Uchwała nr 76/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 76/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 stycznia 2020 r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” z dnia 19 listopada 2011 r. ze zmianami – Uchwałą Nr 70/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r. i Uchwałą Nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 roku (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Prezydium NRA z 15 grudnia 2015 roku)

 

 

 

Na podstawie art. 3 pkt 4 i 58 pkt 12 lit. „h” Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o Adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn. zm. ) oraz art. 13, art. 14 w zw. z art. 16 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w R.P. (Dz. U. z 2002 r., Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1 Zmienia się Regulamin „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” w następujący sposób:

 

1)                  §4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„§ 4. Adwokat,  prawnik z UE spełnia obowiązek doskonalenia zawodowego 
w następujących formach:

(a)   poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych organizowanych przez samorząd zawodowy adwokatury, w tym przez sekcje praktyków prawa;

(b)   poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub wykładach organizowanych przez inne instytucje, niż samorząd zawodowy adwokatury;

(c)    poprzez samokształcenie, które wyraża się bądź w przygotowaniu i publikacji opracowania o charakterze naukowym oraz publicystyczno-prawnym, bądź

w przygotowaniu i przeprowadzeniu wystąpienia w ramach form szkolenia,
o których mowa w punktach (a) lub (b).”

 

2)                  dodaje się §16 ust. 2 w następujący brzmieniu:

 

„Adwokat rozpoczynający wykonywanie zawodu jest zwolniony z obowiązku szkoleniowego
w roku, w którym uzyskał pozytywny wynik z egzaminu zawodowego”.

 

3)                  §17 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego odpowiada następującej liczbie punktów szkoleniowych:

 

Forma doskonalenia zawodowego

 

Liczba punktów

Uczestnictwo w formach określonych w § 4 pkt. a, b i c, nie mniej

niż jedna godzina, za każdą pełną godzinę

1 punkt

Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i § 9, o objętości do 20 stron

6 punktów

Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i §10, o objętości powyżej 20 stron

12 punktów

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia indywidualnego bądź w ramach panelu dyskusyjnego, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób mających wykształcenie prawnicze lub studentów prawa, za każdą pełną godzinę

4 punkty

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia indywidualnego bądź w ramach panelu dyskusyjnego, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób nie mających wykształcenia prawniczego, za każdą pełną godzinę, bądź udział w panelu dyskusyjnym w ww. zakresie nie krótszym niż 1 godzina, za każdą pełną godzinę

2 punkt

 

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 57/2011 pozostaje bez zmian.

 

§3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Piśmie Adwokatury Polskiej „Palestra” oraz na stronach

internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

§5 Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego Regulaminu „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.