Uchwała nr 159/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 159/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 28 maja 2020 r.

 

 

Podejmowane przez władze publiczne działania związane z wyborem I Prezesa Sądu Najwyższego, organizacją tzw. wyborów korespondencyjnych, ingerencjami cenzorskimi
w działalność Polskiego Radia, działania władzy publicznej w sferze gospodarczej wywołały spontaniczne protesty obywateli w wielu polskich miastach.

Wobec uczestników tych protestów podejmowane były bezwzględne działania
o charakterze przymusu państwowego. W szczególności Policja użyła środków przymusu bezpośredniego. Dane wielu osób protestujących zostały przekazane do organów administracji – inspektorów sanitarnych, choć osoby protestujące zachowywały odległości między sobą nakazywane przez normy epidemiologiczne.

Wykorzystując przepisy tzw. ustaw epidemiologicznych i rozporządzeń Rady Ministrów, wydano – bez udziału zainteresowanych – decyzje wymierzające drakońskie pieniężne kary administracyjne, z obowiązkiem ich natychmiastowej zapłaty.

Działania Policji i organów administracyjnych – inspektorów sanitarnych wymierzających kary administracyjne, naruszają konstytucyjnie gwarantowane prawo każdego do wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji. Wymierzanie kar administracyjnych bez zapewnienia udziału stronom w postępowaniu i bez umożliwienia składania oświadczeń i wniosków dowodowych narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego. Organy dopuszczające się takich uchybień działają wbrew obowiązkowi pogłębiania zaufania obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa.

Wysokie kary pieniężne z obowiązkiem ich natychmiastowej zapłaty świadczą
o politycznym wymiarze tych kar, a ponadto świadczą o niezrozumieniu sytuacji osób, na które kary te zostały nałożone.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do:

– Komendanta Głównego Policji, aby w sytuacjach podobnych protestów podjął czynności gwarantujące, że działania Policji nie będą naruszać wolności obywatelskich,

– Głównego Inspektora Sanitarnego, aby spowodował w trybie nadzoru nad działalnością podległych mu inspektorów sanitarnych uchylenie drakońskich kar pieniężnych lub co najmniej uchylenie obowiązku ich natychmiastowej zapłaty.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.