, zawiadamiając jednocześnie o powyższym właściwą okręgową radę adwokacką,
  a w miarę potrzeby także Naczelna Radę Adwokacką. Czynność ta wymaga formy pisemnej i musi zawierać uzasadnienie wraz z precyzyjnym wskazaniem uchybień oraz wskazywać termin ich usunięcia. Zwracając uwagę, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może żądać nadesłania w wyznaczonym terminie wyjaśnień i podania środków podjętych w celu zapobieżenia takim uchybieniom w przyszłości.

 

§ 16

 

 1. Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej, na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej lub Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, udziela informacji
  o przebiegu postępowania dyscyplinarnego.
 2. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury mają prawo wglądu do akt postępowań dyscyplinarnych. Fakt ten odnotowuje się w aktach sprawy.
 3. Rzecznik Dyscyplinarny izby adwokackiej na wniosek dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej, udziela mu informacji o przebiegu postępowania dyscyplinarnego dotyczącego członka izby. Dziekan ma również prawo wglądu do akt takiego postępowania dyscyplinarnego. Skorzystanie z prawa do wglądu do akt sprawy odnotowuje się w aktach sprawy.

 

§ 17

 

 1. Rzecznik dyscyplinarny doręcza Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury, Ministrowi Sprawiedliwości i dziekanowi właściwej rady adwokackiej odpisy postanowień: o odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego, o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego, o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego oraz informuje o wniesieniu do sądu dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jak też informuje o skierowaniu wniosku, o którym mowa w art. 85 Prawa o adwokaturze do dziekana właściwej rady adwokackiej.
 2. Pisma doręcza się obwinionemu adwokatowi na adres jego siedziby zawodowej, a dla obwinionego aplikanta adwokackiego na adres siedziby zawodowej jego patrona, chyba że wskażą inny adres dla doręczeń.
 3. Protokół, gdy jego sporządzenie jest wymagane lub rzecznik dyscyplinarny postanowi o jego sporządzeniu, spisuje rzecznik dyscyplinarny lub przybrany do tej czynności protokolant, którym może być adwokat, aplikant adwokacki lub pracownik biura rady adwokackiej.
 4. W razie przebywania obwinionego, świadka lub biegłego poza obszarem izby, w której działa rzecznik dyscyplinarny, rzecznik dyscyplinarny może zwrócić się
  o przesłuchanie obwinionego, świadka lub biegłego do rzecznika właściwego dla miejsca przebywania obwinionego, świadka lub biegłego. Rzecznik dyscyplinarny właściwy dla miejsca przebywania obwinionego, świadka lub biegłego jest zobowiązany udzielić pomocy i wykonać zleconą czynność procesową niezwłocznie. Zlecenie przeprowadzenia czynności procesowej wskazuje w swej osnowie rodzaj czynności, dane osoby, z którą czynność ma być przeprowadzona i jej adres, treść czynności, w tym pytania oraz niezbędne załączniki, jak też w miarę potrzeby inne elementy. Rzecznik dokonujący zleconej czynności procesowej może przeprowadzić także inny dowód, którego potrzeba wyłoni się w toku wykonywanej czynności procesowej.
 5. Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia oględzin akt sprawy sądowej lub zapoznania się z materiałami zebranymi w innym postępowaniu, a wykonanie tej czynności nie jest możliwe w kancelarii rzecznika dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny przeprowadza tę czynność osobiście lub zleca jej przeprowadzenie zastępcy lub rzecznikowi innej izby, z jednoczesnym sporządzeniem pisemnego upoważnienia do wykonania tej czynności, które składa się organowi dysponującemu aktami.
 6. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dokumentów lub danych, które znajdują się
  w instytucjach państwowych, samorządowych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a także u osób fizycznych, stosuje się art. 15 § 2 i 3 k.p.k.
 7. W toku postępowania dyscyplinarnego, w przypadku doręczania pism, należy
  w pierwszym piśmie kierowanym do obwinionego przytoczyć treść art. 93b ust. 1 Prawa o adwokaturze oraz zwrócić się do adresata o wyrażenie zgody na dokonywanie doręczeń pism za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej.
 8. W toku postępowania dyscyplinarnego, w przypadku dokonywanych wezwań kierowanych do obwinionych należy wykorzystywać przede wszystkim w pierwszej kolejności środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że obwiniony nie wyraża zgody na taką formę kontaktu. Jeżeli obwiniony wyraża zgodę na taką formę kontaktu, dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.
 9. W toku postępowania dyscyplinarnego, w przypadku dokonywanych wezwań lub zawiadomień kierowanych do świadków lub przypadku kierowania żądań o udzielenie pomocy w oparciu o art. 15 § 2 i § 3 k.p.k. w zw. z art. 95n pkt 2 Prawa o adwokaturze, niezależnie od zachowania oficjalnej formy doręczeń przewidzianej w kodeksie postępowania karnego, należy treść sporządzonego dokumentu przesłać do jego adresata przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (faks lub poczta elektroniczna).

