Statut Centrum Mediacyjnego NRA

Wróć do listy dokumentów


STATUT

CENTRUM MEDIACJI

PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ

 

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną działającą w ramach struktury funkcjonalnej Naczelnej Rady Adwokackiej.
 2. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Centrum może używać w nazwie skrótu CM lub CM przy NRA.
 4. Centrum używa pieczęci.

 

II

CELE I ZADANIA

 

§ 2

 1. Celami Centrum są w szczególności:

1)   rozwój i promocja pozasądowych metod rozwiązywania sporów,

2)   rozwiązywanie sporów w drodze mediacji,

3)   popularyzacja Centrum oraz wspieranie ośrodków mediacji utworzonych w poszczególnych izbach adwokackich,

4)   działanie na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego,

5)   ochrona praw adwokatów – mediatorów,

6)   promowanie szeroko rozumianej idei mediacji wśród członków Adwokatury, w społeczności polskiej i międzynarodowej.

 1. Centrum realizuje swoje cele poprzez:

1)   organizację postępowań mediacyjnych na podstawie skierowania stron do mediacji przez sąd, jak też na podstawie wniosku stron oraz skierowania przez inny organ, w szczególności Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, jak też rzeczników dyscyplinarnych izb oraz sądy dyscyplinarne,

2)   organizowanie szkoleń dla kandydatów na mediatorów,

3)   podnoszenie kwalifikacji zawodowych adwokatów - mediatorów i kształtowanie etyki członków Centrum, podnoszenie kwalifikacji zawodowych adwokatów - pełnomocników w mediacji, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, dyskusji,

4)   udzielanie pomocy członkom Centrum,

5)   inicjowanie zmian i opiniowanie projektowanych uregulowań prawnych z zakresu mediacji,

6)   pomoc w tworzeniu i wspieraniu lokalnych centrów mediacji działających przy izbach adwokackich i koordynacja współpracy pomiędzy nimi,

7)   współdziałanie z centrami mediacji przy izbach adwokackich, w szczególności poprzez doradztwo, pomoc organizacyjną i szkoleniową,

8)   współpraca z podmiotami działającymi w obszarze mediacji, w szczególności z organami wymiaru sprawiedliwości, w zakresie popularyzacji i rozwoju Centrum;

9)   organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, panelach dyskusyjnych oraz innych spotkaniach poświęconych mediacji w Polsce i za granicą;

10)    inicjowanie działalności wydawniczej z zakresu mediacji,

11)    organizowanie kampanii i akcji promocyjnych na rzecz popularyzacji wśród społeczeństwa postępowania mediacyjnego.

 

II

ORGANY STATUTOWE

 

§ 3

 1. Organami statutowymi Centrum są:

1)   Prezes,

2)   Rada Konsultacyjna, zwana dalej Radą,

3)   Zebranie Ogólne.

 1. Sekretarz Centrum – pracownik Naczelnej Rady Adwokackiej, zajmujący się techniczną
  i administracyjną stroną organizacji pracy Centrum i w związku z tym koordynujący
  i odpowiadający za pracę Sekretariatu Centrum, w szczególności za terminową korespondencję między Centrum i stronami, jak też prawidłowe pobieranie i ewidencjonowanie opłat.

 

§ 4

 1. Prezesa powołuje i odwołuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej spośród wybranych przez siebie kandydatów albo kandydatów wskazanych przez Radę albo 30 mediatorów Centrum. Wniosek Rady albo 30 mediatorów składany jest do Prezydium w formie pisemnej na 30 dni przed upływem kadencji Prezesa.
 2. Prezesa powołuje się na pięcioletnią kadencję.
 3. Prezes kieruje pracą Centrum oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz, w szczególności:

1)   organizuje bieżącą działalność Centrum,

2)   zapewnienia prowadzenie postępowań mediacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminem Centrum oraz zasadami etyki mediatorów,

