Uchwała nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wróć do listy dokumentów


Uchwała nr 12

Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. KZA

w sprawie przyjęcia regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) i d) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146 poz. 1088 z późn. zm. ? Dz. U. z 2009 r. nr 26 poz. 156, nr 166 poz.1317, nr 210 poz. 1682 oraz z 2010 r. nr 47 poz. 278 i nr 7 poz. 45)
Krajowy Zjazd Adwokatury stanowi, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały.

§ 2

Traci moc regulamin w sprawie zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń okręgowych izb adwokackich oraz krajowego zjazdu adwokatury a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 1 października 1983 r. ze zmianami uchwalonymi na: Krajowym Zjeździe Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r., Krajowym Zjeździe Adwokatury w dniu 25 listopada 1989 r., Krajowym Zjeździe Adwokatury w dniu 22 listopada 1992 r. na Krajowym Zjeździe Adwokatury w dniu 26 listopada 1995 r., na Krajowym Zjeździe Adwokatury w dniu 21 listopada 2004 r. oraz na Krajowym Zjeździe Adwokatury w dniu 23 listopada 2007 r.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w miesięczniku ?Palestra?.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


Przewodniczący Sekretarz
Krajowego Zjazdu Adwokatury Krajowego Zjazdu Adwokatury

(Michał Went) (Rafał Dębowski)

adw. Michał Went adw. Rafał Dębowski
ZAŁĄCZNIK

Regulamin
Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także tryb wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury.

§2

Ilekroć mowa w regulaminie o:
1) zgromadzeniu, należy przez to rozumieć zgromadzenie izby adwokackiej,
2) Zjeździe, należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Adwokatury,
3) izbie, należy przez to rozumieć izbę adwokacką,
4) przewodniczącym, sekretarzu lub prezydium, należy przez to rozumieć przewodniczącego, sekretarza lub prezydium zgromadzenia lub Zjazdu,
5) stanowisku, należy przez to rozumieć: stanowisko dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej,
6) organie, należy przez to rozumieć okręgową radę adwokacką, sąd dyscyplinarny, komisję rewizyjną, Naczelną Radę Adwokacką, Wyższy Sąd Dyscyplinarny i Wyższą Komisję Rewizyjną.


Rozdział II
Zgromadzenia i Zjazd

§ 3

1. Zgromadzenie odbywa się w mieście będącym siedzibą okręgowej rady adwokackiej.
2. Zjazd odbywa się w Warszawie.
3. Zgromadzenie może być zwołane w innym miejscu na obszarze izby a Zjazd ? w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1. Zgromadzenia i Zjazd obradują i podejmują uchwały na sesjach plenarnych.
2. Zgromadzenie i Zjazd mogą powoływać komisje tematyczne, które przedstawiają propozycje uchwał.

§ 5

1. Okręgowa rada adwokacka zwołuje zgromadzenie zawiadamiając o tym Naczelną Radę Adwokacką najpóźniej w terminie 14 dni od powzięcia uchwały o jego zwołaniu.
2. Naczelna Rada Adwokacka zwołuje Zjazd zawiadamiając o tym izby co najmniej na trzy miesiące przed terminem Zjazdu.

§ 6

1. Zgromadzenia zwyczajne odbywają się każdego roku.
2. Zgromadzenia nadzwyczajne odbywają się w terminie do 6 tygodni od zgłoszenia żądania ich zwołania.
3. Zjazd odbywa się w terminie i miejscu oznaczonym w uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej. Zgromadzenie izby zwołane w sprawie wyboru delegatów na Zjazd odbywa się nie później niż na miesiąc przed terminem Zjazdu; po upływie tego terminu wybór delegatów jest bezskuteczny, co nie wpływa na ważność Zjazdu.
4. Naczelna Rada Adwokacka podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Adwokatury w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania. Zjazd odbywa się w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały o jego zwołaniu.
5. W nadzwyczajnym Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani na poprzedni zwyczajny Zjazd.

