Uchwała nr 87/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 87/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 4 maja 2020 roku

 

 

 

 

w przedmiocie zmiany uchwały nr 18/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 14 czerwca 2014 roku ustalającej zasady udzielania pożyczek
przez Naczelną Radę Adwokacką

 

 

§ 1

 

Naczelna Rada Adwokacka postanawia dokonać zmiany zasad udzielania pożyczek wskazanych wyżej w ten sposób, że:

 

1)      §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Celem udzielenia pożyczki jest zrealizowanie przez Izbę Adwokacką jej pilnych
i nieprzewidzianych potrzeb inwestycyjnych i remontowych. a także innych, których
w danym momencie i
zba nie jest w stanie sfinansować samodzielnie bez zagrożenia dla stabilności finansowej izby, a w związku z potrzebą zapewnienia właściwej realizacji zadań adwokatury i tworzenia warunków do ich wykonywania z tym zastrzeżeniem, iż przy decyzji o udzieleniu pożyczki, a także jej wysokości Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej kierować się będzie również tym, aby poprzez udzielenie pożyczki nie została naruszona stabilność finansowa budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej”.

 

2)      W §2 ust. 2 dodaje się pkt 4) o treści:

 

„4) wsparcie finansowe izb w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze losowym, których wystąpienie skutkować będzie koniecznością ponoszenia nieprzewidzianych wydatków, niemożliwych do samodzielnego sfinansowania przez izbę bez zagrożenia dla stabilności finansowej izby”.

 

3)      §2 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

 

„2) Izba adwokacka oświadczy, że udzielone jej środki zostaną przeznaczone na realizację celów, o których mowa w §2 ust. 2”.

 

 

 

4)      W §2 ust. 4 dodaje się zdanie drugie o treści:

 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium może odstąpić od stosowania przesłanki, o której mowa w §2 ust.3 pkt 1)”.

 

5)       §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Oprocentowanie pożyczki ustala się w wysokości 0,2% w skali rocznej”.

 

6)       § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy możliwe jest odroczenie płatności rat na okres do trzech miesięcy, a także obniżone może zostać zobowiązanie izby z tytułu naliczonego oprocentowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium może na wniosek izby umorzyć naliczone oprocentowanie oraz pożyczkę w całości lub części”.

 

§ 2

 

W pozostałym zakresie uchwała nr 18/2014 z dnia 14 czerwca 2014 r. pozostaje bez zmian.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.