Uchwała nr 169/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 169/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 października 2020 r.

 

 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka wyraża negatywną opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 642):

 

  1. w zakresie zróżnicowania stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych od przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnych zawodów oraz przychodów ze świadczenia usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów oraz
  2. w zakresie opodatkowania dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

 

 

Uzasadnienie

 

  1. Za nieuprawnione i nieuzasadnione należy uznać zróżnicowanie stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych od przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnych zawodów – na poziomie 17%, zaś przychodów ze świadczenia usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów – według stawki 15%. Nie istnieją bowiem jakiekolwiek argumenty natury prawnej uzasadniające dwie różne stawki podatku dla przychodów osiąganych
    w związku ze świadczeniem usług tego samego rodzaju. Ustalenie różnych stawek podatku dla podmiotów świadczących usługi prawne dyskryminuje osoby wykonujące wolny zawód, w tym zawód adwokata polegający na świadczeniu pomocy prawnej w sposób ściśle regulowany przepisami ustawy Prawo o adwokaturze. Takie ustalenie stawek jest też niekorzystne dla osób korzystających z pomocy profesjonalnych prawników.

 

Naczelna Rada Adwokacka postuluje wprowadzenie jednolitej stawki na poziomie 15% dla przychodów ze świadczenia usług prawnych.

 

  1. Projektowane opodatkowanie dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych zwiększy koszty prowadzenia działalności w tych formach, a w dalszej kolejności będzie skutkować zwiększeniem kosztów pomocy prawnej ponoszonych przez obywateli.

 

Wybór tych form wykonywania zawodu adwokata jest podyktowany rodzajem relacji pomiędzy wspólnikami, specyficznymi zasadami wykonywania zawodu oraz świadomością ryzyka z tym związanego, a nie działaniami zmierzającymi do optymalizacji podatkowej, której zapobieganiu – zgodnie z uzasadnieniem projektu – miałyby zapobiegać projektowane przepisy.

 

Naczelna Rada Adwokacka postuluje wstrzymanie prac legislacyjnych w tym zakresie lub ewentualnie o przesunięcie terminów wejścia w życie planowanych zmian, pozwalające adwokatom na ewentualną zmianę formy wykonywania zawodu.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.