Uchwała nr 160/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 160/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 2 czerwca 2020 r.

 

 

Prawo do obrony jest konstytucyjnie gwarantowanym podstawowym prawem każdego człowieka. Szczególnie istotnym w sprawach, w których sąd decyduje o pozbawieniu obywatela wolności, stosując tymczasowy areszt.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stanowczo sprzeciwia się wszelkim rozwiązaniom legislacyjnym, które w jakikolwiek sposób naruszają to prawo. Takie przepisy zawiera aktualnie procedowany w Sejmie rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 4.0),
w którym przewiduje się, że obrońca może zostać pozbawiony możliwości bezpośredniego, osobistego kontaktu z osobą, wobec której rozpoznawany jest wniosek o zastosowanie aresztu. Naruszają prawo do obrony wszelkie regulacje, które przewidują, że obrońca może kontaktować się ze swoim klientem jedynie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za niedopuszczalny uznaje przy tym sposób uzasadniania proponowanych rozwiązań prawnych przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości podczas prac Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP.

Dlatego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w pełni popiera stanowisko prezentowane przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej podczas dotychczasowych prac legislacyjnych
i upoważnia Go do podejmowania dalszych działań mających na celu ochronę podstawowych zasad procesu karnego, które powinny obowiązywać w każdym demokratycznym państwie prawa. Stan epidemii w żadnej mierze nie uzasadnia wprowadzania na stałe regulacji prawnych, które pozbawiają obywateli prawa do obrony.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.