Uchwała nr 113/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

UCHWAŁA NR 113/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

 

w sprawie zmiany

Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 14ha ust. 3a w zw. z art. 14hb ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

zmienia się treść

 

Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 

w ten sposób, że:

  1.  § 6 ust. 3 uzyskuje brzmienie:

„3. Zjazd odbywa się w terminie oznaczonym w uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej. Zgromadzenie izby zwołane w sprawie wyboru delegatów na Zjazd odbywa się nie później niż na 21 dni przed terminem Zjazdu. Wybór delegatów dokonany po upływie tego terminu nie wpływa na skuteczność czynności organizacyjnych związanych ze zwołaniem Zjazdu”.

  1. § 7 ust. 1 uzyskuje brzmienie:

„1. Zawiadomienie o terminie, miejscu, trybie odbywania i porządku obrad,
z pouczeniem o obowiązku uczestnictwa należy przesłać każdemu uprawnionemu do udziału w zgromadzeniu lub Zjeździe co najmniej na 14 dni naprzód.
W uzasadnionych przypadkach termin ten ulega odpowiedniemu skróceniu”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.