Uchwała nr 53/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

UCHWAŁA NR 53/2018

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 listopada 2018 r.

 

 

w sprawie rekomendowanego postępowania

dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej

 

 

Naczelna Rada Adwokacka, mając na względzie ustawowy obowiązek organów samorządu adwokackiego do tworzenia warunków dla ochrony i przestrzegania tajemnicy adwokackiej, z uwagi na jej bezwzględny charakter na gruncie przepisów o ustroju Adwokatury oraz wynikające z jej istoty gwarancje dla obywateli, wykonując uchwałę nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie z dnia 26 listopada 2016 r., uchwala:

 

  1. Zobowiązuje członków Adwokatury do niezwłocznego informowania właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej o każdym przypadku próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej przez organy Państwa w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy.
  2. Zobowiązuje członka Adwokatury, którego nieprawomocnym postanowieniem zwolniono z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej do zaskarżenia tego orzeczenia, w sposób właściwy dla postępowania, w jakim zapadło przedmiotowe postanowienie, o ile taki środek prawny przysługuje.
  3. Zobowiązuje Okręgowe Rady Adwokackie do podjęcia czynności mających na celu zapewnienie udziału członka Okręgowej Rady Adwokackiej lub adwokata wyznaczonego przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w czynności przesłuchania adwokata lub aplikanta adwokackiego w charakterze świadka lub podejrzanego, jak też w czynności przeszukania mieszkania i lokalu kancelarii adwokackiej oraz w posiedzeniu sądu, na którym rozpoznawane jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie członka Adwokatury, a ponadto udzielenia innej formy wsparcia, która okaże się konieczna w zależności od okoliczności sprawy.
  4. Zobowiązuje Okręgowe Rady Adwokackie do przedstawiania w formie pisemnej Naczelnej Radzie Adwokackiej zbiorczej informacji o próbach naruszenia lub
    o naruszeniu tajemnicy adwokackiej przez organy procesowe w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, w terminach do 28 lutego, 30 kwietnia,
    30 czerwca, 31 sierpnia, 31 października i 31 grudnia każdego roku; informacja powinna zawierać: imię i nazwisko adwokata (aplikanta adwokackiego), który zgłosił próbę naruszenia tajemnicy adwokackiej, oznaczenie sprawy, w której nastąpiła próba naruszenia tajemnicy adwokackiej z oznaczeniem organu procesowego i informacją o stanie sprawy, oświadczenie adwokata (aplikanta adwokackiego) złożone wobec dziekana w związku ze sprawą, jeżeli adwokat skorzystał z takiej możliwości.
  5. Rekomenduje Okręgowym Radom Adwokackim, w celu wykonania niniejszej uchwały oraz uchwały nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie z dnia 26 listopada 2016 r., stosowanie modelowej procedury określonej w załączniku do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część.

 

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że ochrona tajemnicy adwokackiej leży
w interesie obywateli, a powinność tej ochrony jest podstawowym obowiązkiem Adwokatury.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.