REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY „KOBIETA ADWOKATURY”

Wróć do listy dokumentów


1
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY „KOBIETA ADWOKATURY”
PRZEZ NACZELNĄ RADĘ ADWOKACKĄ W WARSZAWIE
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) został przyjęty przez Naczelną Radę Adwokacką z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa (dalej zwaną Organizatorem) – organizatora nagrody „Kobieta Adwokatury” (dalej zwanej Nagrodą).
1. Organizatora reprezentuje w ramach przyznawania Nagrody oraz we wszelkich sprawach związanych z Nagrodą i Regulaminem Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (dalej zwany Zespołem), w imieniu którego działa Przewodnicząca Zespołu.
2. Regulamin oraz wszelkie informacje udzielane przez Organizatora w związku z Nagrodą udostępniane są na stronie internetowej Organizatora: adwokatura.pl oraz stronie Zespołu ds. Kobiet na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/zespoldskobiet.
3. Do Regulaminu stosuje się prawo polskie.
§ 2 Cel przyznania Nagrody
1. Nagroda przyznawana jest przez Organizatora corocznie, w marcu każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Nagroda stanowi uhonorowanie adwokatki, która w danym roku kalendarzowym wykazała się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową.
3. Przyznanie Nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez kobiety zarówno praktyki zawodowej, jak i pracy naukowej, a także, zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016 r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.
§ 3 Zgłoszenia do Nagrody
1. Nagrodę może otrzymać wyłącznie adwokatka, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz która aktywnie wykonuje zawód adwokata (tj. jest wpisana na listę adwokatów wykonujących zawód).
2. Zgłoszeń do Nagrody mogą dokonywać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, wszelkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie inne, chociażby nieformalne ruchy społeczne, a także grupy osób fizycznych.
3. Zgłoszeń do Nagrody dokonuje się w terminie od 1 stycznia do 15 lutego następnego roku kalendarzowego za ubiegły rok.
4. W celu dokonania zgłoszenia do Nagrody, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem adwokatura.pl oraz na stronie Zespołu ds. Kobiet na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/zespoldskobiet, a następnie wypełniony formularz należy skierować w terminie do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, którego zgłoszenie dotyczy, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu.
5. Aby wypełniony formularz został uznany za ważne zgłoszenie do Nagrody, powinien zawierać co najmniej następujące dane dotyczące:
2
1) osoby/jednostki/instytucji zgłaszającej kandydatkę: imię i nazwisko/firma/nazwa, numer telefonu,
adres e-mail, a w przypadku, w którym osobą zgłaszającą nie jest osoba fizyczna, również imię i
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie zgłoszenia;
2) kandydatki: imię, nazwisko, tytuł naukowy, numer telefonu, adres e-mail, zakres praktyki
zawodowej oraz uzasadnienie zgłoszenia (opisujące działalność zawodową, działalność
samorządową, działalność naukową i inną działalność społeczną zgłaszanej adwokatki w roku,
którego dotyczy dana edycja Nagrody);
Zgłoszenia do Nagrody niezawierające ww. danych i uzasadnienia, dokonane w sposób inny niż
określony w Regulaminie (w szczególności bez wykorzystania formularza) lub dokonane po terminie
będą przez Zespół odrzucane ze względów formalnych.
6. Zgłoszenie do Nagrody powinno nastąpić za wiedzą i zgodą osoby zgłaszanej do Nagrody, co należy
wskazać w formularzu.
7. Zespół skontaktuje się z kandydatką do Nagrody po otrzymaniu zgłoszenia w celu potwierdzenia
dokonania zgłoszenia przez tę osobę lub wyrażenia przez nią zgody na kandydowanie oraz, o ile jest
to konieczne, uzupełnienia informacji przesłanych w zgłoszeniu.
8. Zespół może kontaktować się z osobą zgłaszającą kandydatkę do Nagrody w celu uzupełnienia
formularza lub udzielenia dodatkowych informacji, korespondencyjnie lub telefonicznie.
9. Zespół dokona oceny formalnej zgłoszeń nie później niż do połowy lutego. Zespół nie jest
obowiązany powiadamiać osoby zgłaszającej o odrzuceniu zgłoszenia ze względów formalnych.
§ 4 Korespondencja elektroniczna
1. Wszelka korespondencja prowadzona przez Zespół w związku z przyznaniem Nagrody będzie
formułowana w języku polskim.
2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszelka korespondencja związana z
przyznaniem Nagrody (w tym w szczególności wnioski, zapytania, informacje, zawiadomienia) będzie
prowadzona za pomocą poczty elektronicznej.
3. Adresat korespondencji elektronicznej na żądanie Zespołu niezwłocznie potwierdza fakt jej
otrzymania.
4. Wszelka korespondencja elektroniczna dotycząca Nagrody powinna być kierowana do Zespołu na
adres e-mail wskazany w formularzu. Jakakolwiek korespondencja elektroniczna dotycząca Nagrody,
kierowana na inny adres e-mail, nie będzie brana przez Organizatora pod uwagę.
5. Organizator nie ma obowiązku odpowiadania na każdą otrzymaną korespondencję, w szczególności
jeżeli w opinii Zespołu korespondencja nie jest związana bezpośrednio z Nagrodą lub nie jest istotna.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości nie będące skutkiem jej
bezpośrednich działań, w szczególności: zakłóceń sieci, przesyłanych treści, indywidualnych
ustawień urządzeń i sposobów ich konfiguracji, ustawień operatorów sieci, za pośrednictwem których
korespondencja jest wysyłana.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania błędnych
danych osobowych w czasie dokonywania zgłoszenia, w szczególności błędnych danych
adresowych.
