Załącznik do Uchwały NRA nr 76/2012

Wróć do listy dokumentów


PRAWO O ADWOKATURZE
(projekt ? wersja uchwalona przez Naczelną Radę Adwokacką
w dniu 22 września 2012 r.)

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1. Adwokatura, składająca się z adwokatów i aplikantów adwokackich, jest samorządem zawodowym.
2. Adwokatura jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie wolności, praw człowieka i obywatela oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Art. 2. 1. Samorząd zawodowy adwokatury sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem czynności zawodowych adwokatów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2. Do zadań samorządu zawodowego adwokatury należy w szczególności:
1) reprezentowanie adwokatury i zapewnienie ochrony jej praw;
2) dbanie o przestrzeganie godności wykonywania zawodu adwokata;
3) zapewnienie przestrzegania tajemnicy adwokackiej, stanowiącej fundament i gwarancję należytego wykonywania zawodu adwokata,
4) działanie na rzecz ochrony zawodu adwokata, w tym występowanie w obronie godności zawodu adwokata oraz interesów indywiduanych i zbiorowych członków samorządu zawodowego adwokatury;
5) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury;
6) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata w szczególności w zakresie:
a) dokonywania wpisów na listę adwokatów i listę aplikantów adwokackich oraz skreślania z tych list,
b) ustalania i krzewienia zasad etyki adwokackiej oraz dbałości o ich przestrzeganie,
c) dbania o przestrzeganie przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata,
d) doskonalenia zawodowego adwokatów i kształcenia aplikantów adwokackich;
7) popularyzowanie historii adwokatury, jej zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i przemian demokratycznych;
8) wyznaczanie adwokatów do pełnienia z urzędu obowiązków obrońców, pełnomocników na zasadach wynikających z odrębnych przepisów;
9) wyznaczanie zastępców dla adwokatów;
10) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego, a także sądownictwa polubownego w sporach między adwokatami oraz pomiędzy adwokatami a klientami;
11) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie postulatów ustawodawczych;
12) sprawowanie zarządu i rozporządzanie majątkiem adwokatury;
13) tworzenie funduszy samorządu zawodowego adwokatury;
14) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy dla adwokatów i ich rodzin.
3. Organami samorządu zawodowego adwokatury są organy adwokatury oraz organy izb adwokackich.

Art. 3. Zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego.

Art. 4. 1. Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.
2. Adwokat podczas lub w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej tak jak sędzia lub prokurator.
3. Tytuł zawodowy ?adwokat? podlega ochronie prawnej.

Art. 5. 1. Adwokat przy wykonywaniu obowiązków zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa.
2. Nadużycie tej wolności stanowiące zniewagę lub zniesławienie strony, jej przedstawiciela, w tym pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza albo oskarżyciela lub sędziego, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej.


TYTUŁ II
ORGANIZACJA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO ADWOKATURY

DZIAŁ I
ORGANY ADWOKATURY

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 6. Organami adwokatury są:
1) Krajowy Zjazd Adwokatury;
2) Naczelna Rada Adwokacka,
3) Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz sądy dyscyplinarne,
4) Wyższa Komisja Rewizyjna.


Art. 7. 1. Członkami organów adwokatury mogą być tylko adwokaci.
2. Kadencja organów adwokatury trwa 4 lata. Po zakończeniu kadencji organy adwokatury są zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania nowo wybranych organów.
3. Nie można łączyć funkcji w organach adwokatury wskazanych w art. 6 pkt. 2- 4.
4. W Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nie można sprawować tej samej funkcji dłużej niż przez dwie następujące po sobie pełne kadencje.

Art. 8. 1. Wybory do organów adwokatury odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2. Poszczególni członkowie organów adwokatury mogą być odwołani przed upływem kadencji przez organ, który ich wybrał.
3. W przypadku odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa w organach adwokatury, miejsce w takim organie zajmuje zastępca członka, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów.

Art. 9. Pełnienie funkcji w Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zastępców rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa i wiceprezesa oraz sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Wyższej Komisji Rewizyjnej, sędziego sądu dyscyplinarnego bądź innych funkcji samorządowych może być odpłatne. Naczelna Rada Adwokacka, zwana dalej NRA, ustala uchwałą zasady przyznawania wynagrodzeń, biorąc pod uwagę wymagany nakład pracy związany z pełnieniem poszczególnych funkcji.

Art. 10. 1. Uchwały i orzeczenia organów adwokatury dotyczące bezpośrednio poszczególnych osób, powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Termin do wniesienia środków odwoławczych przewidzianych w ustawie wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lub uchwały.

ROZDZIAŁ 2

KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY

Art. 11. 1. Krajowy Zjazd Adwokatury, zwany dalej Zjazdem, stanowią delegaci wybrani przez zgromadzenia izb adwokackich w proporcji do liczby adwokatów wykonujących zawód, ustalonej przez NRA na dzień podjęcia uchwały o zwołaniu Zjazdu, jednakże nie mniej niż sześciu delegatów z każdej izby.
2. W Zjeździe uczestniczą ponadto, bez prawa głosowania, członkowie NRA, członkowie Wyższej Komisji Rewizyjnej i sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, o ile nie są delegatami.


