Uchwała nr 71/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

UCHWAŁA NR 71/2019

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 16 listopada 2019 r.

 

 

                Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 58 ust 1a) w zw. z art. 14 ust. 3 prawa o adwokaturze, na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, postanawia:

 

uchylić pkt. 2 uchwały nr 7 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Opolu z dnia
24 września 2019 roku
doręczonej Naczelnej Radzie Adwokackiej w dniu 8 listopada 2019 roku.

 

UZASADNIENIE

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Opolu odbywające się w dniu 24 września 2019 roku podjęło m.in. uchwałę nr 7, której sentencja składała się z trzech punktów. W punkcie pierwszym Zgromadzenie postanowiło wystąpić do Ministra Sprawiedliwości, informując
o tym Prezydium NRA, z żądaniem podjęcia prac zmierzających do ustalenia zasad finansowania ponoszonych przez izby adwokackie kosztów administracyjnych związanych
z wyznaczeniem przez okręgowe rady adwokackie pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i karnych. W punkcie drugim tej uchwały Zgromadzenie postanowiło „Zobowiązać Okręgową Radę Adwokacką do wstrzymania wyznaczenia pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych, od czasu ustalenia zasad, o jakich mowa w pkt. 1,” zaś w punkcie trzecim tej uchwały zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką w Opolu do poinformowania o treści uchwały pozostałe okręgowe rady adwokackie. Uchwała zawiera również jej uzasadnienie.

Ustawowym zadaniem okręgowej rady adwokackiej jest m.in. wyznaczanie pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych [art. 117(3) kpc] i sądowo-
-administracyjnych [art. 244 ppsa]. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu prawa [art. 1 prawa o adwokaturze]. Zadaniem samorządu zawodowego jest m.in. tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury [art. 3 poa]. Oznacza to, iż sprzeczne z prawem są uchwały zobowiązujące organy izb adwokackich do niewykonywania ustawowych zadań. Dał temu wyraz Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie sygn. akt III ZS 8/15, w którym to orzeczeniu uchylił uchwałę Prezydium NRA w części, w jakiej Prezydium NRA uznało, iż formą protestu Adwokatury będzie nieprzedstawianie przez Okręgowe Rady Adwokackie w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku prezesom sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny danej Izby „wykazu pozostałych adwokatów uprawnionych do obrony
w postępowaniu karnym według przepisów o ustroju adwokatury…”.

Z tych powodów Naczelna Rada Adwokacka postanowiła jak powyżej.

Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcia Naczelna Rada Adwokacka uznaje za zasadne postulaty Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Opolu wyrażone w pozostałej treści przedmiotowej uchwały.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.