Regulamin Turnieju Sądowego MOOT COURT

Wróć do listy dokumentów


REGULAMIN

 

TURNIEJU SĄDOWEGO MOOT COURT PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH

 

Organizator:

Naczelna Rada Adwokacka

 

Warszawa 2018

 

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Kazus

§ 3 Drużyny

§ 4 Jurorzy

§ 5 Etap Pisemny

§ 6 Etap Ustny

§ 7 Nagrody

§ 8 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Turniej sądowy Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka („Turniej”) jest przeznaczony dla aplikantek i aplikantów adwokackich i jest konkursem z dziedziny nauki w zakresie prawa, w szczególności prawa międzynarodowego i ochrony praw człowieka.
 2. Turniej polega na symulacji postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka („Trybunałem”), w oparciu o kazus turniejowy („Kazus”) przygotowany przez Organizatora.
 3. Celem Turnieju jest popularyzacja wiedzy o prawach człowieka oraz zwiększenie umiejętności aplikantów adwokackich w zakresie identyfikacji spraw związanych z naruszeniem podstawowych praw i wolności oraz prowadzenia postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
 4. Turniej składa się z 2 kolejnych obowiązkowych etapów: (i) etapu pisemnego Turnieju („Etap Pisemny”) oraz (ii) etapu ustnego Turnieju („Etap Ustny” i „Finał Turnieju”).
 5. Turniej odbywa się w języku polskim.
 6. Organizatorem Turnieju („Organizator”) jest Naczelna Rada Adwokacka.
 7. Wszelkie informacje dotyczące Turnieju publikowane są na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.adwokatura.pl.
 8. Do kontaktu służy adres e-mail: mootcourt@nra.pl

 

 

 

 

§ 2 Kazus

 

 1. Kazus zostanie ogłoszony w dniu 25 kwietnia 2018 r. poprzez publikację na stronie internetowej Organizatora.
 2. Kazus dotyczy fikcyjnego stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego naruszenia praw i wolności jednostki gwarantowanych Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Protokołami dodatkowymi do Konwencji.
 3. Postępowanie toczy się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji przewidzianych w Regulaminie, Kazusie lub stosowanych przez Organizatora formularzach.

 

§ 3 Drużyny

 

 1. W Turnieju biorą udział drużyny składające się z 2 do 4 osób mających – w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego – status aplikanta adwokackiego.
 2. Na potrzeby identyfikacji drużyny w Turnieju oraz zachowania anonimowości uczestników, drużyna wybiera 6-cyfrowy kod (niebędący ciągiem 6 kolejnych cyfr ani ciągiem tych samych 6 cyfr). 6-cyfrowy kod należy podać w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Drużyna wskazuje osobę, która sprawuje merytoryczną i dydaktyczną pieczę nad drużyną („Opiekun”). Opiekunem może być: (i) osoba posiadająca co najmniej stopień doktora nauk prawnych, (ii) adwokat, (iii) radca prawny, (iv) sędzia, (v) prokurator. Opiekun może sprawować pieczę tylko nad jedną drużyną.
 4. Rejestracja drużyn rozpoczyna się w dniu 25 kwietnia 2018 r. i trwa do dnia 21 maja 2018 r.
 5. Rejestracja następuje poprzez wysłanie drogą pocztową do Naczelnej Rady Adwokackiej na adres: ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa, wypełnionego i podpisanego przez Opiekuna drużyny formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej Organizatora i określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu, z załączonymi oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych członków drużyn i Opiekuna drużyny. Na kopercie należy dopisać: „Turniej Moot Court”. Zgłoszenia niekompletne (np. nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych) nie będą uwzględniane. Równolegle, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w pliku PDF należy przesłać na adres mailowy: mootcourt@nra.pl do dnia 21 maja 2018 roku.
 6. Zamknięcie rejestracji następuje po wyczerpaniu limitu zgłoszeń 32 drużyn. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Po zamknięciu rejestracji, Organizator tworzy listę rezerwową dla dodatkowo zgłaszających się drużyn, wedle kolejności zgłoszeń. Mając na uwadze względy organizacyjne, Organizator rozważy możliwość zwiększenia liczby drużyn przyjmowanych do udziału w Turnieju.
 7. Drużyny samodzielnie przygotowują pisma i wystąpienia ustne. W przygotowaniach do Turnieju drużyny mogą korzystać z pomocy osób spoza drużyny, o ile nie naruszy to wymogu samodzielnej pracy drużyny. W szczególności, drużyny mogą zwracać się do innych prawników z prośbą o przedstawienie komentarzy do projektów pism i wystąpień ustnych.

