Uchwała nr 171/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

UCHWAŁA NR 171/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 16 października 2020 r.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w składzie:

 

  1. adw. Jacek Trela – Prezes NRA
  2. adw. Jerzy Glanc – Wiceprezes NRA
  3. adw. Piotr Kardas – Wiceprezes NRA
  4. adw. Rafał Dębowski – Sekretarz NRA
  5. adw. Henryk Stabla – Skarbnik NRA
  6. adw. Anisa Gnacikowska – Zastępca Sekretarza NRA
  7. adw. Ziemisław Gintowt – Członek NRA
  8. adw. Tomasz Jachowicz – Członek NRA,

 

na nadzwyczajnym posiedzeniu odbywającym się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, podjęło jednomyślnie w trybie art. 14hb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uchwałę następującej treści:

 

Adwokatura Polska wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu działania organów dochodzeniowo-śledczych w stosunku do adwokata Romana Giertycha zatrzymanego w dniu
15 października 2020 r.

 

Nie znajduje żadnego uzasadnienia sposób i miejsce dokonania zatrzymania adwokata Romana Giertycha oraz przeprowadzenie czynności procesowych w sprawie obejmującej zdarzenia
z okresu 2010-2015 roku w przededniu ważnych czynności obrończych, jakie miał podejmować następnego dnia adwokat Roman Giertych, a o których publicznie było wiadomo.

 

Stanowczy sprzeciw budzi rozpoczęcie i przeprowadzenie przeszukania kancelarii i domu pod nieobecność dysponenta akt objętych tajemnicą obrończą, jego obrońcy czy przedstawiciela samorządu adwokackiego. Sprzeciw budzi również przejęcie przez organy dochodzeniowo-
-śledcze dokumentów, w tym nośników elektronicznych je zawierających, objętych tajemnicą obrończą, wbrew art. 225 § 3 kodeksu postępowania karnego.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.