Uchwała nr 89/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 89/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 6 czerwca 2020 r.

 

 

w sprawie zmiany „Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej”

 

 

Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 4 i art. 58 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

            W uchwale „Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej” (przyjętym uchwałą nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Okręgowa rada adwokacka na wniosek kierownika szkolenia zatwierdza na każdy rok szkoleniowy szczegółowy plan szkolenia na poszczególne semestry opracowany przez kierownika szkolenia, organizuje i przeprowadza zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w razie niemożności zrealizowania planu szkolenia w trakcie semestru, szkolenie, praktyki oraz sprawdziany mogą odbywać się również w trakcie przerwy semestralnej.

3. W razie potrzeby kierownik szkolenia dokonuje podziału aplikantów danego roku na grupy szkoleniowe ewentualnie ustala ich opiekunów i przedstawia do zatwierdzenia okręgowej radzie adwokackiej. Opiekunem grupy lub roku może zostać adwokat spełniający wymogi określone w §10 ust.2.

2) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Aplikanci w trakcie aplikacji odbywają praktyki wynikające z porozumienia zawartego w trybie art.76 ust.1a Prawa o adwokaturze.

3) W § 17 uchyla się ust. 5.

 

 

 

§ 2

 

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.