Uchwała nr 93/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 93/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 6 czerwca 2020 roku

 

 

w sprawie utworzenia Fundacji Adwokatury Polskiej

 

 

 

  1. Naczelna Rada Adwokacka postanawia ustanowić fundację o nazwie: „Fundacja Adwokatury Polskiej” (alternatywnie „Fundacja Adwokatury”).

 

  1. Naczelna Rada Adwokacka postanawia upoważnić Prezydium NRA do opracowania
    i przyjęcia statutu fundacji według następujących założeń głównych:

a)      ustanawiającym fundację będzie Naczelna Rada Adwokacka;

b)      celem fundacji będzie realizacja, zgodnych z zadaniami oraz funkcją Adwokatury, celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, a to:

-        działalność charytatywna i pomocowa na rzecz społeczności adwokackiej

-        działalność charytatywna i pomocowa osobom i grupom społecznym wymagającym takiej pomocy

-        działalność na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa
i kształtowania kultury prawnej

-        pomoc edukacyjna aplikantom adwokackim w zakresie ponoszenia kosztów odbywania aplikacji adwokackiej

-        promocja kultury i sztuki

-        wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród adwokatów

-        świadczenia na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym

-        działalność pomocowa związana z integracją zawodową adwokatów

-        działalność na rzecz podtrzymywania tradycji i wartości historycznych adwokatury,

-        działalność w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku Adwokatury

(Cele te są przykładowe i mogą zostać doprecyzowane podczas prac Prezydium NRA
nad statutem)

c)      majątek fundacji stanowić będzie fundusz założycielski, wniesiony
przez fundatora w kwocie 500 000 zł, pochodzący z rezerwy budżetowej NRA;

d)      dochodami fundacji będą darowizny, spadki, zapisy, polecenia spadkowe, dotacje, subwencje, granty, także pochodzące z funduszy krajowych bądź zagranicznych, środki finansowe pochodzące ze zbiórek, imprez publicznych, a także pożytki z majątku fundacji;

e)      fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą;

f)       fundacja ubiegać się będzie o status organizacji pożytku publicznego;

g)      Organami fundacji będą:

-        zarząd wieloosobowy,

-        rada fundacji, w skład której będą wchodzili przedstawiciele Adwokatury wskazani przez fundatora.

 

  1. Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do niezwłocznego złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji Adwokatury Polskiej (Fundacji Adwokatury) i przyjęciu opracowanego przez Prezydium NRA statutu fundacji oraz do wszelkich czynności prawnych i faktycznych, związanych z wpisem fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.