 

§ 18

 

 1. W przypadku przekazania do rzecznika dyscyplinarnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, z treści którego wynika, iż od dnia jego popełnienia upłynął okres jednego roku, rzecznik dyscyplinarny obejmie takie postępowanie bezpośrednim nadzorem, w ramach którego kontroluje prawidłowość
  i terminowość czynności procesowych, co najmniej raz w miesiącu. Kontrola powinna być odnotowana w formie pisemnej w aktach postępowania.
 2. W przypadku skierowania przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do właściwego sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny na pierwszej stronie wniosku oznacza informację o dacie przedawnienia karalności dyscyplinarnej, poprzez adnotację w lewym górnym rogu tego wniosku.
 3. W przypadku, gdy w toku postępowania dyscyplinarnego przed właściwym sądem dyscyplinarnym, co najmniej z treści jednego zarzutu wynika, iż od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego upłynął okres dwóch lat, rzecznik dyscyplinarny zwraca uwagę właściwego sądu dyscyplinarnego na powyższy fakt, wnosząc o odnotowanie tej informacji w protokole rozprawy lub posiedzenia. W przypadku nierozpoczęcia przewodu sądowego lub zawieszenia postępowania, rzecznik dyscyplinarny informuje o powyższej sytuacji właściwy sąd dyscyplinarny w formie pisma procesowego, składanego do akt sprawy.

 

Czynności sprawdzające

 

§ 19

 

 1. Po powzięciu wiadomości wskazujących na popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny zobowiązany jest do dokonania czynności sprawdzających.
 2. Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej prowadzi czynności sprawdzające osobiście lub zleca ich przeprowadzenie jednemu ze swych zastępców.
 3. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury prowadzi czynności sprawdzające osobiście albo zleca ich przeprowadzenie jednemu z zastępców lub wskazanemu przez siebie rzecznikowi dyscyplinarnemu izby adwokackiej.
 4. Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej zarządza przeprowadzenie czynności sprawdzających na polecenie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może wydać zarządzenie o przeprowadzeniu czynności sprawdzających w każdej sprawie.
 5. Najpóźniej w ciągu 30 dni od wydania zarządzenia o przeprowadzeniu czynności sprawdzających, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego lub odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego.
 6. Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przewinieniu dyscyplinarnym lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie.
 7. W ramach czynności sprawdzających stosuje się odpowiednio art. 307 k.p.k.
 8. Projekt postanowienia o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego lub projekt postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego może przygotować zastępca rzecznika dyscyplinarnego.
 9. Jeżeli czynności sprawdzające były wykonane przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, ich wyniki przedstawia się wraz z aktami sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu, który zarządził ich przeprowadzenie.
 10. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego wydaje i podpisuje rzecznik dyscyplinarny lub zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Postanowienie wydane przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wymaga pisemnego zatwierdzenia przez rzecznika dyscyplinarnego.

 

 

 

Dochodzenie dyscyplinarne

 

§ 20

 

 1. Celem postępowania dyscyplinarnego jest ustalenie czy doszło do popełnienia przez adwokata lub aplikanta adwokackiego przewinienia dyscyplinarnego oraz czy zachodzą uzasadnione podstawy do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, względnie czy wystarczające jest zastosowanie innych środków przewidzianych przez ustawę.
 2. Dochodzenie dyscyplinarne ma na celu ustalenie czy adwokat lub aplikant adwokacki w związku ze swoim działaniem lub zaniechaniem, postąpił sprzecznie z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź, czy miało miejsce naruszenie jego obowiązków zawodowych oraz na zebraniu i zabezpieczeniu dowodów.
 3. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, wydaje się postanowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną. Wskazanie danych osobowych adwokata lub aplikanta adwokackiego w postanowieniu o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego powinno nastąpić jedynie wówczas, gdy nie jest możliwe określenie zakresu przedmiotowego dochodzenia dyscyplinarnego w inny sposób.
 4. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego wydaje i podpisuje rzecznik dyscyplinarny lub zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Postanowienie wydane przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wymaga pisemnego zatwierdzenia przez rzecznika dyscyplinarnego.
 5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach lub gdy wymaga tego dobro adwokatury,
  w razie bezczynności właściwego rzecznika dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może wydać postanowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego
  w sprawie, niezależnie od tego, czy jest właściwy do jego prowadzenia.

 

§ 21

 

 1. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego lub zebrane
  w jego toku dostatecznie uzasadniają podejrzenie, że przewinienie dyscyplinarne popełnił ustalony adwokat lub aplikant adwokacki, sporządza się postanowienie
  o przedstawieniu zarzutów, ogłasza się je niezwłocznie obwinionemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie obwinionego nie jest możliwe z powodu jego niestawiennictwa. W takim przypadku stosuje się art. 93b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
 2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera wskazanie obwinionego, dokładne określenie zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego i jego kwalifikacji prawnej.
 3. Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu, zmianie lub uzupełnieniu zarzutów sporządza się na wniosek obwinionego.
 4. Postanowienie o przedstawieniu, zmianie lub uzupełnieniu zarzutów wydaje rzecznik dyscyplinarny lub zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Postanowienie wydane przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wymaga pisemnego zatwierdzenia przez rzecznika dyscyplinarnego.

