Uchwała nr 52/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 52/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 listopada 2018 r.

 

 

 

            Naczelna Rada Adwokacka na podstawie art. 14 ustęp 3 i art. 58 pkt 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze, na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 6 listopada 2018 r.

 

uchyla

 

jako sprzeczną z art. 3 oraz art. 40 pkt 7 ustawy Prawo o adwokaturze Uchwałę nr 7 Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej z dnia 16 czerwca 2018 roku w przedmiocie ustalenia opłaty od wniosku o wpis do rejestru filii kancelarii adwokackich spółek, oddziału spółek dla adwokatów spoza Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej.

 

Uzasadnienie

 

Przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze nie zawierają podstaw prawnych do podejmowania przez Zgromadzenie Izby, jak i inne organy izbowe, uchwał w przedmiocie obciążania członków innych Izb jakimikolwiek opłatami za czynności wykonywane przez organy Izby a związane z rejestracją wniosków o wpis do rejestrów wskazanych w uchwale. Koszty z tym związane mogą być wyłącznie ustalane w wysokości kosztów faktycznie ponoszonych przez Izby w związku z postępowaniem wywołanym złożonym wnioskiem o wpis i to w trybie właściwym dla postępowania administracyjnego, którego przepisy w takiej sprawie mają zastosowanie. Koszty te nie mogą być ustalone również w sposób zryczałtowany, na co zwracały już uwagę Sądy orzekając w kwestiach dotyczących opłat za wpis na listy adwokatów. Wskazać również należy, że wskazany jako podstawę uchwały przepis art. 40 pkt 7 ustawy Prawo o adwokaturze nie może stanowić takiej podstawy, a to w szczególności z tej przyczyny, że uchwały Zgromadzenia Izby nie mogą stanowić o prawach i obowiązkach członków innych Izb wobec braku przepisu szczególnego w tym zakresie. Przepis zaś art. 40 pkt 3 ustawy stanowi wyłącznie podstawę co do podejmowania uchwał w przedmiocie składek rocznych na potrzeby Izb, ale wobec członków danej Izby, a nie członków innych Izb.

Z przyczyn wyżej wskazanych Uchwałę uznać należy za sprzeczną z prawem
w rozumieniu art. 14 pkt 3 ustawy Prawo o adwokaturze.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.