Uchwała nr 69/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 69/2019

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 21 września 2019 r.

 

 

 

o zmianie uchwały

„Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów”

 

 

 

            Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. d. ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala:

 

I.     W uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej nr 27/2011 z dnia 17 września 2011 r. „Regulamin
w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów” (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 4 pkt 4 wykreśla się słowa „i Centralnego Zespołu Wizytatorów”,

2)      w § 8 pkt 5 wykreśla się słowa „składania rocznych sprawozdań dotyczących ilości i rodzaju spraw”,

3)      § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wizytator w terminie 14 dni od zakończenia wizytacji sporządza ze swych czynności protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wizytowana jednostka, a drugi Przewodniczący Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.”,

4)      w § 9 pkt 3 wykreśla się „i Centralnemu Zespołowi Wizytatorów”.

 

II.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III.  Upoważnia się Prezydium NRA do sporządzenia tekstu jednolitego uchwały „Regulamin
w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów”.

IV   Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie www.nra.pl w zakładce Przepisy adwokackie.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.