Uchwała nr 95/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 95/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 9 lipca 2020 r.

 

 

 

w sprawie zmiany

„Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich”

 

 

 

Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. c ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

W § 9 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich, przyjętego Uchwałą Nr 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2016 roku (z późn. zmianami), dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:

 

„5. Do końca miesiąca marca każdego roku Okręgowa Rada Adwokacka, po otrzymaniu od przewodniczącego Zespołu Wizytatorów rocznego sprawozdania dotyczącego odbytych wizytacji i stwierdzonych uchybień, przesyła te sprawozdania do Naczelnej Rady Adwokackiej”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do obwieszczenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.