Uchwała nr 108/2021 Naczelnej Rady Adwokackiejnowa ustawa

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 108/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 16 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie złożenia w interesie publicznym petycji

dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i art. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, w tym
w interesie wymiaru sprawiedliwości, mając na względzie troskę o jego prawidłowe funkcjonowanie,
Naczelna Rada Adwokacka uchwala co następuje:

  1. wystąpić do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją w interesie publicznym
    w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów prawa, tj.

(1) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.) poprzez:

- zmianę w art. 222 poprzez dodanie § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przed rozpoczęciem przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego, należącego do adwokata albo będącego w jego posiadaniu, należy o zamierzonym przeszukaniu zawiadomić dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej i dopuścić go lub osobę przez niego wskazaną do udziału w tej czynności.”.

- dodanie po art. 276a art. 276b w brzmieniu:

§ 1. Zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu w stosunku do oskarżonego będącego adwokatem, może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. Środka zapobiegawczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli czyn będący przedmiotem zarzutu nie ma związku z wykonywaniem zawodu adwokata.

§ 2. W postanowieniu o zastosowaniu środka zapobiegawczego, o którym mowa w § 1, należy określić czas jego trwania, a ponadto oznaczyć termin, do którego ma trwać. Obowiązek każdorazowego oznaczenia terminu stosowania tego środka trwa do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie.

§ 3. W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując środek zapobiegawczy, o którym mowa w § 1, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

§ 4. We wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego, o którym mowa w § 1, wymienia się dowody wskazujące na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo, przedstawia się dowody stwierdzające okoliczności przemawiające za istnieniem zagrożeń dla prawidłowego toku postępowania oraz określonej podstawy stosowania tego środka zapobiegawczego i konieczności jego stosowania.

§ 5. Środek zapobiegawczy, o którym mowa w § 1, stosuje w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach niecierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy. Po wniesieniu aktu oskarżenia środek zapobiegawczy wymieniony w zdaniu pierwszym stosuje sąd, przed którym sprawa się toczy.

§ 6. Wniosek prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczego, o którym mowa w § 1, sąd rozpatruje nie później niż przed upływem 24 godzin od przekazania sądowi tego wniosku.

§ 7. Prokurator, oskarżony i jego obrońca mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu dotyczącym rozpoznania wniosku, o którym mowa w § 3 oraz w posiedzeniu sądu dotyczącym rozpoznania zażalenia na zastosowanie środka zapobiegawczego, o którym mowa w § 1.

§ 8. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego, o którym mowa w § 1, sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później niż przed upływem 7 dni od przekazania sądowi zażalenia wraz z niezbędnymi aktami.

§ 9. Odpis postanowienia o zastosowaniu lub przedłużeniu stosowania środka zapobiegawczego, o którym mowa w § 1, sąd przesyła właściwej okręgowej radzie adwokackiej lub radzie okręgowej izby radców prawnych celem wykonania.

§ 10. Przedłużenie stosowania środka zapobiegawczego, o którym mowa w § 1, w postępowaniu przygotowawczym może dokonać, na wniosek prokuratora, sąd właściwy do rozpoznania sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba ze względu na szczególne okoliczności sprawy.

(2) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) poprzez dodanie w art. 4b w ust. 1 po punkcie 5 punktu 6 w brzmieniu:

„6) w razie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu, o którym mowa w art. 276b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413 i 568).”

oraz przyjęcie rozwiązania w świetle, którego art. 276b k.p.k., w brzmieniu postulowanym w petycji, stosuje się również do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy, a na wniosek oskarżonego będącego adwokatem, wobec którego prawomocnie zastosowano środek zapobiegawczy, o którym mowa w art. 276 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.), sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozstrzyga o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu tego środka, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, stosując odpowiednio art. 276b w brzmieniu postulowanym w petycji.

  1. Wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych podmiotu wnoszącego petycję.
  2. Upoważnić adw. Przemysława Rosatiego do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach nad petycją przed Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do złożenia petycji.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.