Uchwała nr 105/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 105/2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 22 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 60 w związku z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (tj. z dnia 9 maja 2018 roku Dz.U. z 2018 roku poz. 1184), w związku
z §2 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów (uchwała
nr 27/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 września 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 8/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 roku oraz uchwałą
nr 27/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 września 2017 roku), Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uchyla uchwałę Nr 6/2016 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia
27 kwietnia 2016 roku w przedmiocie wyboru adw. Sławomira Zdunka na Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz uchwałę Nr 378/2018 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2018 roku w przedmiocie odwołania adw. Sławomira Zdunka z funkcji Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

UZASADNIENIE

 

            Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 roku, na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 45 Prawa
o adwokaturze oraz §4 i §7 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wybrała adw. Sławomira Zdunka Przewodniczącym Zespołu Wizytatorów uchwałą Nr 6/2016 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

            Zgodnie z §2 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów Przewodniczącym Centralnego Zespołu Wizytatorów jest członek Naczelnej Rady Adwokackiej, a przewodniczącym zespołu wizytatorów członek okręgowej rady adwokackiej.

            W dniu 23 kwietnia 2016 roku na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie adw. Sławomir Zdunek został wybrany zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej.

W chwili dokonania wyboru na Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów adw. Sławomir Zdunek był zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zatem wybór ten został dokonany sprzecznie z przepisem §2 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

W związku z powyższym uchwała Nr 6/2016 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, jako sprzeczna z prawem, podlega uchyleniu na podstawie art. 60 w zw. z art. 59 ust. 3 Prawa
o adwokaturze.

W dniu 22 sierpnia 2018 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie uchwałą
Nr 378/2018 odwołała adw. Sławomira Zdunka z funkcji Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W związku z uchyleniem uchwały Nr 6/2016 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, uchwała Nr 378/2018 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie stała się bezprzedmiotowa i na podstawie art. 60 w zw. z art. 59 ust. 3 Prawa o adwokaturze także podlega uchyleniu.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.