Uchwała nr 80/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 80/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 stycznia 2020 r.

 

 

 

w sprawie złożenia w interesie publicznym petycji dotyczącej zmiany

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

(Dz. U. z 2019 r. poz. 676)

 

 

 

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i art. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, w tym
w interesie wymiaru sprawiedliwości, mając na względzie troskę o jego prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewnienie osobom tymczasowo aresztowanym realizacji prawa do porozumiewania się z obrońcą jako elementu prawa do obrony wynikającego z art.
42 ust. 2 Konstytucji RP, art. 48 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 6 ust. 3 lit. b
i c Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, art. 14 ust. 3 lit. b i d Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, jak również z treści 18 zasady Zbioru zasad mających na celu ochronę wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia – rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 43/173 z dnia
9 grudnia 1988 r.,
Naczelna Rada Adwokacka uchwala co następuje:

 

 1. Wystąpić do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją w interesie publicznym
  w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676) poprzez dodanie § 3 w art. 215 w brzmieniu: „§ 3. Jeżeli tymczasowo aresztowany ma ustanowionego obrońcę, organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje z chwilą powzięcia informacji o ustanowieniu obrońcy, przesyła niezwłocznie z urzędu do dyrektora aresztu śledczego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany, zarządzenie o zgodzie na wielokrotne widzenie tego obrońcy
  z tymczasowo aresztowanym. Zdanie drugie art. 217 § 1 stosuje się odpowiednio.
  Z chwilą zawiadomienia organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o ustaniu stosunku obrończego, organ z urzędu wydaje zarządzenie
  o uchyleniu zarządzenia o zgodzie na wielokrotne widzenie tego obrońcy z tymczasowo aresztowanym i przesyła je niezwłocznie do dyrektora aresztu śledczego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany.”

 

 1. Wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych podmiotu wnoszącego petycję.

 

 1. Upoważnić adw. Jerzego Lachowicza oraz adw. Przemysława Rosatiego do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach nad petycją przed Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do złożenia petycji.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.