3)   prowadzi listę mediatorów, w tym dokonuje wpisu / odmowy wpisu na listę mediatorów
i wykreślenia z listy mediatorów Centrum,

4)   przewodniczy Radzie i organizuje jej prace,

5)   udziela pomocy członkom Centrum w związku z pełnieniem przez nich funkcji mediatora,

6)   koordynuje inicjatywy Centrum, w tym wyznacza koordynatorów tych inicjatyw,

7)   powołuje zespoły zadaniowe na potrzeby realizacji celów statutowych i wyznacza ich przewodniczących,

8)   nadzoruje treść merytoryczną strony internetowej Centrum,

9)   sporządza i przedstawia Naczelnej Radzie Adwokackiej roczne sprawozdanie z działalności Centrum.

 1. Prezes wykonuje swoje funkcje samodzielnie, ale w razie potrzeby może złożyć wniosek do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o powołanie spośród członków Centrum jednego lub dwóch wiceprezesów do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Wiceprezes zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności albo w innych uzasadnionych przypadkach. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej może odwołać wiceprezesa w każdym czasie.

 

§ 5

 1. Rada składa się z Prezesa, 24 koordynatorów centrów mediacji przy izbach adwokackich powoływanych przez okręgowe rady adwokackie (w przypadku braku centrum koordynatorem jest osoba wyznaczona przez dziekana okręgowej rady adwokackiej) oraz do 8 członków Centrum powoływanych i odwoływanych na wniosek Prezesa przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na czas trwania kadencji Prezesa.
 2. Posiedzenia Rady Prezes zwołuje z własnej inicjatywy, jak też na wniosek co najmniej połowy członków Rady co najmniej dwa razy do roku, z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną, a w sprawach pilnych co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną.
 3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1)   wyznaczanie kierunków rozwoju i czuwanie nad działaniami Centrum, w tym opracowywanie rekomendacji i standardów pracy mediatorów,

2)   uchwalanie corocznych planów działalności Centrum, w szczególności w zakresie szkoleń, konferencji, kampanii i akcji promocyjnych,

3)   omawianie bieżących spraw związanych z działalnością centrum w tym, monitowanie problemów w działalności centrów mediacyjnych przy izbach adwokackich,

4)   zgłaszanie projektów zmian Statutu i regulaminu Centrum oraz wskazywanie na konieczność podjęcia innych niezbędnych inicjatyw związanych z działalnością Centrum,

5)   opiniowanie projektów zmian regulacji prawnych z zakresu mediacji kierowanych przez organy administracji publicznej i inne podmioty,

6)   promocja i popularyzacja działań Centrum.

 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.

 

§ 6

 1. Zebranie Ogólne składa się z członków Centrum – adwokatów wpisanych na listę̨ mediatorów.
 2. Zebranie Ogólne Mediatorów sprawuje funkcje doradczo-opiniujące.  
 3. Zebranie Ogólne zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady albo na pisemny wniosek połowy członków Centrum. Zebranie Ogólne zwoływane jest co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną.
 4. Zebranie Ogólne Mediatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Centrum.

 

III

CENTRA MEDIACJI PRZY IZBACH ADWOKACKICH

 

§ 7

 1. Okręgowe Rady Adwokackie tworzą centra mediacji, których celami w szczególności są:

1)      współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami administracji publicznej w zakresie mediacji;

2)      propagowanie idei mediacji na rynku lokalnym;

3)      pomoc mediatorom i ochrona ich praw;

4)      podnoszenie kwalifikacji mediatorów.

 1. Okręgowe rady adwokackie uchwalają akt założycielski centrum mediacji, w którym określają jego szczegółowe cele, zadania oraz strukturę wewnętrzną. 
 2. Nazwa centrum mediacyjnego powinna zawierać zwrot „Centrum Mediacji” i obejmować dodatek identyfikujący go z regionem przez zwrot przy Izbie Adwokackiej w … (określenie siedziby) albo w … (określenie siedziby).
 3. Okręgowe rady adwokackie uchwalają regulamin działania centrum mediacji.