 

§ 4 Jurorzy

 

 1. Jurorami w Turnieju są osoby powołane przez Organizatora. Udział w jury odbywa się na zasadzie pro bono.
 2. Organizator powołuje jury Etapu Pisemnego w składzie Przewodniczący oraz od 2 do 16 członków.
 3. Lista Jurorów Etapu Pisemnego zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora do dnia 31 maja 2018 r.
 4. Organizator powołuje Jury Etapu Ustnego oraz Finału Turnieju w składach: Przewodniczący oraz od 2 do 6 członków.
 5. Lista Jurorów Etapu Ustnego oraz Finału Turnieju zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora do dnia 15 listopada 2018 r.
 6. Do pracy w jury mogą być powoływane osoby spoza adwokatury, których wykształcenie lub nabyte umiejętności pozwalają na ocenę uczestników Turnieju. Jurorem nie może być osoba będąca Opiekunem lub pełniąca w Turnieju inną funkcję określoną w niniejszym Regulaminie.
 7. Jury Etapu Pisemnego i Etapu Ustnego podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 5 Etap Pisemny

 

 1. Etap Pisemny obejmuje przygotowanie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz odpowiedzi rządu. Niezłożenie skargi lub odpowiedzi rządu, jak również złożenie ich z naruszeniem poniższych reguł, skutkuje wykluczeniem drużyny z Turnieju.
 2. Drużyna składa skargę do dnia 30 czerwca 2018 r. w formacie pliku tekstowego PDF przesyłając ją na adres mailowy: mootcourt@nra.pl Skarga powinna być sporządzona na specjalnym formularzu skargi przygotowanym wyłącznie na potrzeby Turnieju, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.
 3. Drużyna sporządza odpowiedź rządu na skargę innej drużyny, wylosowanej i wysłanej drużynie na wskazany przez nią adres mailowy do dnia 10 lipca 2018r. Jury Etapu Pisemnego w składzie 3 członków wytypowanych przez Przewodniczącego przeprowadza losowanie.
 4. Drużyna składa odpowiedź rządu do dnia 30 września 2018 r. w formacie pliku tekstowego PDF przesyłając ja na adres mailowy: mootcourt@nra.pl. Odpowiedź rząd powinna być sporządzona na specjalnym formularzu odpowiedzi przygotowanym wyłącznie na potrzeby Turnieju, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.
 5. Etap Pisemny objęty jest całkowitą anonimowością. Pisma powinny być oznaczone wyłącznie wybranym przez drużynę 6-cyfrowym kodem i nie mogą zawierać żadnych innych informacji identyfikujących drużynę lub osobę.
 6. Każde powołanie w pismach materiału źródłowego (doktryna, orzecznictwo, itp.) wymaga podania źródła, z którego materiał pochodzi.
 7. W pismach powoływać się można jedynie na informacje zawarte w Kazusie lub powszechnie dostępne, w razie potrzeby przedstawiając poczynione założenia.
 8. Każde pismo ocenia 2 Jurorów, a każdy z Jurorów ocenia skargę oraz stanowisko rządu niezależnie. Juror może przyznać każdemu pismu od 25 do 50 punktów.
 9. Oceniając pisma Jurorzy biorą pod uwagę poziom wiedzy uczestników, w tym walory merytoryczne skargi i stanowiska rządu (w tym spełnienie wymogów formalnych pisma, poprawność sformułowania zarzutów skargi i ich uzasadnienia, poprawność i siłę przekonywania argumentacji prawnej, jakość i adekwatność odwołań do doktryny i orzecznictwa), jak i sposób przedstawienia argumentacji (w tym poprawność językową), a także strukturę wypowiedzi.

10. Wyniki Etapu Pisemnego w postaci punktacji za skargę i stanowisko rządu zostaną ogłoszone poprzez publikację na stronie internetowej Organizatora do dnia 31 października 2018 r.

