Uchwała nr 156/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 156/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 14 marca 2020 r.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w składzie:

adwokat Jacek Trela - Prezes NRA

adwokat Jerzy Glanc - Wiceprezes NRA

adwokat Piotr Kardas - Wiceprezes NRA

adwokat Rafał Dębowski - Sekretarz NRA

adwokat Anisa Gnacikowska - Zastępca Sekretarza NRA

adwokat Henryk Stabla - Skarbnik NRA

adwokat Ziemisław Gintowt - Członek Prezydium NRA

adwokat Tomasz Jachowicz - Członek Prezydium NRA

w głosowaniu obiegowym przeprowadzonym w dniu 14.03.2020 r. podjęła jednomyślnie uchwałę następującej treści:

Mając na uwadze sytuację związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do przedstawicieli władzy wykonawczej z Prezesem Rady Ministrów na czele oraz do przedstawicieli władzy ustawodawczej o pilne wypracowanie rozwiązań ustawowych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w tym okresie.

Interes publiczny nakazuje współdziałanie i informowanie społeczeństwa o planowanych rozwiązaniach prawnych.

Regulacje winny uwzględniać zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak
i konieczność zapewnienia przez państwo polskie realizacji jego podstawowych zadań, do których należy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Dlatego Prezydium NRA jako niewystarczające ocenia indywidualne decyzje prezesów poszczególnych sądów
o odwoływaniu terminów posiedzeń sądowych i ograniczaniu obsługi interesantów.

Wymiar sprawiedliwości nie może przestać działać. Wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w tym profesjonalni pełnomocnicy i obrońcy, zasługują na szczególną ochronę prawną. Dlatego Prezydium NRA postuluje:

 1. opracowanie jednolitego katalogu kategorii spraw pilnych, podlegających co do zasady rozpoznawaniu, z mechanizmami gwarantującymi zawiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o zastosowaniu wyjątku;
 2. wprowadzenie regulacji chroniących strony i ich pełnomocników przed skutkami upływu terminów procesowych i terminów doręczeń, poprzez zawieszenie postępowań sądowych z mocy prawa w sprawach osób dotkniętych skutkami wirusa SARS-CoV-2 oraz w tych kategoriach spraw, w których zniesione zostało orzekanie,
  z uwzględnieniem rozwiązań ustawowych proponowanych w projekcie zmiany ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedstawionym Ministrowi Sprawiedliwości przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w załączeniu uchwały nr 155/2020
  z dnia 12.03.2020 r.
 3. ograniczenie doręczania korespondencji procesowej drogą przesyłek pocztowych do uczestników postępowań;
 4. przyznawanie zaliczek na koszty zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych z urzędu;
 5. opracowanie systemu pomocy finansowej przeznaczonej dla profesjonalnych pełnomocników procesowych i obrońców, którzy z racji podejmowanych już działań popadną w kłopoty finansowe, polegającej w szczególności na:
  1. przygotowaniu i wdrożeniu systemu pomocy finansowej państwa dla osób dotkniętych skutkami odraczania rozpraw i zawieszania postępowań;
  2. zwolnieniu z obowiązku terminowego regulowania należności publiczno-
   -prawnych (podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) poprzez przesunięcie terminów ustawowych na okres po ustaniu stanu zagrożenia, rozkładaniu na raty tych należności czy też ich umarzaniu;
  3. jednoznacznym przesądzeniu, iż wyłączona zostaje odpowiedzialność karno-
   -skarbowa za nieterminowe nierealizowanie należności publicznoprawnych
   z uwagi na skutki społeczno-gospodarcze wywołane wirusem SARS-CoV-2;
  4. przyjęcie regulacji chroniących osoby świadczące pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności poprzez dopuszczenie pracy zdalnej oraz udzielenia porad prawnych przez telefon czy drogą mailową, tak aby świadczący tę pomoc nie utracili prawa do wynagrodzeń w przypadku niemożności świadczenia pomocy prawnej w punktach pomocy prawnej z przyczyn wywołanych stanem zagrożenia epidemicznego.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.