 

 

 1. W razie ujawnienia w toku dochodzenia dyscyplinarnego innego czynu podlegającego ściganiu dyscyplinarnemu, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego co do tego czynu i może połączyć postępowanie dotyczące tego czynu z postępowaniem będącym w toku, jeżeli występują okoliczności uzasadniające łączne rozpoznanie tych spraw.
 2. W razie ujawnienia w toku dochodzenia dyscyplinarnego czynu podlegającego ściganiu dyscyplinarnemu popełnionego przez adwokata lub aplikanta adwokackiego wpisanego na listę w innej izbie, rzecznik przesyła niezbędne materiały rzecznikowi dyscyplinarnemu właściwej izby, chyba że okoliczności sprawy lub sposób popełnienia przewinienia dyscyplinarnego uzasadniają łączne prowadzenie sprawy.
 3. Jeżeli dochodzenie dyscyplinarne dotyczy przewinień dyscyplinarnych adwokatów lub aplikantów adwokackich z różnych izb, właściwym do prowadzenia dochodzenia jest rzecznik izby, który pierwszy wszczął dochodzenie dyscyplinarne.
 4. Spór o właściwość miejscową pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi izb adwokackich rozstrzyga Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury. Do czasu rozstrzygnięcia sporu, każdy z rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich podejmuje jedynie czynności niecierpiące zwłoki.

 

§ 23

 

 1. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego wydaje się, jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub zachodzi wypadek mniejszej wagi albo jeżeli zachodzi wypadek mniejszej wagi i wystarczającym środkiem dyscyplinującym adwokata lub aplikanta adwokackiego będzie skierowanie wniosku o udzielenie upomnienia dziekańskiego.
 2. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego wydaje i podpisuje rzecznik dyscyplinarny lub zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Postanowienie wydane przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wymaga pisemnego zatwierdzenia przez rzecznika dyscyplinarnego.
 3. Projekt wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub projekt postanowienia o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego może przygotować zastępca rzecznika dyscyplinarnego.
 4. Rzecznik dyscyplinarny może zobowiązać zastępcę rzecznika dyscyplinarnego do uzupełnienia dochodzenia dyscyplinarnego wskazując czynności procesowe, jakie powinny być przeprowadzone.

 

§ 24

 

Rzecznik dyscyplinarny, na którego postanowienie kończące postępowanie wniesiono odwołanie, może je uwzględnić, uchylić zaskarżone postanowienie i podjąć dalsze czynności w postępowaniu dyscyplinarnym. W innym wypadku rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy lub niezbędnymi odpisami z akt sprawy sądowi dyscyplinarnemu właściwemu do rozpoznania odwołania, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania.

 

§ 25

 

Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało zawieszone, rzecznik dyscyplinarny z urzędu co trzy miesiące dokonuje kontroli podstaw zawieszenia, a w razie zmiany okoliczności sprawy podejmuje stosowne czynności procesowe.

 

 

 

§ 26

 

 1. W przypadku wpływu do rzecznika dyscyplinarnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, z treści którego wynika, iż pokrzywdzonym jest wyłącznie członek Adwokatury – rzecznik dyscyplinarny, po wszczęciu postępowania w sprawie i wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutu, poucza strony postępowania o możliwości skierowania sprawy do instytucji lub osoby do tego uprawnionej, w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i obwinionym, jednocześnie informując o celach i zasadach postępowania mediacyjnego, w tym o możliwości cofnięcia zgody na mediację, aż do zakończenia postępowania mediacyjnego oraz o treści art. 178a k.p.k. i treści § 36 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – wzywając zainteresowanych do wyrażenia zgody na postępowanie mediacyjne. W aktach dochodzenia dyscyplinarnego należy odnotować w formie pisemnej spełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej.
 2. W przypadku wyrażenia przez zainteresowanych zgody na postępowanie mediacyjne, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i obwinionym, wskazując
  w miarę możliwości osobę mediatora i zakreślając mediatorowi miesięczny termin na przeprowadzenie mediacji, liczony od dnia doręczenia postanowienia.
 3. Kierując sprawę do mediacji, mediatorowi udostępnia się w formie kopii akta sprawy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.
 4. Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, mediator sporządza sprawozdanie
  z jego wyników. Do sprawozdania załącza się ugodę podpisaną przez obwinionego, pokrzywdzonego i mediatora, jeżeli została zawarta.
 5. W przypadku pojednania się stron w wyniku mediacji, rzecznik dyscyplinarny rozważa zastosowanie przepisów art. 85 i 95d Prawo o adwokaturze.

 

§ 27

 

 1. W przypadku złożenia do rzecznika dyscyplinarnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, z treści którego wynika, iż pokrzywdzony jest uprawniony do rozporządzenia dobrem prawnie chronionym przez przepis prawa lub postanowienie Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – Rzecznik Dyscyplinarny, po wszczęciu postępowania w sprawie i wydaniu postanowienia
  o przedstawieniu zarzutu, poucza strony postępowania o możliwości skierowania sprawy do instytucji lub osoby do tego uprawnionej, w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i obwinionym, jednocześnie informując o celach i zasadach postępowania mediacyjnego, w tym o możliwości cofnięcia zgody na mediację, aż do zakończenia postępowania mediacyjnego oraz
  o treści art. 178a k.p.k. – wzywając zainteresowanych do wyrażenia zgody na postępowanie mediacyjne. W aktach dochodzenia dyscyplinarnego należy odnotować w formie pisemnej spełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej.
 2. W przypadku wyrażenia przez zainteresowanych zgody na postępowanie mediacyjne, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wskazując w miarę możliwości osobę mediatora, w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i obwinionym, zakreślając w postanowieniu termin jednego miesiąca liczony od daty doręczenia mediatorowi postanowienia na przeprowadzenie mediacji.
 3. Pokrzywdzonego należy poinformować, że skierowanie sprawy do mediacji
  w postępowaniu dyscyplinarnym wymaga skorzystania z pomocy Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy adwokackiej, która może być ujawniona w toku postępowania mediacyjnego.
 4. Kierując sprawę do mediacji, mediatorowi udostępnia się w formie kopii akta sprawy
  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.
 5. Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, mediator sporządza sprawozdanie
  z jego wyników. Do sprawozdania załącza się ugodę podpisaną przez obwinionego, pokrzywdzonego i mediatora, jeżeli została zawarta.
 6. W przypadku pojednania się stron w wyniku mediacji, rzecznik dyscyplinarny rozważa zastosowanie przepisów art. 85 i 95d Prawo o adwokaturze.