 

§ 6 Etap Ustny i Finał Turnieju

 

 1. Do Etapu Ustnego zostaje zakwalifikowanych maksymalnie 8 drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów w Etapie Pisemnym.
 2. Etap Ustny oraz Finał Turnieju odbędą się w Warszawie w pierwszej połowie grudnia 2018 r. Drużyny zakwalifikowane do Etapu Ustnego zostaną poinformowane o dacie i dokładnym miejscu wydarzenia co najmniej na miesiąc przed terminem.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z udziałem aplikantek i aplikantów adwokackich w Turnieju.
 4. W Etapie Ustnym drużyny biorą udział w symulacjach rozpraw.
 5. Na co najmniej 2 tygodnie przed Etapem Ustnym, każda drużyna otrzymuje listę zagadnień – pytań Trybunału, które będę omawiane podczas rozprawy.
 6. W każdej rozprawie biorą udział 2 drużyny; jedna reprezentuje skarżącego, a druga stronę przeciwną. W pierwszej kolejności występuje drużyna reprezentująca skarżącego, następnie drużyna przeciwna. W dalszym toku Jurorzy mogą zadawać pytania. Każdej z drużyn przysługuje łącznie 20 minut na przedstawienie stanowiska oraz 5 minut na replikę.
 7. Wystąpienia mówców ocenia Jury.
 8. Jurorom przysługuje prawo zadawania pytań. Obowiązkiem Jurorów jest kontrolowanie, czy drużyny przestrzegają przydzielonego im czasu wystąpień.
 9. Każdy z Jurorów ocenia wystąpienia niezależnie. Juror może przyznać każdemu z mówców od 25 do 50 punktów.

10. Oceniając wystąpienia mówców Jurorzy biorą pod uwagę wiedzę i przygotowanie merytoryczne mówców (w tym poprawność i siłę przekonywania argumentacji prawniczej), ich umiejętności oratorskie, przestrzeganie przez mówców przydzielonego im czasu, jakość repliki, jak również jakość odpowiedzi na pytania Jurorów, a także przyjętą strategię procesową.

11. Zwycięża drużyna, której mówcy otrzymają łącznie za dany pojedynek większą liczbę punktów. W przypadku wycofania się drużyny lub nieobecności drużyny na pojedynku, drużyna przeciwna zwycięża walkowerem, po rozprawie odbywającej się przy udziale tylko jednej strony.

12. Szczegółowy harmonogram rozgrywek turniejowych zostanie podany do wiadomości na 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia Etapu Ustnego.

13. Etap Ustny składa się z następujących rund: (i) eliminacji, (ii) półfinałów, (iii) pojedynku o trzecie miejsce oraz (iv) Finału Turnieju.

14. W pierwszej rundzie rozgrywek Etapu Ustnego, drużyna o najwyższej liczbie punktów zdobytych w Etapie Pisemnym jest przeciwnikiem drużyny o najniższej liczbie punktów spośród drużyn zakwalifikowanych do Etapu Ustnego. Analogicznie dobierane są pozostałe pary drużyn do pojedynków (1:8, 2:7, 3:6, 4:5). Rola procesowa drużyny zostaje określona w drodze losowania.

15. W półfinałach biorą udział 4 drużyny, które zwyciężyły w pojedynkach eliminacyjnych. Drużyna, która w eliminacjach występowała w roli skarżącego, w półfinale występuje w roli strony przeciwnej – i odwrotnie. Jeśli więcej niż 2 drużyny w eliminacjach występowały w tej samej roli, określenie ról, w których wszystkie drużyny występują w półfinałach, odbywa się losowo.

16. W pojedynku o 3. miejsce biorą udział drużyny, które przegrały odpowiednio w każdym z półfinałowych pojedynków. Drużyna, która w półfinale występowała w roli wnioskodawcy, w pojedynku o 3. miejsce występuje w roli strony przeciwnej – i odwrotnie. Jeśli obie drużyny w półfinale występowały w tej samej roli, określenie ról, w których występują w pojedynku o 3. miejsce, następuje losowo.

17. W Finale Turnieju biorą udział drużyny, które zwyciężyły odpowiednio w każdym z półfinałowych pojedynków. Drużyna, która w półfinale występowała w roli wnioskodawcy, w finale występuje w roli strony przeciwnej – i odwrotnie. Jeżeli  obie drużyny w półfinale występowały w tej samej roli, określenie ról, w których występują w Finale Turnieju, odbywa się losowo.