§ 7

1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad, z pouczeniem o obowiązku uczestnictwa należy przesłać każdemu uprawnionemu do udziału w zgromadzeniu lub Zjeździe co najmniej na 14 dni naprzód. Termin ten może być skrócony do 7 dni w przypadku Zjazdu lub zgromadzenia nadzwyczajnego.
2. Zawiadomienie o zgromadzeniu przesyła się wraz ze sprawozdaniem z działalności organów izby, wnioskiem komisji rewizyjnej, preliminarzem budżetowy z wnioskowaną wysokością składki rocznej, zaś zawiadomienie o Zjeździe - ze sprawozdaniem z działalności organów adwokatury, wnioskami Wyższej Komisji Rewizyjnej w sprawie zamknięć rachunkowych
i udzielenia Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium.
3. Obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia i Zjazdu należy wywiesić w lokalu okręgowej rady adwokackiej.
4. Pisma, o których mowa w ust. 1-2, przesyła się listem poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną albo faxem (z potwierdzeniem skutecznej transmisji) na adres, pod którym adresat wykonuje zawód, a w jego braku na adres domowy albo na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 8

1. W zgromadzeniu izby udział biorą:
1) członkowie izby wykonujący zawód adwokata;
2) delegaci adwokatów niewykonujących zawodu.
2. W zgromadzeniu izby mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu:
1) członkowie okręgowej rady adwokackiej, prezes sądu dyscyplinarnego i przewodniczący komisji rewizyjnej ? jeśli nie biorą udziału w obradach na podstawie ust. 1,
2) przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej,
3) inne osoby zaproszone przez dziekana okręgowej rady adwokackiej.

§ 9

1. W Zjeździe udział biorą delegaci na Zjazd.
2. W Zjeździe mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu:
1) niebędący delegatami: członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz dziekani okręgowych rad adwokackich,
2) inne osoby zaproszone przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

§ 10

1. Uczestnictwo w Zjeździe lub zgromadzeniu jest samorządowym obowiązkiem osób, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1.
2. Nieobecność na Zjeździe lub zgromadzeniu powinna być pisemnie usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody.

§ 11

1. Osoby uprawnione do głosowania na Zjeździe lub zgromadzeniu składają podpis na liście obecności, odrębnie w każdym dniu obrad.
2. Po podpisaniu wydaje się mandat lub identyfikator elektroniczny.
3. Podpis na liście obecności może być zastąpiony identyfikacją elektroniczną uczestnika zgromadzenia lub Zjazdu.

§ 12

1. Zgromadzenie otwiera dziekan okręgowej rady adwokackiej przy obecności co najmniej
1/4 adwokatów ? członków izby uprawnionych do udziału w zgromadzeniu i przewodniczy obradom do czasu wyboru przewodniczącego, który proponuje uchwalenie porządku obrad.
2. Zjazd otwiera Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej przy obecności co najmniej połowy delegatów i przewodniczy obradom do czasu wyboru przewodniczącego, który proponuje uchwalenie porządku obrad.

§ 13

1. Porządek obrad zgromadzenia i Zjazdu powinien przewidywać w szczególności:
a) otwarcie obrad,
b) wybór prezydium obrad,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) wybór pozostałych komisji,
e) przedstawienie sprawozdań i dyskusję,
f) wybory,
g) podjęcie uchwał końcowych,
h) wolne wnioski,
i) zamknięcie obrad.
2. Porządkiem obrad można ponadto objąć sprawy wniesione na żądanie:
a) Naczelnej Rady Adwokackiej,
b) członków izby lub delegatów na Zjazd.
3. Porządek obrad nadzwyczajnego zgromadzenia lub Zjazdu powinien uwzględnić sprawy objęte żądaniem zwołania tego zgromadzenia lub Zjazdu.

§ 14

1. Zgromadzenie lub Zjazd dokonuje wyboru przewodniczącego, jednego lub dwóch zastępców oraz jednego lub dwóch sekretarzy.
2. Osoby wymienione w ust. 1 stanowią prezydium zgromadzenia lub Zjazdu.
3. Funkcję komisji skrutacyjnej przy wyborach prezydium zgromadzenia lub Zjazdu pełni otwierający obrady oraz osoby przez niego przybrane spośród uprawnionych do udziału
w zjeździe lub zgromadzeniu. W wypadku zgłoszenia sprzeciwu przez którąkolwiek z osób uprawnionych do udziału w obradach Zjazd lub zgromadzenie wybiera w tym celu tymczasową komisje skrutacyjną.
4. Wybór prezydium i komisji odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że zgromadzenie lub Zjazd postanowi inaczej.

