Uchwała nr 99/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 99/2013
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 16 marca 2013 r.


Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 58 pkt. 9 ustawy Prawo
o adwokaturze wyraża głębokie zaniepokojenie projektem zmiany treści art. 126 § 2 kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 988).

Naczelna Rada Adwokacka świadoma złych praktyk, do jakich dochodziło w zakresie doręczania nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym zwraca uwagę, iż nie jest właściwym rozwiązaniem tego problemu penalizowanie nieprawidłowego oznaczenia adresu zamieszkania lub siedziby stron i to we wszystkich rodzajach postępowań. Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, iż projektowana treść przepisu art. 126 § 2 kpc
o brzmieniu:
?§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych
i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Strona, jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik, który w złej wierze lub lekkomyślnie oznaczył nieprawidłowy adres zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników podlegają karze grzywny.?
bez jednoczesnego wyposażenia pełnomocników procesowych w elektroniczne instrumenty weryfikacji adresu zamieszkania uczestników postępowań, wcale nie musi prowadzić do wyeliminowania negatywnych praktyk w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
a jedynie spowodować może nieuzasadniony wzrost ryzyka wykonywania zawodu adwokata oraz skutkować może wzrostem ilości spraw obciążających sądy.
Naczelna Rada Adwokacka postuluje odstąpienie od penalizacji oznaczenia nieprawidłowego adresu na rzecz innych rozwiązań legislacyjnych, rzeczywiście niwelujących owo negatywne zjawisko.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara) Adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.