Regulamin Postępowania Mediacyjnego Centrum Mediacji przy NRA

Wróć do listy dokumentów


REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACJI

PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa przebieg postępowania mediacyjnego prowadzonego przez mediatorów Centrum w ramach Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 
 2. Przez użyte w Regulaminie terminy i określenia rozumie się:

1)    Centrum – Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej;

2)    Statut – Statut Centrum;

3)    mediator – osoba wpisana na listę mediatorów Centrum;

4)    Prezes - Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej;

5)    Rada Konsultacyjna - Rada Konsultacyjna Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej;

6)    Sekretarz - pracownik Naczelnej Rady Adwokackiej, który zajmuje się techniczną i administracyjną stroną organizacji pracy Centrum.

 1. Przez postępowanie mediacyjne należy rozumieć dobrowolne i poufne postępowanie z udziałem niezależnej, bezstronnej i neutralnej osoby - mediatora, który pomaga znajdującym się w sporze stronom w osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody przed mediatorem.
 2. Przedmiotem postępowania mediacyjnego mogą być wszelkie spory, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

 

§ 2

Zasady postępowania mediacyjnego

 1. Mediacje są dobrowolne. Każda ze stron samodzielnie podejmuje decyzję o swoim udziale w postępowaniu, o jego kontynuowania lub zakończeniu, a także o podpisaniu ugody mediacyjnej. Osoba mediatora, przebieg postępowania mediacyjnego, treść ugody muszą być w pełni akceptowane przez strony.
 2. Mediacje są poufne. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z udziałem w tym postępowaniu, chyba że strony zwolnią z tego obowiązku mediatora i inne osoby biorące w nim udział albo wówczas, gdy przepis szczególny stanowi inaczej. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.
 3. Mediacje opierają się o zasadę bezstronności i neutralności. Mediator dba o równowagę stron w trakcie postępowania mediacyjnego, stwarzając stronom przestrzeń do konstruktywnego przekazania stanowisk co do przedmiotu sporu. Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności. Mediator jest neutralny wobec przedmiotu postępowania wypracowanego przez strony porozumienia.
 4. W przypadku, gdy strony zwrócą się z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji bezpośrednio do mediatora, z pominięciem trybu postępowania ustalonego przez Regulamin, mediacja nie jest prowadzona w ramach Centrum.

 

§ 3

Mediator

 1. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone przez mediatora wybranego wspólnie przez strony sporu lub wskazanego przez sąd albo inny organ kierujący sprawę do mediacji. Jeżeli strony wspólnie nie wybrały mediatora, bądź mediator nie został wskazany przez sąd albo inny organ kierujący sprawę do mediacji, mediatora wyznacza Prezes wedle zasad ustalonych przez Radę Konsultacyjną.
 2. Strony mogą wnieść o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez dwóch lub więcej mediatorów.
 3. Każda ze stron może żądać wyłączenia mediatora w przypadku mediacji prowadzonej na wniosek strony lub stron. Po złożeniu wniosku o wyłączenie, Prezes niezwłocznie powoła innego mediatora w danej sprawie. Mediatorowi zwolnionemu z funkcji przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do nakładu pracy.
 4. Mediator niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Sekretarza Centrum o wyborze lub wyznaczeniu do prowadzenia postępowania mediacyjnego, ma obowiązek potwierdzić gotowość prowadzenia mediacji i złożyć oświadczenie o swojej niezależności, bezstronności i braku przeszkód do pełnienia funkcji mediatora albo poinformować o przeszkodach w podjęciu mediacji w skierowanej do niego sprawie.
 5. Mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów informując o tym strony, Prezesa oraz sąd albo inny organ, jeżeli strony do mediacji skierował sąd albo inny organ.
 6. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciąża strony.

 

§ 4

Strony

 1. Stroną postępowania mediacyjnego może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa przyznają jej zdolność sądową.
 2. Mediacja może mieć charakter wielostronny.
 3. W charakterze strony postępowania mediacyjnego występować może więcej niż jeden z podmiotów określonych w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione łączącym je stosunkiem prawnym. Podmioty występujące łącznie w charakterze jednej  strony wskazują wspólnego pełnomocnika do doręczeń.
 4. Strony mogą działać podczas mediacji osobiście lub z udziałem pełnomocników odpowiednio umocowanych.