 

§ 7 Nagrody

 

 1. Drużyna, której Pismo uzyskało najwyższą liczbę punktów, otrzymuje Nagrodę za Najlepsze Pismo.
 2. Mówca, który uzyska indywidualnie najwyższą liczbę punktów, otrzymuje Nagrodę dla Najlepszego Mówcy.
 3. Drużyna, która zwyciężyła w Finale Turnieju  otrzymuje Nagrodę Główną.
 4.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych nagród obok wyżej wymienionych.
 5. Organizator na dwa tygodnie przed Etapem Ustnym przedstawi szczegółową listę nagród związanych z przyznaniem Nagrody Głównej, Nagrody dla Najlepszego Mówcy i Nagrody za Najlepsze Pismo.
 6. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Etapu Ustnego i Finału Turnieju.
 7. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami przewidzianymi dla konkursów z dziedziny nauki.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Wiążąca wykładnia Regulaminu należy do Organizatora. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji.
 2. Organizator może podjąć wszelkie niezbędne działania w celu prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, w szczególności zmieniać lub wprowadzać dodatkowe zasady, pod warunkiem że nie naruszają ducha Regulaminu oraz najlepiej pojętych i rozsądnych interesów drużyn.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów zbieranych na potrzeby Turnieju jest Naczelna Rada Adwokacka z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w wyłącznie celu zgodnego z prawem przeprowadzenia Turnieju i przyznania oraz rozliczenia nagród, w tym na podstawie zgód udzielonych przez uczestników i opiekunów. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz odbiorców danych, którymi są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz upoważnieni członkowie Komisji Praw Człowieka NRA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innymi obowiązującymi przepisami. Osoba udostepniająca dane osobowe ma prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, przy czym zgłoszenie tego ostatniego żądania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju. Ponadto osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z Turniejem albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych określonych niniejszym Regulaminem i załącznikami do niego jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, zapewnienia uczestnikom udziału w Turnieju i przyznania nagród.
 4. Zgłoszenie drużyny do rejestracji w Turnieju oznacza, że uczestnicy zapoznali się z treścią Regulaminu i ją akceptują.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Turnieju Sądowego Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

dla aplikantów adwokackich

Warszawa 2018

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Niniejszy formularz zgłoszeniowy należy wypełnić drukiem i podpisać, a następnie wysłać drogą pocztową na adres Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie wskazany w Regulaminie. Na kopercie należy dopisać: „Moot Court”.

Równolegle, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w pliku PDF należy przesłać na adres mailowy: mootcourt@nra.pl do dnia 21 maja 2018 roku.

Okręgowa Rada Adwokacka

 

Skład drużyny

(imię, nazwisko, rok aplikacji):

1.

2.

3.

4.

 

Osoba reprezentująca drużynę w  kontaktach z Organizatorem Turnieju  (imię, nazwisko, e-mail, telefon)

 

6-cyfrowy kod identyfikujący drużynę

 

Opiekun drużyny

(imię, nazwisko, tytuł zawodowy/naukowy, dane kontaktowe: e-mail, telefon)

 

 

 

Podpis Opiekuna drużyny, data

 

 

 

W celu przystąpienia do Turnieju każdy Uczestnik oraz Opiekun składa poniższe oświadczenie. Po zapoznaniu się z jego treścią i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele Turnieju należy oświadczenie podpisać wraz z podaniem daty. Oryginały oświadczeń, osobno dla każdego Uczestnika oraz Opiekuna, należy przesłać do Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 

Równolegle, każde podpisane oświadczenie w pliku PDF należy przesłać na adres mailowy: mootcourt@nra.pl do dnia 21 maja 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody

na przetwarzanie danych osobowych

w związku z udziałem w Turnieju sądowym Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla aplikantów adwokackich

 

Ja niżej podpisana/y niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Naczelną Radę Adwokacką (ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa) jako Administratora danych oraz przez odbiorców danych (którymi są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz upoważnieni członkowie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), w celu przeprowadzenia Turnieju sądowego Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla aplikantów adwokackich i przyznania oraz rozliczenia nagród.

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, zapewnienia uczestnikom udziału w Turnieju i przyznania oraz rozliczenia nagród.

 

Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda w zakresie udziału w Turnieju oraz przepisy prawa podatkowego w zakresie rozliczenia przyznanych nagród.

 

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie przy czym przyjmuję do wiadomości, iż wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z Turniejem albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie moich danych.

 

Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

 

 

Data .........................                                                 ................................................

                                                                                                    /imię i nazwisko/

 

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.