Uchwała nr 94/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 94/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 lipca 2020 r.

 

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.
„O doskonaleniu zawodowym adwokatów” (z późn. zmianami)

 

 

 

 

Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 4 i art. 58 pkt 12 lit. m ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W uchwale „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. w § 4 dodaje się pkt. „d” w brzmieniu:

 

d) poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych dla aplikantów adwokackich w ramach szkolenia organizowanego przez samorząd zawodowy adwokatury oraz zajęć w zakresie edukacji prawnej w szkołach ponadpodstawowych w ramach akcji społecznych prowadzonych przez samorząd zawodowy adwokatury lub akcji, których samorząd adwokacki jest partnerem”.

 

oraz pkt. „e” w brzmieniu:

 

„e) poprzez udział w e-learningu polegającym na uczestniczeniu w wykładzie, seminariach, webinariach lub w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze tekstu, organizowanych przez samorząd zawodowy adwokatury.

 

  1. 2.    § 17 otrzymuje brzmienie:

 

„Udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego odpowiada następującej liczbie punktów szkoleniowych:

 

Forma doskonalenia zawodowego

Liczba punktów

Uczestnictwo w formach określonych w § 4 pkt. a, b i e nie mniej niż jedna godzina, za każdą pełną godzinę, przy czym udział w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze tekstu o objętości 10-15 stron 0,5 punktu, o objętości 20-30 stron 1 punkt

1 punkt

Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i §9, o objętości do 20 stron

6 punktów

Przygotowanie i opublikowanie opracowania, o którym mowa w § 4 pkt. c i §9, o objętości powyżej 20 stron

12 punktów

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia indywidualnego bądź w ramach panelu dyskusyjnego, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób mających wykształcenie prawnicze lub studentów prawa, za każdą pełną godzinę

4 punkty

Przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia indywidualnego bądź w ramach panelu dyskusyjnego, nie krótszego niż 1 godzina, skierowanego do osób niemających wykształcenia prawniczego, za każdą pełną godzinę, bądź udział w panelu dyskusyjnym w ww. zakresie nie krótszym niż 1 godzina, za każdą pełną godzinę

2 punkty

 

 

§ 2

 

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego regulaminu „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że ocena wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego za 2020 rok następuje przy uwzględnieniu zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.