 

IV

CZŁONKOSTWO

 

§ 8

 1. Na listę mediatorów Centrum może być wpisana osoba, która:

1)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni z praw publicznych,

2)    jest wpisana na listę adwokatów okręgowej rady adwokackiej,

3)    posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, w szczególności legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu mediacji, bądź zaświadczeniem ukończenia szkolenia przeprowadzonego zgodnie ze standardami przyjętymi w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 1. Wpis na listę mediatorów jest dokonywany na wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać:

1)      imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

2)      zakres specjalizacji,

3)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)      informację o wpisie na listę adwokatów ze wskazaniem izby adwokackiej i numeru wpisu,

5)      informację o znajomości języków obcych,

6)      informację o odbytych szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu,

7)      informację o uzyskanych już wpisach na listę mediatorów ze wskazaniem nazwy oraz siedziby podmiotu prowadzącego rejestr.

 1. Do wniosku o wpis na listę mediatorów zainteresowany powinien dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów statutowych Centrum oraz oświadczenie, że mediator dysponuje odpowiednimi możliwościami lokalowymi do przeprowadzenia mediacji.
 2. Prezes rozpoznaje wniosek o wpis na listę mediatorów w terminie 30 dni. W przypadku odmowy wpisu na listę mediatorów zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania, które powinno zostać złożone w formie pisemnej do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za pośrednictwem Prezesa w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odmowie dokonania wpisu.
 3. Skreślenie z listy mediatorów następuje w poniższych przypadkach:

1)      na wniosek osoby wpisanej na listę,

2)      skreślenie z listy adwokatów okręgowej rady adwokackiej,

3)      rażące uchybienie obowiązkom wynikającym w szczególności z obowiązujących przepisów, statutu Centrum, regulaminu Centrum.

 1. W przypadku skreślenia z listy mediatorów zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za pośrednictwem Prezesa, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykreśleniu.

 

V

MEDIATORZY

§ 9

 1. Mediatora obowiązują̨ w szczególności następujące zasady etyczne:

1)      przestrzegania powszechnie przyjętych norm moralnych, a także godne i bezstronne wykonywanie powierzonych funkcji,

2)      niedopuszczanie do sytuacji stwarzającej wrażenie stronniczości czy też uzależnienia od stron postępowania,

3)      zachowanie w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z postępowaniem mediacyjnym oraz niedopuszczanie do ujawnienia treści negocjacji oraz korzystania w interesie własnym lub osoby trzeciej z informacji uzyskanych podczas postepowania lub w związku z nim,

4)      powstrzymanie się̨ od publicznego demonstrowania swojego stosunku do stron postepowania, mediatorów oraz innych osób uczestniczących w postepowaniu,

5)      zachowywanie się̨ w sposób nie naruszający godności osób biorących udział w postepowaniu oraz wykazywanie się̨ opanowaniem i taktem w razie niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postepowaniu,

6)      systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji oraz wiedzy niezbędnej do należytego wykonywania funkcji mediatora,

7)      wykonywanie powierzonych mu zadań w sposób kompetentny.

 1. Mediator obowiązany jest do prowadzenia postepowania w sposób staranny i sprawny, oraz do rzetelnej oceny stanu sprawy i doprowadzenia do zakończenia sprawy tak szybko, jak to jest możliwe. Mediator zobowiązany jest przedstawić rzetelne rozliczenie finansowe wydatków oraz kosztów.
 2. Mediator zobowiązany jest przestrzegać w szczególności obowiązującego w Centrum Statutu i Regulaminu.
 3. Mediator zobowiązany jest aktualizować informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7 najpóźniej na wezwanie Prezesa Centrum.

 

VI

FINANSOWANIE

§ 10

Działalność Centrum jest finansowana w ramach budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej oraz z jej przychodów, w szczególności z opłat rejestracyjnych.

 

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, jak też Regulamin Centrum.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.