Uchwała nr 112/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 112/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

 

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 z późn. zm.)

-        działając na podstawie na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 z późn. zm.) oraz art. 14 ha i art.
14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów § 5 ust. 2, 3 i 4, § 13 oraz § 30 ust. 6 i ust. 7 Uchwały nr 109/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,

-        zmieniając Uchwałę nr 70/2019 z dnia 21 września 2019 r. oraz Uchwałę nr 98/2020
z dnia 22 września 2020 r.,

 

Naczelna Rad Adwokacka postanawia, że:

 

Krajowy Zjazd Adwokatury zostaje zwołany:

  • w dniach 19-21 marca 2021 r. – część sprawozdawczo-wyborcza,
  • w dniach 17-19 września 2021 r. – część programowa

 

i odbędzie się:

  • w części sprawozdawczo-wyborczej – w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację
    w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad,
  • w części programowej – w trybie stacjonarnym w Bydgoszczy z tym zastrzeżeniem, że termin lub sposób odbycia części programowej może ulec zmianie ze względu na warunki bezpieczeństwa epidemicznego.

 

Zważywszy na powyższe, Naczelna Rada Adwokacka ustala, że:

  1. wnioski i projekty uchwał dotyczące części sprawozdawczo-wyborczej;
  2. zgłoszenia kandydatów na stanowiska;
  3. zgłoszenia kandydatów do organów Adwokatury

będą przyjmowane na piśmie w biurze NRA lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) doręczonej na adres kandydaci.kza@nra.pl nie wcześniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem Zjazdu i nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Zjazdu, tj. w dniach 5 marca 2021 r. – 16 marca 2021 r.

 

Naczelna Rada Adwokacka ustala, że możliwe jest zgłoszenie kandydata na jedno stanowisko i do jednego organu, przy czym wybór na stanowisko powoduje skreślenie z listy kandydatów do organu.

 

Naczelna Rada Adwokacka postanawia określić jako miejsce publikacji:

-        wszystkich projektów pisemnych wniosków i uchwał dotyczących części sprawozdawczo-wyborczej;

-        wykazu osób kandydujących na stanowiska;

-        wykazu osób kandydujących do organów Adwokatury;

-        wykazu osób kandydujących do Prezydium i komisji Zjazdu;

stronę̨ internetową Krajowego Zjazdu Adwokatury: www.kza.adwokatura.pl, wskazując jednocześnie, że informacje te zostaną̨ zamieszczone na podanej stronie począwszy od dnia 17 marca 2021 r. i będą̨ tam widnieć do czasu zamknięcia obrad Krajowego Zjazdu Adwokatury.

 

Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że wnioski i projekty uchwał dotyczące części programowej składane mogą być w terminie do 14 dni przed terminem drugiej części i będą przyjmowane na piśmie do biura Naczelnej Rady Adwokackiej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej doręczonej na adres: projekty.kza@nra.pl

 

Naczelna Rada Adwokacka uchwala, że w części sprawozdawczo-wyborczej Zjazd odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego „WZA24”, którego operatorem jest firma MWC sp. z o.o., zapewniającego dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą̨ uczestniczyć́ w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad oraz zapewniającego możliwość tajnych głosowań. Udział w części sprawozdawczo-wyborczej Zjazdu będzie możliwy po zalogowaniu się̨ do systemu WZA24 w oparciu o dane dostępowe – nazwę użytkownika i hasło dostępu do platformy WZA24, które wraz z instrukcją logowania zostaną̨ presłane delegatom przed Zjazdem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy udostępnione przez Okręgowe Rady Adwokackie.

 

W części programowej głosowania będą przeprowadzane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zapewnionego przez podmiot wybrany przez Prezydium NRA.

 

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium NRA do określenia szczegółowych zasad logowania do systemu, za pośrednictwem którego odbędzie się Krajowy Zjazd Adwokatury, do wskazania zasad logowania do systemu, a także do innych niezbędnych czynności technicznych potrzebnych do przeprowadzenia obrad i odbycia głosowań zarówno w części sprawozdawczo-wyborczej, jak i w części programowej.

 

Rozpoczęcie obrad Zjazdu w części sprawozdawczo-wyborczej ustala się na godzinę 10.00, zaś w części programowej na godzinę 11.00.

 

Naczelna Rada Adwokacka określa, że terminy Krajowego Zjazdu Adwokatury ustalone na dzień 21.03.2021 r. oraz 19.09.2021 r. są terminami rezerwowymi, na wypadek niewyczerpania porządku obrad przewidzianego daną częścią Krajowego Zjazdu Adwokatury.

 

 

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.