Uchwała nr 178/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

UCHWAŁA NR 178/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w składzie:

 

  1. adw. Jacek Trela – Prezes NRA
  2. adw. Jerzy Glanc – Wiceprezes NRA
  3. adw. Piotr Kardas – Wiceprezes NRA
  4. adw. Rafał Dębowski – Sekretarz NRA
  5. adw. Henryk Stabla – Skarbnik NRA
  6. adw. Anisa Gnacikowska – Zastępca Sekretarza NRA
  7. adw. Ziemisław Gintowt – Członek NRA

 

na posiedzeniu odbywającym się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, podjęło jednomyślnie w trybie art. 14hb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uchwałę następującej treści:

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, działając na podstawie przepisów art. 58 pkt 9 w zw.
z art. 59 ust. 3 prawa o adwokaturze, jednoznacznie negatywnie ocenia propozycje legislacyjne zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk sejmowy nr 866).

 

Proponowana w tym projekcie zmiana modelu postępowania mandatowego stanowi zaprzeczenie podstawowych, konstytucyjnie chronionych wartości jakie powinny obowiązywać
w demokratycznym państwie prawa. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości należy do władzy sądowniczej, a nie Policji. Dlatego podstawowym prawem każdego obywatela jest prawo do odmowy przyjęcia mandatu, zaś mandat nie może stanowić namiastki wyroku w postępowaniu represyjnym jakim jest postępowanie w sprawach o wykroczenia.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o nieuchwalenie propozycji legislacyjnej zawartej w druku sejmowym nr 866. Najwłaściwszą formą oceny tego projektu byłoby jego odrzucenie w pierwszym czytaniu.

 

 

Sekretarz                                                                         Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej                                   Naczelnej Rady Adwokackiej

       (Rafał Dębowski)                                                            (Jacek Trela)

    Adw. Rafał Dębowski                                                  Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.