Uchwała nr 103/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 103/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 22 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 95/2018 Prezydium NRA

z dnia 6 listopada 2018 roku

 

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zmienia uchwałę przyjmującą Założenia programowe aplikacji adwokackiej oraz ramowy programu szkolenia, nadając jej następujące brzmienie:

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjmuje Założenia programowe aplikacji adwokackiej oraz ramowy program szkolenia, dotyczące aplikantów adwokackich rozpoczynających szkolenie w ramach I roku aplikacji po dniu 1 stycznia 2019 roku oraz
w latach następnych.

W przypadku organizacji przez Okręgową Radę Adwokacką, na podstawie §15 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, wspólnego szkolenia aplikantów adwokackich I i II roku
i wprowadzenia bloku przedmiotów prawa cywilnego na I roku aplikacji lub bloku prawa karnego na II roku aplikacji, szkolenie tak połączonych grup odbywa się na podstawie Założeń programowych aplikacji adwokackiej oraz ramowego programu szkolenia stanowiącego załącznik do uchwały nr 95/2018 Prezydium NRA z 6 listopada 2018 roku. Plan zajęć dla aplikantów I roku w takim przypadku winien zostać poszerzony o zagadnienia z zakresu przedmiotów objętych obowiązkowym sprawdzianem, o którym mowa w §19 ust. 2 Regulaminu odbywani aplikacji adwokackiej.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.