Uchwała nr 182/2021 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 182/2021

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 marca 2021 r.

 

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w składzie:

  1. adw. Jacek Trela – Prezes NRA
  2. adw. Jerzy Glanc – Wiceprezes NRA
  3. adw. Piotr Kardas – Wiceprezes NRA
  4. adw. Rafał Dębowski – Sekretarz NRA
  5. adw. Henryk Stabla – Skarbnik NRA
  6. adw. Anisa Gnacikowska – Zastępca Sekretarza NRA
  7. adw. Ziemisław Gintowt – Członek NRA

w dniu 9 marca 2021 roku w trybie obiegowym, na przepisu art. 14hb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z art. 58 pkt 9 prawo o adwokaturze jednomyślnie postanowiło przedstawić Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej

negatywną opinię o uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
25 lutego 2021 roku ustawie o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 935, druk senacki 330).

Konstytucyjna zasada równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej wyraża się m.in. sposobem powoływania Prezesów Sądu Najwyższego, z zachowaniem reguł demokratycznego państwa prawa, w którym o wyborze kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego winna decydować większość wybierających. Proponowana ustawa, poprzez odesłanie do ustanowionych wcześniej budzących zastrzeżenia konstytucyjne zasad wyboru, polegających na możliwości przedstawienia jako kandydata osoby, która nie uzyskała większości głosów sędziów Sądu Najwyższego, prowadzi do tego, że kandydatem na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może być osoba, która nie uzyskała poparcia większości głosujących sędziów Sądu Najwyższego, a w związku z tym nie jest kandydatem wskazanym przez Sąd Najwyższy. Takie regulacje jedynie pogłębiają kryzys konstytucyjny,
z jakim mamy do czynienia, naruszają podstawowe wartości gwarantowane Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasadę trójpodziału i równowagi władz oraz stwarzają ryzyko niekonstytucyjnego obsadzenia stanowisk Prezesa Sądu Najwyższego.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zastrzeżenia budzą inne regulacje zawarte w przyjętej przez Sejm ustawie, w tym propozycja zwiększenia kompetencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie rozpoznawania wniosków o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. Przyznanie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego wyłącznej kompetencji w zakresie przydziału spraw i wyznaczania składów orzekających w sprawach zainicjowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego
i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, w których konieczne jest dokonanie wiążącej wykładni prawa w celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa prowadzić może do deformacji linii orzeczniczej sądów, jeśli wyznaczanie składów będzie następowało według innych kryteriów niż losowe. Wyznaczanie składów orzekających w każdym przypadku winno następować bez możliwości doboru sędziów orzekających w zależności od ich poglądów.

 

 

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.