§ 5 Kapituła Nagrody
1. Ważne zgłoszenia do Nagrody Zespół przekazuje do oceny kapitule Nagrody (dalej zwaną Kapitułą)
w składzie:
1) aktualny prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;
2) cztery przedstawicielki Zespołu ds. Kobiet, wybierane przez Zespół ds. Kobiet;
3) cztery osoby wskazywane co roku przez Zespół ds. Kobiet spośród osób wyróżniających się
działalnością na rzecz praw człowieka lub działalnością publiczna i społeczną, w tym co najmniej:
a) trzy kobiety;
3
b) dwie osoby wykonujące zawód adwokata.
2. Skład Kapituły zostanie każdorazowo ogłoszony przez Zespół na stronie Organizatora przed
rozpoczęciem prac Kapituły,
3. Skład Kapituły może ulec zmianie decyzją Zespołu w każdym czasie z ważnych powodów. O zmianie
Zespół poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora pod adresem
adwokatura.pl oraz na stronie Zespołu ds. Kobiet na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/zespoldskobiet.
4. Kapituła wybiera spośród swoich członków Przewodniczącą lub Przewodniczącego.
5. Kapituła obraduje nad otrzymanymi zgłoszeniami na posiedzeniach, które organizuje Zespół ds.
Kobiet, lub obiegowo.
6. Kapituła przy ocenie zgłoszonej kandydatury pod względem merytorycznym bierze pod uwagę
kryteria wynikające z:
1) działalności zawodowej,
2) działalności naukowej,
3) działalności samorządowej,
4) innej działalności społecznej.
7. Kapituła podejmuje decyzję o wyborze adwokatki, która otrzyma w danym roku Nagrodę oraz jest
uprawniona do przyznania do trzech wyróżnień.
8. Kapituła podejmuje wszelkie decyzje:
1) na posiedzeniach: zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków
Kapituły,
2) obiegowo: zwykłą większością głosów, przy czym wszyscy członkowie Kapituły muszą wówczas
oddać swój głos.
W razie braku większości (tj. w razie równej liczby głosów) decyduje głos Przewodniczącej lub
Przewodniczącego Kapituły.
9. Kapituła ma prawo nie przyznać Nagrody w danym roku.
10. Decyzja Kapituły co do wyboru laureatki Nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
11. Funkcję pomocniczą dla Kapituły pełni Sekretarz, wybrany przez Zespół. Sekretarz Konkursu
odpowiedzialny jest za organizację pracy Kapituły i bierze udział w posiedzeniach Kapituły, jednak
bez prawa głosu podczas oceny zgłoszeń do Nagrody.
12. Członkowie Kapituły związani są tajemnicą w zakresie informacji uzyskanych w trakcie prac Kapituły.
13. Do zadań Kapituły należy w szczególności:
1) ocena ważnych zgłoszeń do Nagrody;
2) sporządzenie protokołu z wyboru laureatki Nagrody i uzasadnienie wyboru;
3) w razie przyznania wyróżnień: sporządzenie protokołu z wyboru adwokatek, które otrzymają w
danym roku wyróżnienia i uzasadnienie wyboru.
§ 6 Ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczenie Nagrody
1. Ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczenie Nagrody nastąpią w dniu 8 marca każdego roku za rok
poprzedni.
2. Laureatka Nagrody i adwokatki, którym Kapituła przyznała wyróżnienia, otrzymają od Organizatora
zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagrody oraz – w razie potrzeby – zwrot kosztów podróży i
noclegu w mieście, w którym odbywa się uroczystość.
3. Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz laudacja zaprezentowana publicznie na uroczystości przez
Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej lub osobę występującą w jego imieniu. Nagroda zostanie
wręczona laureatce przez Przewodniczącą Kapituły (lub innego jej członka) oraz przedstawicielkę
Zespołu ds. Kobiet.
4. Wyróżnienie stanowi dyplom. Wyróżnienia zostaną wręczone wyróżnionym adwokatkom przez
Przewodniczącą Kapituły (lub innego jej członka) oraz przedstawicielkę Zespołu ds. Kobiet.
4
5. Ponadto informacja o laureatce i wyróżnionych adwokatkach zostanie przesłana pod adresem
adwokatura.pl oraz na stronie Zespołu ds. Kobiet na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/zespoldskobiet.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody ani wyróżnień w danym roku
kalendarzowym.
2. Z tytułu uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu jego uczestniczkom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Organizatora.
3. Nagroda może zostać przyznana także w przypadku, kiedy złożone zostanie tylko jedno ważne
zgłoszenie do Nagrody.
4. Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca oraz osoba zgłaszana oświadczają, że zapoznały się z
Regulaminem i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie jednostronną decyzją Organizatora. Wszelkie zmiany
Regulaminu zostaną niezwłocznie ogłoszone przez Organizatora na jego stronie internetowej pod
adresem adwokatura.pl oraz na stronie Zespołu ds. Kobiet na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/zespoldskobiet i wiążą od dnia ich ogłoszenia, chyba że zmieniony
Regulamin stanowi inaczej.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia decyzji w sprawie jego przyjęcia przez Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej i niezwłocznie po podjęciu tej decyzji zostaje ogłoszony na stronie
internetowej Organizatora pod adresem adwokatura.pl oraz na stronie Zespołu ds Kobiet na portalu
społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/zespoldskobiet.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.