Uchwała nr 92/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 92/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 6 czerwca 2020 roku

 

 

 

w przedmiocie zmiany uchwały nr 18/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 14 czerwca 2014 roku ustalającej zasady udzielania pożyczek
przez Naczelną Radę Adwokacką

 

 

§ 1

 

Naczelna Rada Adwokacka postanawia dokonać zmiany zasad udzielania pożyczek wskazanych wyżej w ten sposób, że:

 

 

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Oprocentowanie pożyczki może zostać zmienione w przypadku istotnej zmiany warunków na rynku usług finansowych, a w szczególności zmiany podstawowych stóp procentowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski bądź zmiany wysokości odsetek maksymalnych regulowanych ustawa kodeks cywilny.

Zmiana wysokości oprocentowania w stosunku do ustalonej w ustępie 1, jak również do umów  zawartych przed zmianą może być wprowadzona uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i powoduje zmianę warunków umowy i wymaga podpisania aneksu do umowy.”

 

2. W § 3 skreśla się ustęp 2.1.

 

§ 2

 

W pozostałym zakresie uchwała nr 18/2014 z dnia 14 czerwca 2014 r. pozostaje bez zmian.

§ 3

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego Zasad udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką uwzględniającego przyjęte zmiany.

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.