 

§ 28

 

Niezależnie od wykonania obowiązków wskazanych w §26 – 27 regulaminu – rzecznik dyscyplinarny, na każdym etapie postępowania zwraca uwagę stronom postępowania na celowość ugodowego zakończenia sprawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających
z przepisów prawa lub wynikających z charakteru dobra prawnego zagrożonego lub naruszonego działaniem adwokata lub aplikanta adwokackiego.

 

Wniosek o udzielenie upomnienia dziekańskiego

 

§ 29

 

 1. Jeżeli w ocenie rzecznika dyscyplinarnego spełnione są przesłanki wskazane w art. 85 Prawa o adwokaturze, rzecznik dyscyplinarny występuje do dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej właściwej dla izby adwokackiej, której adwokat lub aplikant adwokacki jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, z wnioskiem o udzielenie upomnienia dziekańskiego.
 2. Wniosek o udzielenie upomnienia dziekańskiego powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko adwokata lub aplikanta adwokackiego oraz dane o karalności dyscyplinarnej,
  2. opis znamion przewinienia dyscyplinarnego wskazanych w postanowieniu
   o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego albo o umorzeniu tego postępowania, wraz z podaniem kwalifikacji prawnej,
  3. propozycję zastosowania środków, o których mowa w art. 85 ust. 2 Prawo
   o adwokaturze,
  4. uzasadnienie zawierające przytoczenie faktów i dowodów, na których opiera się wniosek, a w miarę potrzeby wyjaśnienie podstawy prawnej przewinień dyscyplinarnych, ze wskazaniem okoliczności określonych w art. 85 Prawo
   o adwokaturze.
  5. Do wniosku o udzielenie upomnienia dziekańskiego należy załączyć akta postępowania dyscyplinarnego i aktualną na dzień złożenia wniosku informację o karalności dyscyplinarnej.
  6. O złożeniu wniosku o udzielenie upomnienia dziekańskiego, rzecznik dyscyplinarny informuje adwokata lub aplikanta adwokackiego, których dotyczy wniosek,
   z jednoczesnym przesłaniem tym osobom odpisu wniosku, a także informuje o złożeniu wniosku Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

 

§ 30

 

Jeżeli adwokat lub aplikant adwokacki złoży odwołanie od upomnienia dziekańskiego do właściwego sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny bierze udział w posiedzeniu właściwego sądu dyscyplinarnego, przedstawiając swoje stanowisko w przedmiocie złożonego odwołania.

 

Tymczasowe zawieszenie w wykonywaniu czynności zawodowych

 

§ 31

 

 1. Rzecznik dyscyplinarny w wypadku powzięcia wiadomości o tymczasowym aresztowaniu adwokata, występuje do właściwego prokuratora lub sądu o wydanie odpisu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
 2. Rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie po otrzymaniu odpisu postanowienia
  o tymczasowym aresztowaniu, wydaje postanowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego, jeżeli nie zostało ono wszczęte wcześniej.
 3. Rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie po otrzymaniu odpisu postanowienia
  o tymczasowym aresztowaniu informuje sąd dyscyplinarny o tymczasowym aresztowaniu adwokata, wnosząc o skierowanie sprawy na posiedzenie, celem tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych oraz informując, kiedy upływa przewidziany w art. 95j ust. 1a ustawy czternastodniowy termin, liczony od daty powzięcia przez niego wiadomości o tymczasowym aresztowaniu.
 4. Jeżeli w ocenie rzecznika dyscyplinarnego spełnione są przesłanki wskazane w art. 95j Prawo o adwokaturze, rzecznik dyscyplinarny występuje do właściwego sądu dyscyplinarnego z wnioskiem o tymczasowe zawieszenie obwinionego w czynnościach zawodowych.
 5. Jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których zostało zastosowane tymczasowe zawieszenie w wykonywaniu czynności zawodowych lub jeżeli powstały przyczyny uzasadniające jego uchylenie, rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie składa wniosek
  o uchylenie tymczasowego zawieszenia obwinionego w czynnościach zawodowych.

 

§ 32

 

 1. Czynności procesowe w dochodzeniu dyscyplinarnym w sprawach, w których zastosowano tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych należy prowadzić w pierwszej kolejności oraz bez zbędnej zwłoki.
 2. Rzecznik dyscyplinarny przejmuje do osobistego prowadzenia lub obejmie nadzorem dochodzenie dyscyplinarne, w którym stosowane jest tymczasowe zawieszenie
  w czynnościach zawodowych.
 3. W ramach nadzoru nad sprawą, rzecznik dyscyplinarny kontroluje prawidłowość
  i terminowość czynności procesowych oraz przeprowadza lub zleca czynności procesowe mające spowodować zakończenie dochodzenia dyscyplinarnego w możliwie najkrótszym terminie. Zarządzenie obejmujące czynności i zalecenia nadzorcze pozostawia się w aktach postępowania.
 4. W przypadku prowadzenia czynności dochodzenia dyscyplinarnego przez zastępców rzecznika w sprawach, w których zastosowano tymczasowe zawieszenie
  w czynnościach zawodowych, rzecznik dyscyplinarny dokonuje kontroli prawidłowości i terminowości czynności procesowych, podejmowanych w takim postępowaniu, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Fakt ten odnotowuje się w aktach sprawy.

