Uchwała nr 57/2011 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów

UCHWAŁA NR 57/2011
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie złożenia nowego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. 2009 nr 37 poz. 286) oraz niektórych przepisów ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo
o adwokaturze (Dz. U. nr 123 z 2002 roku, poz. 1058 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. 2009 nr 37 poz. 286)


§ 1

I. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w wykonaniu uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 29/2011 z 17 września 2011 roku, postanawia wystąpić wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności (wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały):
1. Art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie
(Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) ? zwalniający z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej
i złożenia egzaminu adwokackiego osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 roku oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa
w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych ? z art. 2 Konstytucji, a w zakresie, w jakim dotyczy osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej ? także z art. 17 ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) ? zwalniający z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej ? z art. 2 Konstytucji, a w zakresie, w jakim dotyczy osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej ? także z art. 17 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 68 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie
(Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) ? z art. 2 Konstytucji;
4. Art. 78a ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 25 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie
(Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) ? z art. 2 Konstytucji.
5. Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) ? zwalniający z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz
w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej ? z art. 2 i z art. 17 ust. 1 Konstytucji
6. Art. 77a, art. 78 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 8, ust. 9 i ust. 15, art. 78d, art. 78e, art. 78h ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.) odpowiednio
w brzmieniu lub dodane przez art. 1 pkt 23, 24, 27 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie
(Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) wprowadzające nowy model egzaminu adwokackiego -
z art. 17 ust. 1 Konstytucji.

II. Prezydium NRA postanawia udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym adw. Andrzejowi Zwara,
adw. dr Szymonowi Byczko i adw. dr Jackowi Skrzydło.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto jednogłośnie na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.


PODSTAWA PRAWNA

Uchwałą nr 29/2011 z 17 września 2011 roku Naczelna Rada Adwokacka postanowiła wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją wskazanych szczegółowo w tej uchwale przepisów niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. 2009 nr 37 poz. 286) oraz niektórych przepisów ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 123 z 2002 roku, poz. 1058 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. 2009 nr 37 poz. 286). Zgodnie z pkt 3 przywołanej uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej, jej wykonanie jest zadaniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, które zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej.


Adw. Andrzej Zwara / Andrzej Zwara /
Prezes NRA .............................................


Adw. Zenon Marciniak nb
Wiceprezes NRA ............................................


Adw. Jacek Trela / Jacek Trela /
Wiceprezes NRA ............................................


Adw. Krzysztof Boszko / Krzysztof Boszko /
Sekretarz NRA ............................................


Adw. Krzysztof Komorowski / Krzysztof Komorowski /
Zastępca Sekretarza NRA ............................................


Adw. Mirosława Pietkiewicz / Mirosława Pietkiewicz /
Skarbnik NRA ............................................


Adw. Ewa Krasowska / Ewa Krasowska /
Rzecznik Dyscyplinarny NRA ............................................


Adw. Małgorzata Gruszecka / Małgorzata Gruszecka /
Członek Prezydium NRA ............................................


Adw. dr Monika Strus-Wołos / Monika Strus-Wołos /
Członek Prezydium NRA ............................................

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.