Uchwała nr 57/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

UCHWAŁA NR 57/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 23 stycznia 2018 r.

            Na podstawie pkt. 3 Uchwały Nr 16/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 czerwca 2014 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej:

 

  1. Zmienia uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 53/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w ten sposób, że:

punkt 2 tej uchwały otrzymuje brzmienie:

 

„1. Podstawową wersją pisma „Palestra” jest wersją papierowa.

  2.Pismo „Palestra” kolportowane jest w wersji papierowej lub elektronicznej. Zamówienia odbiorców wersji papierowej dokonywane są za pośrednictwem Okręgowych Rad Adwokackich.”

            punkt 4 tej uchwały otrzymuje brzmienie:

 

„1. Redakcja „Palestry” raz w roku przekazuje Okręgowym Radom Adwokackim wykaz adresów odbiorców celem jego zaktualizowania. Termin zwrotu zaktualizowanej listy odbiorców pisma „Palestra” przez Okręgowe Rady Adwokackie określa się na 2 tygodnie od daty przesłania list do aktualizacji przez Redakcję , ale nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego dla zeszytów wydawanych w roku następnym.

  1. Listy zaktualizowane w trybie wskazanym w pkt 4 ppkt. 1 obowiązują przez cały okres każdego roku budżetowego od 1 stycznia do  31 grudnia, a ewentualne zmiany odbiorców oraz nośnika mogą być dokonywane w trakcie roku budżetowego wyłączenie w przypadku zmian na liście adwokatów lub aplikantów adwokackich związanych z wpisem bądź skreśleniem.”
  2. Ustala, że od stycznia 2018 roku pismo „Palestra” w wersji papierowej dostarczane będzie
    wyłącznie do odbiorców wskazanych w listach zaktualizowanych przez Okręgowe Rady Adwokackie. Listy te winny być zaktualizowane na cały rok 2018, nie później
    niż do dnia 30 stycznia 2018 roku.
  3. Uchyla się Uchwałę Nr 56/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.