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

 

§ 33

 

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko obwinionego, inne dane o jego osobie, w tym dane o jego karalności dyscyplinarnej i zastosowaniu tymczasowego zawieszenia
   w czynnościach zawodowych,
  2. dokładne określenie zarzuconego obwinionemu czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, w tym wysokości powstałej szkody,
  3. wskazanie kwalifikacji prawnej czynu,
  4. wskazanie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania sprawy,
  5. listę osób, których wezwania przez sąd dyscyplinarny żąda rzecznik dyscyplinarny,
  6. wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia żąda rzecznik dyscyplinarny podczas rozprawy przed sądem dyscyplinarnym,
  7. uzasadnienie zawierające przytoczenie faktów i dowodów, na których opiera się wniosek, a w miarę potrzeby wyjaśnienie podstawy prawnej przewinień dyscyplinarnych i omówienie okoliczności, na które powołuje się obwiniony
   w swej obronie.
  8. Do wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego należy załączyć i przesłać właściwemu sądowi dyscyplinarnemu:
   1. akta dochodzenia dyscyplinarnego,
   2. po jednym odpisie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dla każdego obwinionego.
   3. Rzecznik dyscyplinarny może dołączyć do wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wniosek o wydanie na posiedzeniu orzeczenia skazującego
    i orzeczenie uzgodnionych z obwinionym kar lub innych środków przewidzianych
    w ustawie za zarzucane obwinionemu przewinienie dyscyplinarne, uwzględniających też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego i wina obwinionego nie budzą wątpliwości, oświadczenia złożone przez obwinionego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa obwinionego wskazuje, że cele postępowania dyscyplinarnego zostaną osiągnięte. Rzecznik dyscyplinarny uzgadniając z obwinionym treść wniosku, o którym mowa powyżej, poucza obwinionego o treści art. 447 § 5 k.p.k. w zw. z art. 95n pkt 2 Prawo o adwokaturze. O pouczeniu zamieszcza się adnotację w aktach sprawy.
   4. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego podpisuje rzecznik dyscyplinarny.
   5. O złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny informuje obwinionego, ujawnionego pokrzywdzonego, właściwego Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

 

Udział w rozprawie lub posiedzeniu przed sądem dyscyplinarnym izby adwokackiej

 

§ 34

 

 1. W rozprawie lub w posiedzeniu przed sądem dyscyplinarnym izby adwokackiej, jako oskarżyciel bierze udział rzecznik dyscyplinarny lub pisemnie upoważniony przez rzecznika dyscyplinarnego jego zastępca. W rozprawie może brać udział jednocześnie nie więcej niż dwóch zastępców lub rzecznik dyscyplinarny i jego zastępca, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy lub jej zawiłością.
 2. W sprawach, w których dochodzenie dyscyplinarne było prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, może on upoważnić do udziału w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym izby adwokackiej rzecznika dyscyplinarnego, właściwego ze względu na sąd dyscyplinarny, który rozpoznaje sprawę lub jego zastępcę.

 

§ 35

 

 1. Na rozprawie rzecznik dyscyplinarny lub jego zastępca zwięźle przedstawia zarzuty wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, uczestniczy w przeprowadzaniu dowodów zawartych we wniosku lub zgłoszonych przez inne strony oraz zgłasza
  i popiera dalsze wnioski dowodowe mające na celu wyjaśnienie sprawy. Wnosi również o wymierzenie określonej kary dyscyplinarnej.
 2. W przypadku, gdy w postępowaniu sądowym ujawnią się nowe okoliczności, rzecznik dyscyplinarny lub jego zastępca samodzielnie podejmują decyzje związane z dalszym tokiem postępowania.
 3. Na podstawie wyników postępowania dowodowego przed sądem dyscyplinarnym, rzecznik dyscyplinarny lub jego zastępca może odstąpić od oskarżenia albo wnieść
  o uniewinnienie obwinionego.
 4. Jeżeli w rozprawie przed sądem dyscyplinarnym uczestniczy zastępca rzecznika dyscyplinarnego, wniosek o wymierzenie określonej kary, w tym wniosek
  o wymierzenie określonej kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego, wniosek o wydanie orzeczenia skazującego i wymierzenie określonej kary, złożony w trybie art. 95n pkt 2 Prawa o adwokaturze w zw. z art. 387 k.p.k., odstąpienie od wniosku o wszczęcie postępowania lub wniosek o uniewinnienie obwinionego musi być wcześniej uzgodniony z rzecznikiem dyscyplinarnym, który prowadził dochodzenie dyscyplinarne.
 5. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego, który był obecny przy ogłoszeniu orzeczenia lub który zastępował rzecznika dyscyplinarnego na rozprawie, na której zamknięto przewód sądowy, w ciągu 3 dni informuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rzecznika dyscyplinarnego o treści orzeczenia lub postanowienia, przedstawiając jednocześnie swoją wstępną ocenę co do zasadności sporządzenia i wniesienia odwołania od wydanego rozstrzygnięcia.