§ 15

1. Przebiegiem zgromadzenia lub Zjazdu kieruje przewodniczący lub wskazany przez niego zastępca.
2. W szczególności do zadań przewodniczącego należy:
1) ogólne kierownictwo obradami;
2) udzielanie głosu uczestnikom obrad i przewodniczącym komisji;
3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali;
5) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;
6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami prezydium.
3. Od rozstrzygnięcia przewodniczącego przysługuje sprzeciw, o którym rozstrzyga zgromadzenie lub Zjazd.

§ 16

1. Sekretarze zgromadzenia lub Zjazdu są odpowiedzialni za prowadzenie protokołu obrad
i kierują pracami biura zgromadzenia, jeśli zostanie powołane przez okręgową radę adwokacką,
a gdy chodzi o Zjazd - przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
2. Sekretarze prezydium prowadzą ewidencję zgłoszeń według kolejności i sporządzają listy wniosków oraz uczestników dyskusji.

§ 17

1. Po wyborze prezydium zgromadzenie lub Zjazd wybiera:
a) komisję mandatową, która stwierdza prawidłowość zwołania zgromadzenia lub Zjazdu, istnienie quorum dla każdego dnia obrad odrębnie, ważność mandatów oraz bada, czy nie zachodzą przeszkody w zakresie czynnego prawa wyborczego w odniesieniu do osób uprawnionych do głosowania,
b) komisję wnioskową, która rozpatruje wnioski i przygotowuje ostatecznie projekty uchwał,
c) komisję wyborczą, która przedstawia zgromadzeniu zgłoszone kandydatury, stwierdza posiadanie przez kandydatów biernego prawa wyborczego, sporządza listy kandydatów w kolejności alfabetycznej i przeprowadza wybory, przekazując komisji skrutacyjnej spisy osób, które uczestniczyły w wyborach, oraz nienaruszone urny wyborcze,
d) komisję skrutacyjną, która ustala wyniki głosowań i wyborów,
e) inne komisje - w miarę potrzeby.
2. Skład liczbowy komisji proponuje prezydium, a ustala zgromadzenie lub Zjazd.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.
5. Sprawozdanie z prac komisji składa jej przewodniczący.

§ 18

Komisję wyborczą powołuje się, gdy mają być przeprowadzone wybory.

§ 19

1. Wnioski powinny być zgłoszone do prezydium na piśmie lub na nośniku elektronicznym
i z wyjątkiem wypadków, gdy przedmiot wniosku na to nie pozwala, powinny mieć formę projektu uchwały zgromadzenia lub Zjazdu.
2. Prezydium przekazuje wniosek do komisji wnioskowej, informując o tym zgromadzenie lub Zjazd, albo podaje wniosek do wiadomości i rozstrzygnięcia uczestnikom obrad.
3. Uwagi wobec wniosku przekazanego do komisji wnioskowej uczestnicy obrad składają do tej komisji na piśmie lub na nośniku elektronicznym.

§ 20

Wnioski formalne i nagłe mogą być zgłaszane ustnie.

§ 21

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące:
a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
b) sposobu prowadzenia obrad lub głosowania,
c) powołania komisji lub odesłania sprawy do komisji,
d) zmiany kolejności porządku obrad,
e) wyłącznie formalnego sposobu załatwiania sprawy będącej przedmiotem obrad.
2. Do wniosków nagłych zalicza się wnioski dotyczące:
a) sprzeciwu od rozstrzygnięcia przewodniczącego,
b) składu osobowego prezydium lub komisji w związku z tokiem ich prac.


§ 22

1. Dyskusja nad wnioskiem formalnym i nagłym powinna być otwarta bezpośrednio po jego zgłoszeniu.
2. W dyskusji nad wnioskiem formalnym i nagłym mogą zabrać głos tylko osoby biorące udział w obradach, z których jedna wypowiada się za wnioskiem, a druga przeciw, chyba że zgromadzenie lub Zjazd postanowi inaczej.
3. Bezpośrednio po dyskusji przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie.

§ 23

Biorący udział w obradach, który zamierza zabrać głos w dyskusji, powinien zgłosić na piśmie swoje imię i nazwisko, a ewentualnie także pełnioną funkcję oraz izbę, której jest delegatem.

