Zasady udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką

Wróć do listy dokumentów


Obwieszczenie

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Zasad udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką

 

Na podstawie uchwały nr 92/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 6 czerwca 2020 roku ogłasza się jednolity tekst

Zasad udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką
– na podstawie uchwały nr 18/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 czerwca 2014 roku

ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 87/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 4 maja 2020 r. oraz uchwałą nr 92/2020
Naczelnej Rady Adwokackiej z 6 czerwca 2020 r.

 

Zasady udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką

 

            Dostrzegając potrzebę wzmocnienia jedności środowiska adwokackiego oraz wspierając inicjatywę budowy majątku Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka niniejszym uchwala „Zasady udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką”.

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 

1. Zasady udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką zwane dalej „Zasadami” określają warunki i zasady udzielania pomocy w formie pożyczek gotówkowych dla Izb Adwokackich w Polsce przez Naczelną Radę Adwokacką.

2. Celem udzielenia pożyczki jest zrealizowanie przez Izbę Adwokacką jej pilnych i nieprzewidzianych potrzeb inwestycyjnych i remontowych. a także innych, których
w danym momencie izba nie jest w stanie sfinansować samodzielnie bez zagrożenia dla stabilności finansowej izby, a w związku z potrzebą zapewnienia właściwej realizacji zadań adwokatury i tworzenia warunków do ich wykonywania z tym zastrzeżeniem, iż przy decyzji o udzieleniu pożyczki, a także jej wysokości Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej kierować się będzie również tym, aby poprzez udzielenie pożyczki nie została naruszona stabilność finansowa budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej.

3. Środki udzielone pożyczkobiorcy mogą być rozdysponowane wyłącznie zgodnie
z postanowieniami niniejszych Zasad i Umowy pożyczki.

 

§2

 

Warunki udzielenia

 

1. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej może udzielić Izbom Adwokackim pożyczki na warunkach określonych w niniejszych Zasadach oraz Umowie pożyczki.

2. Pożyczka  przeznaczona może być wyłącznie na:

1)      nabycie przez Izbę Adwokacką prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości niezbędnej do realizacji zadań samorządowych,

2)      remont nieruchomości służącej do realizacji zadań samorządowych,

3)      zakup środków trwałych i wyposażenia siedziby Izby Adwokackiej.

4)      wsparcie finansowe izb w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze losowym, których wystąpienie skutkować będzie koniecznością ponoszenia nieprzewidzianych wydatków, niemożliwych do samodzielnego sfinansowania przez izbę bez zagrożenia dla stabilności finansowej izby.

 

3. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej może udzielić pożyczki Izbie Adwokackiej jedynie w przypadku łącznego spełnienia przez Izbę następujących przesłanek:

1)      Izba Adwokacka nie zalega z płatnością składek na fundusz administracyjny NRA,

2)       Izba adwokacka oświadczy, że udzielone jej środki zostaną przeznaczone na realizację celów, o których mowa w §2 ust. 2,

3)      Izba Adwokacka wykaże, iż nie dysponuje dostatecznymi środkami własnymi na samodzielną realizację tego celu,

4)      Izba Adwokacka wskaże pilną potrzebę w uzyskaniu pożyczki, np. okazja do nabycia lokalu, nieprzewidziane wydatki.

 

4. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej może ograniczyć wnioskowaną kwotę pożyczki lub uzależnić jej udzielenie od spełnienia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych warunków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium może odstąpić od stosowania przesłanki, o której mowa w §2 ust.3 pkt 1).

5. O przyznaniu pożyczki decyduje Prezydium NRA na pisemny wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej.

6. Wniosek o przyznanie pożyczki powinien zawierać wskazanie wnioskowanej kwoty oraz informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 niniejszego paragrafu.

 

§3

 

Oprocentowanie

 

1. Oprocentowanie pożyczki ustala się w wysokości 0,2% w skali rocznej.

2. Oprocentowanie pożyczki może zostać zmienione w przypadku istotnej zmiany warunków na rynku usług finansowych, a w szczególności zmiany podstawowych stóp procentowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski bądź zmiany wysokości odsetek maksymalnych regulowanych ustawa kodeks cywilny. Zmiana wysokości oprocentowania w stosunku do ustalonej w ustępie 1, jak również do umów  zawartych przed zmianą może być wprowadzona uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i powoduje zmianę warunków umowy i wymaga podpisania aneksu do umowy.

 

3. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zastrzega sobie prawo obciążenia Pożyczkobiorcy kosztami powstałymi w wyniku niewywiązania się Pożyczkobiorcy z postanowień Umowy pożyczki, w szczególności odsetkami oraz ewentualnymi kosztami sądowymi, egzekucyjnymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Pożyczkobiorca ponosi też wszelkie koszty związane z zawarciem umowy pożyczki, a w szczególności koszty związane
z podatkiem od czynności cywilnoprawnych i dowód ich uiszczenia zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

 

 

§4

 

Termin spłaty

 

1. Pożyczka udzielana jest maksymalnie na okres do pięciu lat.

2. Warunki spłaty w ratach rocznych, kwartalnych lub miesięcznych ustala Umowa pożyczki.

3. Harmonogram spłat jest załącznikiem do Umowy pożyczki.

4. Na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy możliwe jest odroczenie płatności rat na okres do trzech miesięcy, a także obniżone może zostać zobowiązanie izby z tytułu naliczonego oprocentowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium może na wniosek izby umorzyć naliczone oprocentowanie oraz pożyczkę w całości lub części.

5. Pożyczkobiorca może dokonać wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki pod warunkiem pisemnego poinformowania Pożyczkodawcy na minimum 3 dni przed dniem spłaty bieżącej raty. Każda wpłata raty przed terminem wymagalności lub wpłata w kwocie wyższej niż wymagana zgodnie z harmonogramem powoduje zaliczenie nadwyżki na poczet spłaty najbliższej wymagalnej raty pożyczki.

6. Datą spełnienia świadczenia z tytułu spłaty pożyczki jest dzień wpływu środków na rachunek Pożyczkodawcy.

 

§5

 

Obowiązki Pożyczkobiorcy

 

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do:

1)   złożenia oświadczenia co do celu, na jaki zostaną przeznaczone udzielone Pożyczkobiorcy środki,

2)   wykorzystywania udzielonych środków na cel określony w Umowie pożyczki,

3)   zwrotu Pożyczkodawcy wszelkich wydatków poniesionych na skutek niedotrzymania warunków umowy pożyczki lub innych umów dotyczących zabezpieczenia,

4)   terminowego regulowania wszelkich zobowiązań,

5)   przedłożenia sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków po zakończeniu inwestycji, nie później jednak niż  w terminie 6 miesięcy od daty udzielenia pożyczki.

 

§ 6

 

Zabezpieczenie

 

 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki określonego w umowie pożyczki oraz ponoszenia kosztów zabezpieczenia spłaty pożyczki.

2. Warunki i rodzaj zabezpieczenia określone są w umowie pożyczki i w umowach ustanawiających zabezpieczenie.

3. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia spłaty pożyczki może być dokonana na żądanie Pożyczkobiorcy, pod warunkiem, że w wyniku zmiany zabezpieczenia nie zostanie zagrożona spłata pożyczki wraz z odsetkami.

 

 

 

 

§ 7

 

Postanowienia końcowe

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.