 

Udział w rozprawie lub posiedzeniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym

 

§ 36

 

W rozprawie lub posiedzeniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym jako oskarżyciel bierze udział Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury lub pisemnie upoważniony przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury jego zastępca. W rozprawie może brać udział jednocześnie nie więcej niż dwóch zastępców lub Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury i jego zastępca, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy lub jej zawiłością.

 

§ 37

 

 1. Na rozprawie lub posiedzeniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury lub jego zastępca zwięźle przedstawia zarzuty wniosku
  o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub zarzuty odwołania sporządzonego przez rzecznika dyscyplinarnego, uczestniczy w przeprowadzaniu dowodów, zgłasza
  i popiera dalsze wnioski dowodowe mające na celu wyjaśnienie sprawy. Wnosi również o wymierzenie określonej kary dyscyplinarnej lub o wydanie orzeczenia postulowanej treści.
 2. W przypadku, gdy w postępowaniu sądowym ujawnią się nowe okoliczności, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury lub jego zastępca samodzielnie podejmują decyzje związane z dalszym tokiem postępowania.
 3. Na podstawie wyników postępowania dowodowego przed sądem dyscyplinarnym, rzecznik dyscyplinarny lub jego zastępca może odstąpić od oskarżenia albo wnosić
  o uniewinnienie obwinionego, względnie może cofnąć odwołanie sporządzone przez rzecznika dyscyplinarnego.
 4. Jeżeli w rozprawie przed sądem dyscyplinarnym uczestniczy zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, wniosek o wymierzenie określonej kary, odstąpienie od wniosku o wszczęcie postępowania, wniosek o uniewinnienie obwinionego lub złożenie oświadczenia o cofnięciu odwołania musi być wcześniej uzgodniony z Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury.
 5. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, który był obecny przy ogłoszeniu orzeczenia lub który zastępował Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury na rozprawie, na której zamknięto przewód sądowy, w ciągu 3 dni informuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury o treści orzeczenia lub postanowienia, przedstawiając jednocześnie swoją wstępną ocenę co do zasadności sporządzenia i wniesienia odwołania lub kasacji od wydanego rozstrzygnięcia.

 

Udział w rozprawie lub posiedzeniu przed Sądem Najwyższym

 

§ 38

 

 1. W rozprawie lub posiedzeniu przed Sądem Najwyższym bierze udział Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury lub pisemnie upoważniony przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury jego zastępca. W rozprawie może brać udział jednocześnie nie więcej niż dwóch zastępców lub Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury i jego zastępca, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy lub jej zawiłością.
 2. Na rozprawie lub posiedzeniu przed Sądem Najwyższym Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury lub jego zastępca przedstawia zarzuty kasacji sporządzonej przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury lub zajmuje stanowisko względem kasacji obwinionego lub jego obrońcy. Ponadto, uczestniczy w czynnościach procesowych prowadzonych w toku postępowania kasacyjnego oraz wnosi o wydanie orzeczenia postulowanej treści.
 3. W przypadku, gdy w postępowaniu sądowym ujawnią się nowe okoliczności, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury lub jego zastępca samodzielnie podejmują decyzje związane z dalszym tokiem postępowania.
 4. Na podstawie wyników postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury lub jego zastępca może odstąpić od oskarżenia albo wnosić o uniewinnienie obwinionego, względnie może cofnąć kasację sporządzoną przez Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.
 5. Jeżeli w rozprawie przed Sądem Najwyższym uczestniczy zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, odstąpienie od wniosku o wszczęcie postępowania, wniosek o uniewinnienie obwinionego lub złożenie oświadczenia o cofnięciu kasacji musi być wcześniej uzgodniony z Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury.
 6. 6.      Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, który był obecny przy ogłoszeniu orzeczenia lub który zastępował Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury na rozprawie, na której zamknięto przewód sądowy, w ciągu 3 dni informuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury o treści orzeczenia lub postanowienia.

 

Rozdział VI

Współdziałanie rzecznika dyscyplinarnego z innymi organami Adwokatury

lub organami izb adwokackich

 

§ 39

 

 1. 1.      Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej ma prawo brać udział  
  w posiedzeniach właściwej okręgowej rady adwokackiej oraz przedstawiać informacje
  o swej bieżącej działalności oraz wykaz spraw, w których dochodzenie dyscyplinarne trwa dłużej niż trzy miesiące.
 2. 2.      Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury ma prawo brać udział w posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawiając informacje o swej bieżącej działalności, w tym o występujących problemach dyscyplinarnych, orzecznictwie dyscyplinarnym oraz o innych istotnych zagadnieniach z praktyki postępowań dyscyplinarnych, wskazując jednocześnie środki zmierzające do przeciwdziałania dostrzeżonym problemom.
 3. 3.      Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej ma prawo brać udział w posiedzeniach prezydium właściwej okręgowej rady adwokackiej. Dziekan właściwej okręgowej rady adwokackiej zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej o terminach posiedzeń prezydium okręgowej rady adwokackiej.
 4. 4.      Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury ma prawo brać udział w posiedzeniach Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zawiadamia Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury o terminach posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Rozdział VII

Sprawozdawczość

 

§ 40

 