 

§ 5

Postępowanie mediacyjne

 1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje na podstawie:

1)    wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego;

2)    umowy o mediację;

3)    postanowienia sądu albo innego organu kierującego strony do mediacji.

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego może być złożony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Centrum.
 2. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego powinien zawierać:

1)      oznaczenie stron wraz z podaniem ich adresów zamieszkania (siedziby), numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej, które będą wykorzystywane do doręczeń w toku postępowania mediacyjnego;

2)      oznaczenie stosunku faktycznego lub prawnego, z którego wyniknął spór wraz z podaniem wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe;

3)      oznaczenie sądu albo innego organu oraz sygnaturę akt sprawy, jeżeli spór jest przedmiotem postępowania zawisłego przed sądem albo innym organem;

4)      oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu;

5)      podpis;

6)      odpisy wniosku dla mediatora i każdej ze stron w przypadku, gdy wniosek nie jest wspólnym wnioskiem o mediację, a złożony został w formie pisemnej;

7)      dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.

 1. Strona we wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego może wskazać mediatora.
 2. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację, do wniosku dołącza się kopię tej umowy.
 3. W przypadku, gdy wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie został złożony wspólnie przez wszystkie strony, Prezes przesyła niezwłocznie kopię wniosku pozostałym stronom sporu i wyznacza 7 – dniowy termin na złożenie oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji.
 4. Prezes jest uprawniony do zwrotu wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w przypadku braków uniemożliwiających prowadzenie mediacji, które nie zostały uzupełnione przez stronę w wyznaczonym terminie.
 5. Warunkiem wszczęcia postępowania mediacyjnego na wniosek stron lub strony jest uiszczenie opłat zgodnie z Regulaminem. Postępowanie wywołane wnioskiem sądu wymaga zgody stron na pokrycie kosztów postępowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem lub wyrażenia zgody przez mediatora na odstąpienie od obciążania stron tymi kosztami.

 

§ 6

Przebieg mediacji

 1. Mediator ma pełną swobodę wyboru sposobu przeprowadzenia mediacji, którą organizuje według swojego uznania, w sposób zapewniający jej jak największą efektywność oraz umożliwiający osiągnięcie celów mediacji, z zachowaniem zasad etyki mediatora, jak też obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu.
 2. Podstawowymi celami mediacji, do których osiągnięcia zmierza mediator są:

1)    określenie rzeczywistych interesów każdej ze stron;

2)    wypracowanie i wdrożenie środków służących zbliżeniu stanowisk stron, prowadzących do zakończenia konfliktu i osiągnięcia porozumienia, w szczególności poprzez zawarcie ugody przed mediatorem.

 1. W ramach postępowania mediacyjnego mediator wysłuchuje strony oraz umożliwia formułowanie i wyrażanie propozycji rozwiązania sporu.
 2. Posiedzenia mediacyjne wyznaczane są przez mediatora. Przed posiedzeniem mediacyjnym, a także w czasie jego trwania, mediator może kontaktować się ze stronami wspólnie lub z każdą z nich oddzielnie, jak też organizować spotkania indywidualne i wspólne.
 3. Strony reprezentowane przez pełnomocników mogą być nieobecne na posiedzeniu mediacyjnym. Warunkiem udziału pełnomocników, występujących pod nieobecność strony, jest posiadanie przez nich odpowiedniego umocowania.
 4. Posiedzenia mediacyjne są zamknięte. Osoby trzecie mogą uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym tylko za zgodą stron i mediatora.
 5. Posiedzenie mediacyjne rozpoczyna się od przedstawienia się mediatora i wyjaśnienia podstawowych zasad postępowania mediacyjnego, identyfikacji osób biorących udział w postępowaniu oraz sprawdzenia należytego umocowania pełnomocników.
 6. W trakcie posiedzenia mediacyjnego strony powinny przedstawić swoje stanowisko co do istoty powstałego między nimi konfliktu, uzasadniając swoje twierdzenia i określając interesy, jak też składając propozycje rozwiązania sporu.
 7. Mediator dokłada starań, aby postępowanie mediacyjne zostało zakończone na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym.

