Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Wróć do listy dokumentów


Obwieszczenie

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

 

Na podstawie uchwały nr 68/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 r.

ogłasza się jednolity tekst

Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

przyjętego uchwałą nr 27/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 września 2011 r.

ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą nr 8/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.

uchwałą nr 27/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 września 2017 r.

uchwałą nr 42/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej dnia z 9 czerwca 2018 r.

uchwałą 69/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 r.  

 

Regulamin

w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

 

 

Rozdział I.

Organizacja wizytacji

 

§ 1.

 

            Organy samorządu adwokackiego realizują obowiązek prowadzenia wizytacji przy pomocy:

 

 1. Centralnego Zespołu Wizytatorów, którego członków, łącznie nie więcej niż 25 osób, w tym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego, powołuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej,
 2. zespołu wizytatorów, którego członków, w liczbie nie mniejszej niż 6 osób, w tym przewodniczącego, powołuje okręgowa rada adwokacka spośród adwokatów danej izby, o stażu zawodowym nie krótszym niż 5 lat.

 

§ 2.

 

             Przewodniczącym Centralnego Zespołu Wizytatorów jest członek Naczelnej Rady Adwokackiej, a przewodniczącym zespołu wizytatorów członek okręgowej rady adwokackiej.

 

§ 3.

 

Zadaniem Centralnego Zespołu Wizytatorów jest:

 

 1. przeprowadzanie wizytacji okręgowych rad adwokackich, pionu rzecznika dyscyplinarnego i sądu dyscyplinarnego w zakresie struktury organizacyjnej, terminowości działania i gospodarki finansowej, sprawowanie nadzoru
  i koordynowanie działalności zespołów wizytatorów,
 2. zbieranie i analizowanie materiałów powizytacyjnych i zgłaszanie wniosków
  w zakresie usprawnienia pracy zawodowej adwokatów oraz właściwego funkcjonowania organów izb adwokackich,
 3. opracowywanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących wizytacji,
 4. przeprowadzanie innych wizytacji.

 

§ 4.

 

Zadaniem zespołu wizytatorów jest:

 

 1. przeprowadzanie wizytacji indywidualnych kancelarii adwokackich, spółek, w których wspólnikami są adwokaci i zespołów adwokackich oraz filii kancelarii adwokackich i oddziałów spółek mających siedzibę w danej izbie adwokackiej, w tym także, gdy siedziba główna znajduje się w innej izbie,
 2. przeprowadzanie wizytacji prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgową radę adwokacką,
 3. zbieranie i analizowanie materiałów powizytacyjnych i zgłaszanie wniosków
  w zakresie usprawnienia pracy zawodowej adwokatów,
 4. opracowywanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących wizytacji
  i przekazywanie ich do okręgowej rady adwokackiej.

 

§ 5.

 

            Wizytacje mogą być przeprowadzane przy współudziale dobranego specjalisty. Wizytator, który poweźmie w toku wizytacji uzasadnioną wątpliwość wymagającą współudziału specjalisty, występuje o zgodę na udział tego specjalisty w wizytacji do dziekana okręgowej rady adwokackiej, a wizytator będący członkiem Centralnego Zespołu Wizytatorów – do przewodniczącego CZW. Dobrany specjalista przed przystąpieniem do czynności zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji powziętych w toku czynności lub przy okazji wykonywania takich czynności.

 

 

Rozdział II.

Zakres wizytacji

 

§ 6.

 

Do zakresu pracy wizytatorów należy:

 

 1. kontrola wykonywania przepisów Prawa o adwokaturze, a także regulaminów
  i uchwał wydawanych przez organy adwokatury,
 2. działalność instruktażowa,
 3. wykonywanie innych zleconych czynności.

 

§ 7.

 

 1. Wizytację przeprowadza się w ciągu drugiego roku wykonywania zawodu przez adwokata, następnie po trzech kolejnych latach. Ponadto w miarę potrzeby mogą być przeprowadzane wizytacje o ustalonym zakresie badania.
 2. Wizytację zespołu adwokackiego obejmującą kontrolę finansową przeprowadza się
  z udziałem księgowego nie rzadziej, niż co 3 lata.

 

 

 

§ 8.

