Uchwała nr 72/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 72/2019

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 16 listopada 2019 r.

 

 

w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

 

§ 1

1. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i art. 191 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 615 z późn. zm.), Naczelna Rada Adwokacka postanawia wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności :

 

1)       Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 18.10.2016 r. poz. 1714) z z art. 92 Konstytucji RP w związku z art. 16 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze,

2)        § 2,  § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, § 7 ust. 1 pkt 1, § 8 ust. 1 pkt 2, 8 i 13, § 9 ust. 1 pkt 1, § 10 ust. 6 pkt 1 i pkt 2, § 14 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1800), w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1668), a także § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1800) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z art. 2 Konstytucji w zakresie w jakim zaskarżone przepisy naruszają, wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego, zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa;

 

3)        § 2,  § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, § 7 ust. 1 pkt 1, § 8 ust. 1 pkt 2, 8 i 13, § 9 ust. 1 pkt 1, § 10 ust. 6 pkt 1 i pkt 2, § 14 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1800), w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1668) z art. 65 ust. 4 Konstytucji RP w związku z art. 1 pkt 1a i 1b  oraz art. 8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm) oraz z art. 81 Konstytucji w związku z art. 1 pkt 1a i 1b  oraz art. 8a-8f ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm).

2. upoważnić adwokata Jacka Trelę, adwokata Rafała Dębowskiego do sporządzenia i podpisania wniosku o zbadanie konstytucyjności i legalności przepisów rozporządzeń wskazanych w ust. 1 powyżej ze wzorcami kontroli opisanymi w ust. 1 oraz do dopełnienia wszelkich czynności związanych z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym wywołanym złożeniem tego wniosku, jak również do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wywołanym złożonym wnioskiem. Każdy z pełnomocników jest upoważniony do samodzielnego wykonywania pełnomocnictwa, a w szczególności do samodzielnego sporządzenia i podpisania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego oraz podpisywania pism i dokumentów w postępowaniu wywołanym wnioskiem. Każdy z pełnomocników jest upoważniony do udzielenia pełnomocnictwa dalszego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

 

§ 2

 

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

            Na mocy art. 188 pkt 1 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych zakresem jej działania. Zgodnie z art. 58 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze, do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy reprezentowanie adwokatury.

            Wniosek o zbadanie konstytucyjności i legalności przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1800), w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1668) mieści się w opisanym wyżej zakresie.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.