Uchwała nr 157/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

UCHWAŁA NR 157/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 17 marca 2020 r.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w składzie:

adwokat Jacek Trela - Prezes NRA

adwokat Jerzy Glanc - Wiceprezes NRA

adwokat Piotr Kardas - Wiceprezes NRA

adwokat Rafał Dębowski - Sekretarz NRA

adwokat Anisa Gnacikowska - Zastępca Sekretarza NRA

adwokat Henryk Stabla - Skarbnik NRA

adwokat Ziemisław Gintowt - Członek Prezydium NRA

adwokat Tomasz Jachowicz - Członek Prezydium NRA

w głosowaniu z wykorzystaniem środków porozumieniania się na odległość przeprowadzonym w dniu 17.03.2020 r. podjęło jednomyślnie uchwałę następującej treści:

I.         Dostrzegając potrzebę pilnych działań pomocowych dla członków samorządu adwokackiego, faktycznie potrzebujących pomocy w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przy zachowaniu ciągłości działalności samorządowej Izb Adwokackich, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odracza do dnia 31 maja 2020 roku obowiązek terminowego wpłacenia przez Izby na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej kwot należnych za miesiąc marzec 2020 roku z tytułu udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej (ustalonych uchwałą nr 79/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 18 stycznia 2020 roku) w stosunku do tych Izb Adwokackich, które podjęły bądź podejmą uchwały odraczające termin płatności składek samorządowych wobec swoich członków.

II.        Decyzje co do dalszych okresów podejmowane będą na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniami opisanymi wyżej.

III.       Z uwagi na wyłączną kompetencję Naczelnej Rady Adwokackiej działającej in corpore w sprawach finansowych, ostateczne decyzje w przedmiocie udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych NRA w roku 2020 podjęte zostaną na najbliższym możliwym posiedzeniu plenarnym NRA, przy uchwalaniu preliminarza budżetowego na 2020 rok, z uwzględnieniem faktycznych działań pomocowych zaoferowanych adwokatom przez Izby i rzeczywistej sytuacji finansowej Izb w chwili podejmowania decyzji.

IV.       Prezydium NRA powierza adwokatowi Henrykowi Stabli – Skarbnikowi NRA opracowanie nowelizacji preliminarza budżetowego Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2020, w której uwzględnione zostaną skutki finansowe związane z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i podjętymi przez Izby działaniami pomocowymi. Materiał ten opracowany zostanie niezwłocznie po uzyskaniu pełnej informacji od Izb o rzeczywistych skutkach finansowych podjętych działań pomocowych i po jego opracowaniu zostanie niezwłocznie przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej do akceptacji.

V.        Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, rozumiejąc, że skutki stanu zagrożenia epidemicznego mają wpływ na sytuację członków samorządu adwokackiego:

 1. Zwraca się do Okręgowych Rad Adwokackich z prośbą o rozważenie możliwości zwolnienia członków Izb od obowiązku uiszczania składek samorządowych na rzecz Izby bądź odroczenie płatności tych składek (stosownie do uprawnień
  i kompetencji przysługujących Okręgowym Radom Adwokackim z mocy uchwał budżetowych przyjętych przez Zgromadzenia Izb Adwokackich). Przy ustalaniu okresu przyznanego zwolnienia należy mieć na uwadze z jednej strony konieczność udzielenia pomocy adwokatom i aplikantom, ale również potrzebę zachowania dyscypliny i równowagi budżetowej koniecznej dla realizacji zadań Izby. Zwolnienia nie muszą przybrać rozwiązań generalnych, ale mogą być to decyzje indywidualne, podejmowane na wniosek, przy uwzględnieniu rzeczywistego wpływu zaistniałej sytuacji na możliwość realizacji obowiązku uiszczania składek samorządowych na rzecz Izby.
 2. Zobowiązuje organy Adwokatury i organy Izb Adwokackich do udzielania wszelkiej możliwej pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują w związku
  z powstałym stanem zagrożenia, w szczególności ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną i inne szczególne okoliczności. Na szczególną opiekę zasługują osoby dotknięte skutkami wirusa SARS-CoV-2 (chore, hospitalizowane, odbywające kwarantannę), które nie mogą wykonywać obowiązków zawodowych.
 3. W związku z powyższym Prezydium NRA zobowiązuje Dziekanów ORA do utworzenia i udostępnienia wśród członków Izb Adwokackich kanałów komunikacji w zakresie zgłaszania potrzeby uzyskania oraz chęci niesienia pomocy środowiskowej.
 4. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do Dziekanów ORA oraz całej społeczności adwokackiej z prośbą o zgłaszanie na adres sekretarz@nra.pl wszelkich przypadków, w których udzielenie pomocy wymagać będzie działań ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej.
 5. Prezydium NRA prosi Dziekanów ORA o bieżące przekazywanie informacji
  o podjętych czy też planowanych działaniach pomocowych.
 6. Prezydium NRA wyznacza adwokata Rafała Dębowskiego – Sekretarza NRA do koordynacji działań pomocowych dla adwokatów, aplikantów oraz członków ich rodzin przebywających obecnie za granicą w bezpiecznym powrocie do Kraju. Wszelkie zgłoszenia należy kierować na adres: sekretarz@nra.pl.
 7. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Adwokatury, w tym przede wszystkim Komisje i jednostki organizacyjne Naczelnej Rady Adwokackiej do dokonania weryfikacji planów działań na 2020 roku, tak aby dostosować je do skutków stanu zagrożenia
  i koncentracji działalności na sprawach najistotniejszych dla realizacji zadań Adwokatury. Prezydium NRA wyznacza termin przesłania zweryfikowanych planów działania i projektów budżetów na adres mailowy: sekretariat@nra.pl oraz henryk.stabla@adwokatura.pl w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.