Uchwała nr 20/2011 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 20/2011
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12 stycznia 2011 roku

w sprawie złożenia nowego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. 2009 nr 37 poz. 286) oraz niektórych przepisów ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo
o adwokaturze (Dz. U. nr 123 z 2002 roku, poz. 1058 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. 2009 nr 37 poz. 286)

§ 1

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanawia:
a) cofnąć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożony w dniu 22 czerwca 2009 roku (sygn. akt: K 28/09);
b) wystąpić z nowym, poszerzonym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie zgodności (wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały):
1. Art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) ? zwalniający z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej
i złożenia egzaminu adwokackiego osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 roku oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych ? z art. 2 Konstytucji, a w zakresie, w jakim dotyczy osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej ? także z art. 17 ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) ? zwalniający z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej ? z art. 2 Konstytucji, a w zakresie, w jakim dotyczy osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej ? także z art. 17 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 68 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie
(Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) ? z art. 2 Konstytucji;
4. Art. 78a ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 25 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie
(Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) ? z art. 2 Konstytucji.
5. Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) ? zwalniający z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz
w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej ? z art. 2 i z art. 17 ust. 1 Konstytucji
6. Art. 77a, art. 78 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 8, ust. 9 i ust. 15, art. 78d, art. 78e, art. 78h ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 146 z 2009r. poz. 1188 ze zm.) odpowiednio
w brzmieniu lub dodane przez art. 1 pkt 23, 24, 27 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie
(Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) wprowadzające nowy model egzaminu adwokackiego -
z art. 17 ust. 1 Konstytucji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto jednogłośnie na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

PODSTAWA PRAWNA

Na mocy art. 188 pkt 1 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 4 oraz art. 191 ust. 2 Konstytucji RP, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych jej zakresem działania. Kompetencja do złożenia wniosku zawiera także upoważnienie do cofnięcia złożonego wniosku.
Wniosek w sprawie K 28/09 został złożony do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 22 czerwca 2009 roku.
Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze, Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej.


Adw. Andrzej Zwara /Andrzej Zwara/
Prezes NRA .............................................


Adw. Zenon Marciniak /Zenon Marciniak/
Wiceprezes NRA ............................................


Adw. Jacek Trela /Jacek Trela/
Wiceprezes NRA ............................................


Adw. Krzysztof Boszko /Krzysztof Boszko/
Sekretarz NRA ............................................


Adw. Krzysztof Komorowski /Krzysztof Komorowski/
Zastępca Sekretarza NRA ............................................


Adw. Mirosława Pietkiewicz /Mirosława Pietkiewicz/
Skarbnik NRA ............................................


Adw. Ewa Krasowska nb
Rzecznik Dyscyplinarny NRA ............................................


Adw. Małgorzata Gruszecka /Małgorzata Gruszecka/
Członek Prezydium NRA ............................................


Adw. dr Monika Strus-Wołos /Monika Strus-Wołos/
Członek Prezydium NRA ............................................

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.