Uchwała nr 88/2012 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 88/2012
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, TK

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.), Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, działając w wykonaniu uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r. nr 73/2012 postanawia:
1. Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności:
a) § 11 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.), dodanego przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 150);
b) § 13 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu;
c) § 14 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
z art. 16 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 146 z 2009 roku, poz. 1188 ze zm.).
Wniosek jest załącznikiem do niniejszej Uchwały.
2. Udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym adw. Andrzejowi Zwara, adw. dr Szymonowi Byczko i adw. dr Jackowi Skrzydło.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwałę podjęto jednogłośnie na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 8 sierpnia 2012 roku.

PODSTAWA PRAWNA

Na mocy art. 188 pkt 1 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych zakresem jej działania.
Decyzję o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego podjęła uchwałą z dnia 17 marca 2012 r. nr 73/2012 Naczelna Rada Adwokacka, która zobowiązała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do wykonania tej uchwały, zezwalając jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na modyfikację zakresu zaskarżenia oraz wzorca ustawowego lub konstytucyjnego. Prezydium ostatecznie postanowiło o objęcie zaskarżeniem trzech regulacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (§ 11 ust. 1 pkt 25, § 13 ust. 6 oraz § 14 ust. 6), wskazując jako wzorzec ustawowy art. 16 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze.
Zgodnie z art. 58 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze, do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy reprezentowanie adwokatury, a w myśl art. 59 ust. 3, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adw. Andrzej Zwara (Andrzej Zwara)
Prezes NRA .............................................


Adw. Zenon Marciniak (Zenon Marciniak)
Wiceprezes NRA ............................................


Adw. Jacek Trela (Jacek Trela)
Wiceprezes NRA ............................................


Adw. Krzysztof Boszko (Krzysztof Boszko)
Sekretarz NRA ............................................


Adw. Krzysztof Komorowski (Krzysztof Komorowski)
Zastępca Sekretarza NRA ............................................


Adw. Mirosława Pietkiewicz (Mirosława Pietkiewicz)
Skarbnik NRA ............................................


Adw. Ewa Krasowska n.b
Rzecznik Dyscyplinarny NRA ............................................


Adw. Małgorzata Gruszecka (Małgorzata Gruszecka)
Członek Prezydium NRA ............................................


Adw. dr Monika Strus-Wołos (Monika Strus-Wołos)
Członek Prezydium NRA ............................................

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.