Uchwała nr 86/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 86/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 listopada 2012 r.


Naczelna Rada Adwokacka, po zapoznaniu się z nadesłanymi w dniu 7 listopada 2012 roku przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 roku, sygnatura DPK-II-4670-8/12/37, projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
1. zmieniającego rozporządzenie sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
2. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu,
działając na podstawie art. 58. pkt. 9) Prawa o adwokaturze, negatywnie opiniuje oba te projekty, za wyjątkiem postanowień dotyczących dostosowania nazwy ?Sądu Okręgowego w Warszawie ? sądu ochrony konkurencji i konsumentów? do obecnej nomenklatury, którą to zmianę Naczelna Rada Adwokacka opiniuje pozytywnie.
Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie powołanego powyżej art. 58.
pkt. 9) Prawa o adwokaturze wnosi o zaniechanie przez Ministra Sprawiedliwości dalszych prac legislacyjnych nad projektami w zakresie, w jakim przedstawione projekty przewidują zmniejszenie wysokości stawek opłat.
Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 58. pkt. 9) Prawa
o adwokaturze, postuluje, aby tworzenie przez Ministra Sprawiedliwości przepisów
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, jak również przepisów w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, respektowało zasady wynikające z ustawowej delegacji, zwracając przy tym uwagę, iż Minister Sprawiedliwości nie może ustalać wysokości opłat dowolnie, według własnego uznania,
w oderwaniu od realiów społeczno-gospodarczych.
Postulując wprowadzenie zmian w przedmiotowej materii, Naczelna Rada Adwokacka wskazuje na negatywne skutki społeczne rażąco zaniżonych stawek, które sprowadzają się do ograniczenia prawa stron do uzyskania zwrotu pełnych, rynkowych kosztów postępowań sądowych.
UZASADNIENIE
Oba przedłożone Naczelnej Radzie Adwokackiej projekty rozporządzeń proponują wprowadzenie jednolitych, ryczałtowych stawek:
- za prowadzenie sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
(60 złotych) oraz
- za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (60 zł przed sądem okręgowym i 120 zł przed sądami apelacyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym).
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż oba projekty Rozporządzeń naruszają ustawowe normy kompetencyjne. Minister Sprawiedliwości, ustalając wysokość stawek minimalnych za czynności adwokackie i za czynności radców prawnych, musi mieć na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego.
Uzasadnienie przedstawionych do zaopiniowania rozporządzeń stawia niczym nieusprawiedliwione, gołosłowne i w żaden sposób nieudowodnione tezy, jakoby nakład pracy pełnomocnika procesowego w tego typu sprawach był niższy niż przeciętny, a sprawy tego typu były sprawami prostymi, powtarzalnymi. Nie wydaje się w szczególności uzasadnione, by powtarzalne były sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.
Uzasadnienie projektów w żaden sposób nie wskazuje, na jakiej podstawie Minister Sprawiedliwości doszedł do wniosku, iż wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego w tego typu sprawach jest niższy niż przeciętny.
Sprzeciw budzi również wysokość samej stawki czy całkowicie błędna teza jakoby niska stawka opłaty za czynności adwokackie pozytywnie wpływała na zasadę dostępności do sądu czy na zwiększenie dostępności do fachowej pomocy prawnej. Ustalenie stawki na skrajnie zaniżonym poziomie nie pozwala stronie, która wygra ze Skarbem Państwa sprawę
o odszkodowanie za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego odzyskać od przegranego Skarbu Państwa rzeczywiście poniesionych ? rynkowych ? kosztów pomocy prawej. To w oczywisty sposób ogranicza dostęp do pomocy prawnej.
W sprawach, w których powód korzysta z pomocy prawnej z urzędu, ustalenie ryczałtowej stawki w sposób oderwany od wartości przedmiotu sporu, na poziomie niepozwalającym adwokatowi pokryć nawet jego kosztów prowadzenia powoduje, iż
koszty pomocy prawnej z urzędu przerzucane są na adwokatów i radców prawnych. Tak więc przedstawione do zaopiniowania projekty Rozporządzeń naruszają dyspozycję zarówno
art. 29. ust. 1 Prawa o adwokaturze, jak i art. 223 ustawy o radcach prawnych.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.