§ 24

1. Przewodniczący otwiera dyskusję i kieruje nią, zachowując kolejność zgłoszeń w udzielaniu głosu.
2. Poza kolejnością udziela się głosu:
1) na zgromadzeniu - dziekanowi lub desygnowanemu przez niego członkowi okręgowej rady adwokackiej, prezesowi sądu dyscyplinarnego i przewodniczącemu komisji rewizyjnej,
2) na Zjeździe - prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej lub wyznaczonemu przezeń członkowi Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącemu Wyższej Komisji Rewizyjnej.
3. W każdym stadium obrad udziela się głosu osobom wymienionym w § 8 ust. 2 pkt 2 oraz § 9 ust. 2.
4. Zgłoszony do dyskusji może złożyć swą wypowiedź na piśmie lub na nośniku elektronicznym do protokołu obrad.
5. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy osób zapisanych do głosu albo po podjęciu uchwały o zamknięciu dyskusji.

§ 25

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwał będące przedmiotem obrad.
2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach personalnych oraz w każdej innej sprawie, gdy zgromadzenie lub Zjazd postanowi o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 26

1. Zgromadzenie lub Zjazd może podejmować uchwały w obecności co najmniej 1/4 osób biorących udział w obradach. Liczbę tych osób ustala się na podstawie listy obecności.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
Rozdział III
Wybory

§ 27

Wybory na stanowiska, do organów oraz wybory delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, w obecności co najmniej 1/4 osób biorących udział w obradach. Liczbę tych osób ustala się na podstawie listy obecności.

§ 28

1. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu adwokatowi wpisanemu na listę okręgowej izby adwokackiej i niepozbawionemu tego prawa. Nieobecność podczas obrad Zjazdu lub zgromadzenia nie pozbawia biernego prawa wyborczego osoby, której pisemna zgoda na kandydowanie została złożona prezydium zgromadzenia lub Zjazdu przed zamknięciem list kandydatów.
2. Kandydaci na stanowiska lub do organów nie mogą być członkami komisji wyborczej
i komisji skrutacyjnej.

§ 29

1. Kandydatów zgłasza się oddzielnie na każde stanowisko lub do określonego organu. To samo dotyczy kandydatów na delegatów na Zjazd.
2. Nie można łączyć mandatów ustawowych organów samorządu adwokackiego. Ograniczenie to nie dotyczy kierownika zespołu adwokackiego.
3. Zgłaszający kandydaturę powinien ją uzasadnić na żądanie obradujących.
4. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na stosowną listę po złożeniu oświadczenia ustnie do protokołu lub na piśmie, że przyjmuje kandydaturę.

§ 30

1. Komisja wyborcza bada, czy zgłoszenia dokonały osoby uprawnione oraz czy nie zachodzą przeszkody prawne do wyboru danego kandydata.
2. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów - oddzielnie do każdego organu - w porządku alfabetycznym, którą ogłasza obradującym i przekazuje ją przewodniczącemu.
3. Z chwilą przekazania listy przewodniczącemu uważa się ją za zamkniętą.

§ 31

Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący powinien przypomnieć uczestnikom zgromadzenia lub Zjazdu treść § 33 i ? w razie potrzeby - § 34.

§ 32

1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory.
2. Wybory odbywają się tylko w stosunku do kandydatów objętych listą ustaloną zgodnie
z § 30 ust. 2.
3. Komisja wyborcza przygotowuje oddzielnie do każdego wybieranego organu lub stanowiska karty do głosowania, na których wskazuje:
1) wybierany organ lub stanowisko;
2) liczbę wybieranych osób;
3) imiona i nazwiska kandydatów w kolejności określonej w § 30 ust. 2.

§ 33

1. Głosowanie odbywa się w miejscu i czasie ustalonym przez komisję wyborczą i podanym do wiadomości przez przewodniczącego.
2. Głosujący powinien na karcie do głosowania skreślić nazwiska osób, na które nie chce głosować.
3. Karta do głosowania zawierająca liczbę nieskreślonych nazwisk większą niż liczba mandatów (członków i ich zastępców), które mają być obsadzone w danym organie, oznacza głos nieważny. Dopisanie nazwisk na karcie do głosowania nie unieważnia głosu, jednakże nazwisk tych nie bierze się pod uwagę.
4. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza przekazuje komisji skrutacyjnej spisy osób, które uczestniczyły w wyborach oraz nienaruszone urny wyborcze.