10.Posiedzenia mediacyjne mogą być prowadzone także przy użyciu dostępnych elektronicznych środków komunikacji na odległość.

 

§ 7

Zakończenie mediacji

 1. Postępowanie mediacyjne kończy:

1)    podpisanie ugody mediacyjnej albo porozumienia mediacyjnego,

2)    pisemne zawiadomienie mediatora przez strony sporu lub jedną z nich o podjętej decyzji o niekontynuowaniu mediacji,

3)    zawiadomienie w formie pisemnej stron przez mediatora, iż w jego opinii mediacja nie doprowadzi do rozwiązania sporu,

4)    upływ terminu do przeprowadzenia mediacji, chyba że strony złożyły wniosek o jej kontynuowanie.

 1. Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół zawierający w szczególności:

1)      imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron,

2)      imię i nazwisko oraz adres mediatora,

3)      miejsce i czas mediacji,

4)      wynik mediacji,

5)      podpis mediatora.

 1. W razie zawarcia przez strony ugody mediacyjnej lub porozumienia mediacyjnego, zamieszcza się informację o tym w protokole. Ugodę mediacyjną lub porozumienie mediacyjne dołącza się do protokołu wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowi.
 2. Odpis protokołu mediator doręcza stronom oraz Sekretarzowi Centrum.
 3. W razie skierowania sprawy do mediacji przez sąd albo inny organ, mediator składa protokół w sądzie lub innym organie rozpoznającym sprawę.
 4. W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody, mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy.
 5. Po zakończeniu mediacji mediator niezwłocznie zawiadamia Sekretarza Centrum o zakończeniu postępowania mediacyjnego.

 

§ 8

Koszty postępowania mediacyjnego

 1. Na koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego w ramach Centrum składają się:

1)    opłata rejestracyjna,

2)    opłata mediacyjna,

3)    wydatki.

 1. Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego wpłaca opłatę rejestracyjną w kwocie 300 zł. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. Nie uiszcza się opłaty rejestracyjnej w sprawach dyscyplinarnych adwokatów i aplikantów adwokackich.
 2. Opłatę mediacyjną ustala się stosownie do wartości przedmiotu sporu:

Wartość przedmiotu sporu

Wysokość opłaty mediacyjnej

do 40 000 zł

1 200 zł

powyżej 40 001 zł do 250 000 zł

1 200 zł + 1% nadwyżki ponad 40 000 zł

powyżej 250 000 zł

3 700 zł + 1% nadwyżki powyżej 250 001 zł, ale nie więcej niż 50 000 zł.

 

 1. W sprawach dotyczących praw niemajątkowych opłata mediacyjna jest stała i wynosi 1500 zł,
  a w przypadku spraw dyscyplinarnych adwokatów lub aplikantów adwokackich 600 zł.
 2. W przypadku rezygnacji z mediacji zgłoszonej przez stronę lub strony przed pierwszym spotkaniem mediacyjnym, opłata mediacyjna podlega zwrotowi.
 3. Wszelkie opłaty przewidziane w Regulaminie powiększa się o należny podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.
 4. Strony są zobowiązane do wnoszenia zaliczek na wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji, w tym w szczególności na: koszty podróży mediatorów, opinie biegłych i tłumaczy oraz najem sal do przeprowadzenia mediacji.
 5. Niewniesienie zaliczki w wysokości i terminie wskazanym przez Sekretarza Centrum lub nieuzupełnienie opłaty mediacyjnej powoduje umorzenie postępowania.

 

§ 9

Odpowiedzialność

Centrum, mediatorzy i osoby wykonujące w imieniu Centrum czynności w toku postępowania mediacyjnego, odpowiedzialne są za szkodę wyrządzoną stronom jedynie w przypadku jej wyrządzenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Dokumenty związane z prowadzeniem mediacji, w szczególności wniosek i protokół,  przechowuje się przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie mediacyjne.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.