Uchwała nr 105/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 105/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 16 stycznia 2021 r.

 

 

            Na podstawie art. 58 pkt 11 ustawy Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła określić udział poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych w 2021 roku w formie składek tworzących Fundusz Administracyjny
w ten sposób, że:

 

I.         Ustalić udział poszczególnych Izb w pokrywaniu tych wydatków jako iloczyn liczby członków danej Izby na dzień 30.11.2020 i kwoty miesięcznej po:

-            30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej wykonującego zawód;

-            15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) – liczoną od adwokata wykonującego zawód, który ma ustalone prawo do emerytury;

-            20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) – liczoną od adwokata członka Izby Adwokackiej niewykonującego zawodu adwokata.

II.        Wysokość wpłat miesięcznych każdej z Izb wyliczona stosownie do postanowień pkt I. niniejszej Uchwały określa załącznik nr 1 niniejszej Uchwały.

III. Składki na potrzeby Funduszu Administracyjnego NRA płatne są do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania
od 1 stycznia 2021 roku.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.