 

Wizytacja powinna obejmować w szczególności:

 

 1. badanie formy organizacyjno-prawnej, w jakiej wykonywany jest zawód przez wizytowanego, sposób oznaczenia i wielkość lokalu, jego wyposażenie pod kątem spełniania wymogów właściwej obsługi klientów,
 2. stan zatrudnienia personelu pomocniczego z uwzględnieniem czasu i warunków pracy,
 3. badanie pracy zawodowej wizytowanego, sposób prowadzenia dokumentacji zawierającej dane klientów i rejestr spraw, sposób przechowywania i zabezpieczenia dokumentów oraz baz danych i elektronicznych nośników informacji (łączy internetowych), materiałów i pism z uwzględnieniem zachowania tajemnicy zawodowej,
 4. w przypadku wykonywania zawodu w formie umowy spółki - zbadanie, czy umowa zawiera następujące postanowienia:

a)         dotyczące tworzenia oddziałów i innych jednostek organizacyjnych,

b)        określające możliwość przystąpienia do spółki (jako następcy wspólnika) wyłącznie przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego,

c)         stwierdzające, że ważnym powodem do wystąpienia ze spółki jest naruszenie przepisów ustawy Prawo o adwokaturze, a także regulaminów i uchwał wydawanych przez organy adwokatury,

d)        zobowiązujące w przypadku utraty przez wspólnika uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz skreślenia z listy prawników zagranicznych do wystąpienia ze spółki przed końcem roku obrachunkowego, w którym utracił on prawo do wykonywania zawodu, a nadto przyjmujące – po bezskutecznym upływie wyżej wskazanego terminu, że wspólnik wystąpił z ostatnim dniem tego terminu,

e)         w przedmiocie zapisu na sąd polubowny,

 1. badanie działalności w zakresie spełniania obowiązków wobec okręgowej rady adwokackiej, a w szczególności opłacania składek samorządowych i wnoszenia opłat z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a także udziału w szkoleniach zawodowych,
 2. treść umowy dotyczącej wykonywania zawodu we wspólnocie biurowej,
 3. kontrolę sposobu wykonywania obowiązków patrona aplikantów adwokackich,
 4. odebranie oświadczenia odnośnie realizacji obowiązku podatkowego i obowiązku opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

§ 9.

 

 1. Wizytator w terminie 14 dni od zakończenia wizytacji sporządza ze swych czynności protokół w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wizytowana jednostka, drugi przewodniczący Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.
  Wizytator opracowuje wnioski zawierające ocenę stanu faktycznego ustalonego
  w toku wizytacji oraz projekt zaleceń powizytacyjnych, który przekazuje wraz
  z protokółem organowi zlecającemu wizytację.
 2. Na podstawie protokołu i wniosków wizytatora organ, który zlecił wizytację opracowuje zalecenia powizytacyjne, które przekazuje wizytowanej jednostce.
 3. Protokół z wizytacji filii kancelarii adwokackich i oddziałów spółek mających siedzibę na terenie innej izby adwokackiej wizytator przesyła również do okręgowej rady adwokackiej właściwej wg siedziby głównej adwokata lub spółki.

 

 

 

§ 10.

 

            Wizytowanej jednostce przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących protokołu oraz zaleceń powizytacyjnych, w terminie 21 dni od otrzymania każdego z tych dokumentów.

 

 

Rozdział III.

Wynagrodzenie wizytatorów

 

§ 11.

 

 1. Wizytatorowi za przeprowadzenie wizytacji kancelarii albo zespołu adwokackiego albo spółki z udziałem adwokata – na jego wniosek – może być wypłacone przez organ zlecający wizytację wynagrodzenie, jeżeli takie wynagrodzenie zostanie ustalone uchwałą właściwej okręgowej rady adwokackiej.
 2. Wizytatorowi CZW za przeprowadzenie wizytacji okręgowej rady adwokackiej przysługuje wynagrodzenie w wysokości diety samorządowej lub jej wielokrotności.
 3. W wypadku wizytacji przeprowadzonej poza siedzibą wykonywania zawodu wizytatorowi – na jego wniosek – przysługuje zwrot kosztów podróży,
  a w uzasadnionych sytuacjach zwrot kosztów noclegu.

 

 

Rozdział IV.

Przepisy końcowe

 

§ 12.

 

            Upoważnia się Centralny Zespół Wizytatorów do opracowania wytycznych dla wizytatorów oraz wzorcowy protokół wizytacyjny obejmujący szczegółowy zakres wizytacji.

 

§ 13.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Traci moc Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów uchwalony przez Naczelna Radę Adwokacką w dniu 2 października 1982 roku ze zmianami uchwalonymi przez NRA w dniach 28 lutego 1988 r., 21 kwietnia 1991r., 6 marca 2004 r. oraz 16 czerwca 2007 r.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.