§ 34

1. Na wniosek zwołującego zgromadzenie lub Zjazd głosowania przeprowadza się przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów. Odstąpienie od głosowania elektronicznego wymaga uchwały zgromadzenia lub Zjazdu.
2. Oddawanie głosów odbywa się według zasad przyjętych przez komisję wyborczą.
3. Obliczanie głosów i ustalanie wyników wyborów odbywa się według zasad przyjętych przez komisję skrutacyjną.
4. Uprawniony do głosowania składając podpis na liście obecności otrzymuje identyfikator ? mandat, za pomocą którego głosuje.
5. Każdego dnia obrad identyfikator jest rejestrowany w celu stwierdzenia obecności uczestnika obrad.
6. Przepisy § 11, § 32, § 33 w razie potrzeby stosuje się odpowiednio.

§ 35

1. Komisja skrutacyjna ustala wyniki wyborów, a w szczególności porównuje listę osób uprawnionych do głosowania z listą osób uczestniczących w głosowaniu, eliminuje głosy nieważne oraz oblicza liczbę oddanych ważnych głosów na poszczególnych kandydatów.
2. Komisja skrutacyjna sporządza ze swych czynności protokół, do którego załącza oddane karty do głosowania oraz listy przekazane jej przez komisję wyborczą.

§ 36

Na zgromadzeniu w pierwszej kolejności wybiera się dziekana okręgowej rady adwokackiej, prezesa sądu dyscyplinarnego i przewodniczącego komisji rewizyjnej spośród dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków izby biorących udział w zgromadzeniu.

§ 37

Liczbę członków izby dla potrzeb ustalenia przez Naczelną Radę Adwokacką proporcji, o której mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze przyjmuje się według stanu adwokatów wpisanych na listę adwokatów w dniu podjęcia uchwały o zwołaniu zgromadzenia izby w celu dokonania wyborów.

§ 38

Na Zjeździe w pierwszej kolejności wybiera się prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej spośród dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych w trybie określonym § 29.

§ 39

1. Do Naczelnej Rady Adwokackiej wybiera się członków w liczbie odpowiadającej liczbie dziekanów okręgowych rad adwokackich.
2. Z jednej izby nie można wybrać więcej niż ośmiu członków Naczelnej Rady Adwokackiej.
3. Do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybiera się dwudziestu trzech członków oraz trzech zastępców.
4. Do Wyższej Komisji Rewizyjnej wybiera się pięciu członków oraz dwóch zastępców członków. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego.

§ 40

1. Za wybranych na stanowiska wymienione w § 36 i § 38 uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeżeli głosowanie nie doprowadziło do wyboru, przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Za wybraną uważa się wówczas osobę, która otrzymała największą liczbę głosów.
2. Za wybranych do organów adwokatury, organów izb adwokackich oraz delegatów na Zjazd uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W razie równości głosów rozstrzyga los wyciągnięty na posiedzeniu komisji skrutacyjnej przez jej przewodniczącego.
3. W razie przekroczenia liczby przewidzianej w § 39 ust. 2 uważa się za wybranych do Naczelnej Rady Adwokackiej tych kandydatów z jednej z izb, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 41

1. Ukonstytuowanie się organów izby powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty ich wyboru, na posiedzeniu zwołanym przez kierującego danym organem.
2. Ukonstytuowanie się prezydium rady następuje w tajnym głosowaniu przy nieograniczonej liczbie kandydatów.§ 42

Przewodniczący ogłasza zamknięcie zgromadzenia lub Zjazdu po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 43

1. Protokół zgromadzenia sporządza się w terminie jednego miesiąca, a protokół Zjazdu -
w terminie trzech miesięcy. Protokół zgromadzenia lub Zjazdu podpisują przewodniczący
i sekretarz.
2. Protokół Zjazdu przechowuje Naczelna Rada Adwokacka.
3. Protokół zgromadzenia pozostaje w okręgowej radzie adwokackiej. Odpis protokołu należy przesłać Naczelnej Radzie Adwokackiej w terminie miesiąca od zamknięcia zgromadzenia.
4. W terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu biorący udział w obradach ma prawo wglądu i zgłoszenia uwag.
5. Prezydium zgromadzenia lub Zjazdu rozstrzyga zgłaszane uwagi w terminie jednego miesiąca od daty ich zgłoszenia.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.