 1. Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej przesyła roczne sprawozdanie Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury i właściwej okręgowej radzie adwokackiej do końca pierwszego kwartału za rok ubiegły.
 2. Rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej składa roczne sprawozdanie ze swej działalności na zgromadzeniu izby adwokackiej.
 3. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Naczelnej Radzie Adwokackiej podczas posiedzenia plenarnego, do końca pierwszego półrocza za rok ubiegły.
 4. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury składa Krajowemu Zjazdowi Adwokatury sprawozdanie ze swej działalności, obejmujące całą kadencję.
 5. Rzecznik dyscyplinarny przesyła dwa razy do roku – do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego do Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury wykaz spraw, w których dochodzenia dyscyplinarne toczą się powyżej roku czasu, wraz ze wskazaniem czynności procesowych wykonanych w sprawie i planem dalszych czynności oraz wyjaśnieniem przyczyny niezakończenia postępowania.
 6. Na pisemne żądanie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej składa także inne sprawozdania oraz wyjaśnienia.

 

Kancelaria rzecznika dyscyplinarnego

 

§ 41

 

 1. Rzecznik dyscyplinarny prowadzi kancelarię rzecznika dyscyplinarnego, której finansowanie zapewnia właściwa rada adwokacka.
 2. W kancelarii rzecznika dyscyplinarnego prowadzone są w szczególności:
  1. akta dochodzeń dyscyplinarnych,
  2. repertorium spraw dyscyplinarnych oznaczone w sprawach prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich symbolem „RD”, a w sprawach prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarny Adwokatury symbolem „RDA”,
  3. repertorium postępowań sprawdzających oznaczone w postępowaniach prowadzonych przez Rzeczników Dyscyplinarnych Izb Adwokackich symbolem „RD/Spr”, a w sprawach prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarny Adwokatury symbolem „RDA/Spr”,
  4. skorowidz nazwisk do repertorium „RD”, „RDA”, „RD/Spr” i „RDA/Spr”,
  5. terminarz rozpraw i posiedzeń sądowych, w tym posiedzeń niejawnych,
  6. repertorium pomocy prawnej „RD/PP”,
  7. strona internetowa rzecznika dyscyplinarnego lub jako wyodrębniona podstrona na stronie właściwej izby adwokackiej lub właściwej rady adwokackiej.
  8. Repertoria, skorowidze i terminarze rozpraw mogą być prowadzone w formie papierowej albo elektronicznej lub w obu formach łącznie.
  9. Na pierwszej stronie obwoluty akt sprawy zamieszcza się także informację o dacie przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego.
  10. Do repertorium „RD” i „RDA” wpisuje się wszystkie pisma wpływające do kancelarii rzecznika dyscyplinarnego.
  11. Repertorium powinno umożliwiać w każdej chwili przegląd działalności rzecznika dyscyplinarnego w sprawie oraz uwidaczniać stan sprawy w danej chwili.
  12. Repertoria zakłada się dla każdego roku kalendarzowego, poczynając od liczby 1
   i zachowując kolejność wpisów.
  13. Sprawy wpisuje się do repertorium w takim porządku, w jakim wpływają do rzecznika dyscyplinarnego. Liczba porządkowa, którą sprawa otrzymuje przy pierwszym wpisie, stanowi liczbę repertorium.
  14. Daty wpisuje się w formacie złożonym z dnia, miesiąca i roku (np. 01.01.2018 r.).
  15. Jeżeli zawiadomienie, skarga, zażalenie lub polecenie dotyczy kilku adwokatów,
    w rubryce „obwiniony” wpisuje się wszystkie imiona i nazwiska.
  16. W rubryce „zarzut” wpisuje się krótkie oznaczenie zarzucanego czynu, sformułowanego przez rzecznika dyscyplinarnego.
  17. W rubryce „przekazano według właściwości” oprócz daty przekazania należy wskazać, komu sprawa została przekazana.
  18. Tymczasowe zawieszenie w czynnościach odnotowuje się w rubrykę „uwagi”,
   z jednoczesnym podaniem daty zawieszenia. Wpis ten podkreśla się czerwonym kolorem.
  19. W razie zwrócenia sprawy do uzupełnienia dochodzenia przez sąd dyscyplinarny, sprawę wpisuje się pod nowym numerem repertorium, z zaznaczeniem w rubryce „uwagi” wzajemnego związku spraw, w tym sygnatury, pod którą poprzednio prowadzono sprawę.
  20. Jeżeli połączono dwie lub więcej spraw wpisanych już do repertorium i prowadzonych oddzielnie, sprawę prowadzi się pod liczbą sprawy najwcześniej wpisaną do repertorium. Wszystkie późniejsze liczby przekreśla się dokonując w rubryce „uwagi” adnotacji o połączeniu spraw z podaniem sygnatury sprawy, do której je dołączono.
  21. W razie wyłączenia sprawy, czyni się o tym wzmiankę w rubryce „uwagi”,
   z zaznaczeniem nowej sygnatury sprawy wyłączonej, a wyłączoną sprawę wpisuje się pod nową liczbą repertorium, przenosząc wpisy już dokonane do odpowiednich rubryk oraz zaznacza się w rubryce „uwagi” wzajemny związek spraw.
  22. W rubryce przeznaczonej na „uwagi” należy wpisywać:
   1. datę tymczasowego zawieszenia w czynnościach (wpis ten podkreśla się kolorem czerwonym),
   2. nazwisko zastępcy rzecznika, któremu przydzielono sprawę do prowadzenia, datę przekazania lub wysłania mu akt i datę zwrotu,
   3. inne wysłania i zwrot akt,
   4. połączenia i wyłączenia spraw,
   5. inne ważne czynności nieprzewidziane w poszczególnych rubrykach repertorium,
   6. datę złożenia akt do archiwów,
   7. datę zniszczenia akt.
   8. Sprawy zakończone oznacza się podkreślając liczbę sprawy kolorem czerwonym.
   9. Sprawy niezałatwione ostatecznie z upływem danego roku nie są przenoszone do repertorium roku następnego. Liczby bieżące tych spraw należy wpisać na początku repertorium następnego roku z uwagą „niezałatwione w roku”. W przypadku ostatecznego załatwiania tych spraw, należy wykreślić odpowiednie liczby na początku repertorium bieżącego roku oraz pierwotny wpis sprawy w repertorium podkreślić kolorem czerwonym.
   10. Repertorium może być prowadzone dla kilku lat, z tym jednak zastrzeżeniem, że
    z upływem danego roku podkreśla się ostatni wpis kolorem czerwonym, a na następnej stronie wpisuje się odpowiedni rok, zamieszcza się liczby spraw niezałatwionych
    w poprzednich latach i począwszy od następnej strony - wpisuje się sprawy, które wpłyną w danym roku.
   11. Sprawy załatwione w drodze pomocy prawnej wpisuje się do repertorium „RP”.
   12. Jednocześnie z pierwszym wpisem do repertorium, wpisuje się nazwisko i imię obwinionego oraz liczbę repertorium do skorowidza. Skorowidz prowadzi się alfabetycznie, przy czym rok należy wpisać czerwonym kolorem po ostatnim zapisie
    z roku poprzedniego.
   13. Do terminarza rozpraw i posiedzeń niejawnych wpisuje się pod właściwą datą sprawy, które mają być rozpoznane na posiedzeniu sądu oraz nazwisko zastępcy rzecznika, który ma brać udział w posiedzeniu.
   14. Na stronie lub podstronie internetowej rzecznika dyscyplinarnego zamieszcza się podstawowe informacji teleadresowe oraz podstawowe informacje o zasadach i trybie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, w tym o właściwości miejscowej
    i rzeczowej rzecznika dyscyplinarnego.

