Uchwała nr 99/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 99/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 22 września 2020 r.

 

 

            Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie przepisu art. 58 pkt 12 lit. c ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze zmienia Regulaminu organizacji
i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich
– przyjęty Uchwałą nr 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z 15 stycznia 2016 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 77/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 18 stycznia 2020 roku oraz uchwałą nr 95/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 9 lipca 2020 roku w ten sposób, iż:

 

  1. § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do czasu uchwalenia nowego budżetu na dany rok rada działa na podstawie prowizorium budżetowego, które po stronie planowanych wpływów (przychodów) oraz wydatków (kosztów) odpowiada sumie osiągniętych wpływów (przychodów) oraz sumie poniesionych wydatków (kosztów) za odpowiedni okres roku ubiegłego.
W przypadku, gdy w danym roku nie można przeprowadzić zgromadzenia izby na którym zostanie przyjęty budżet, rada działa na podstawie prowizorium budżetowego odpowiadającego wpływom (przychodom) oraz wydatkom (kosztom) ostatniemu przyjętemu przez zgromadzenie izby
budżetowi oraz kształtujących go uchwał zgromadzenia”.

 

  1. Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich.

 

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.