 

§ 42

 

 1. Pisma wysłane przez rzecznika w sprawach dyscyplinarnych oznacza się sygnaturą, pod którą sprawa została wpisana do repertorium.
 2. Pisma wpływające do rzecznika w sprawach dyscyplinarnych wpisanych do repertorium oznacza się datą wpływu i liczbą repertorium sprawy. Korespondencji tej nie wpisuje się do ewidencji przewidzianej w przepisach o biurowości ogólnej rady.
 3. Korespondencja w sprawach dyscyplinarnych ma charakter poufny.

 

§ 43

 

 1. Akta spraw dyscyplinarnych przechowuje się w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom nieuprawnionym.
 2. Przed przekazaniem akta powinny być uporządkowane i zszyte, a karty akt ponumerowane na bieżąco.

 

§ 44

 

 1. Wezwanie dla obwinionego, świadka i biegłego oraz inne pisma rzecznika wysyła się w zamkniętej kopercie, z uwzględnieniem czasu koniecznego do umożliwienia stawiennictwa. Wezwania świadka i biegłego powinny zawierać pouczenie o skutkach niestawiennictwa. Wezwania doręcza się za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 2. W sprawach niecierpiących zwłoki rzecznik może porozumieć się z obwinionym, świadkami i biegłymi w sposób jaki uzna za właściwy, czyniąc o tym stosowną wzmiankę w aktach sprawy.

 

Przepisy końcowe i przejściowe

 

§ 45

 

 1. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz zastępcy rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich pełniący swe funkcje w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu pełnią swe funkcje nadal, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Pierwszy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz pierwsi zastępcy rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich pełniący swe funkcje w dniu wejścia
  w życie niniejszego regulaminu pełnią swe funkcje nadal, odpowiednio jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz jako zastępcy rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich.
 3. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz zastępcy rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich pełniący swe funkcje w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu, składają Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury pisemne oświadczenie o spełnianiu przesłanek wskazanych odpowiednio w § 6 ust. 3 litera a i ust. 3 litera b oraz § 7 ust. 3 litera a i ust. 3 litera b niniejszego regulaminu, a także składają pisemne oświadczenia, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 c – d oraz § 7 ust. 3 c – d niniejszego regulaminu. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub w przypadku braku oświadczeń lub ich niekompletności, a także w przypadku nie spełniania przesłanek określonych odpowiednio w § 6 ust. 3 a – d oraz § 7 ust. a – d niniejszego regulaminu, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury występuje do właściwej rady adwokackiej o odwołanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz zastępcy rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackich z pełnionej funkcji. Rada adwokacka podejmuje uchwałę o odwołaniu na najbliższym posiedzeniu po dniu złożenia wniosku. 
 4. Czynności procesowe dokonane przed dniem wejścia w życie regulaminu są skuteczne, jeżeli dokonano je z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
 5. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się przepisy regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 7. 7.      Z dniem wejścia w życie regulaminu uchyla się uchwałę nr 54/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2016 r. Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych.
 8. Publikacja regulaminu następuje poprzez umieszczenie treści niniejszej uchwały na stronie www.nra.pl w zakładce Przepisy adwokackie.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.