Art. 12. 1. Zjazd odbywa się co cztery lata.
2. Zjazd zwołuje NRA, określając miejsce odbywania Zjazdu.
3. Zwołanie Zjazdu następuje nie później niż 6 miesięcy przed końcem kadencji NRA.

Art. 13. 1. Nadzwyczajny Zjazd może być zwołany na wniosek:
1) Prezesa NRA;
2) Prezydium NRA;
3) Wyższej Komisji Rewizyjnej;
4) co najmniej jednej trzeciej członków NRA;
5) co najmniej jednej trzeciej okręgowych rad adwokackich.
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu powinno nastąpić w terminie sześciu tygodni od dnia zgłoszenia żądania do NRA.
3. Nadzwyczajny Zjazd posiada kompetencje określone celem wskazanym w żądaniu jego zwołania.

Art. 14. Do kompetencji Zjazdu należy w szczególności:
1) określenie kierunków i programu działania adwokatury;
2) wybór Prezesa NRA;
3) wybór prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
4) wybór przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej;
5) wybór pozostałych członków NRA a także czterech ich zastępców, z wyłączeniem dziekanów okręgowych rad adwokackich;
6) wybór sędziów i zastępców sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
7) wybór członków i zastępców członków Wyższej Komisji Rewizyjnej;
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań NRA, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Wyższej Komisji Rewizyjnej z działalności i wykonania uchwał Zjazdu;
9) udzielenie NRA, po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej, absolutorium z działalności finansowej;
10) uchwalanie regulaminów dotyczących:
a) trybu obrad Zjazdu i zgromadzeń izb,
b) działania organów adwokatury.
11) ustalanie liczby izb adwokackich, ich zasięgu terytorialnego, nazw oraz siedzib.

Art. 15.1. Zjazd dokonuje wyboru przewodniczącego, jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego oraz jednego lub dwóch sekretarzy.
2. Osoby wymienione w ust. 1 stanowią prezydium Zjazdu.
3. Wybór prezydium Zjazdu odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że Zjazd postanowi inaczej.
4. Przewodniczący sprawuje ogólne kierownictwo nad obradami oraz kieruje przebiegiem Zjazdu. Od wydanego w toku obrad rozstrzygnięcia przewodniczącego delegatowi przysługuje sprzeciw, o którym rozstrzyga prezydium Zjazdu.
5. Sekretarze Zjazdu są odpowiedzialni za prowadzenie protokołu obrad oraz inne czynności przewidziane w uchwałach NRA.

Art. 16. 1. Głosowanie delegatów uczestniczących w Zjeździe jest jawne, z wyjątkiem głosowania w indywidualnych sprawach osobowych oraz w każdej innej sprawie, o ile Zjazd postanowi o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Zjazd podejmuje uchwały w obecności co najmniej 1/4 delegatów biorących udział w obradach.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
4. Wybory na stanowiska, do organów oraz wybory delegatów odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Art. 17. 1. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu adwokatowi wpisanemu na listę izby adwokackiej i niepozbawionemu tego prawa.
2. Nieobecność podczas obrad Zjazdu nie pozbawia biernego prawa wyborczego osoby, której pisemna zgoda na kandydowanie została złożona prezydium Zjazdu przed zamknięciem list kandydatów.

ROZDZIAŁ 3

NACZELNA RADA ADWOKACKA

Art. 18. 1. NRA wykonuje obowiązki wynikające z ustaw i uchwał Zjazdu.
2. NRA posiada osobowość prawną.
3. NRA tworzą:
1) Prezes NRA;
2) adwokaci wybrani przez Zjazd w liczbie odpowiadającej liczbie dziekanów okręgowych rad adwokackich, nie więcej jednak niż 8 adwokatów z tej samej izby;
3) dziekani okręgowych rad adwokackich.
4.Prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącemu Wyższej Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestniczenia, bez prawa głosu, w posiedzeniach NRA.


Art. 19. Siedzibą NRA jest m.st. Warszawa.

Art. 20. Do kompetencji NRA należą sprawy niezastrzeżone w ustawie dla innych organów samorządu zawodowego adwokatury, w szczególności:
1) reprezentowanie adwokatury;
2) nadzorowanie prac Prezydium NRA;
3) wybór ze swego grona wiceprezesów, sekretarza, zastępcy sekretarza, skarbnika, rzecznika dyscyplinarnego i członków Prezydium NRA;
4) wybór zastępców rzecznika dyscyplinarnego NRA;
5) uchwalanie zbioru zasad etyki adwokackiej i godności wykonywania zawodu adwokata;
6) uchwalanie budżetu NRA i określanie udziału izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych;
7) uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzeń izb;
8) uchylanie sprzecznych z prawem uchwał okręgowych rad adwokackich;
9) wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz ustawami aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one adwokatury oraz praw i wolności obywatelskich;
10) uchwalanie regulaminów, w szczególności dotyczących:
a) zasad działania organów izb adwokackich, w tym liczby członków tych organów,
b) zasad wyboru delegatów adwokatów nie wykonujących zawodu oraz adwokatów emerytów,
c) szczegółowych zasad wykonywania zawodu,
d) zasad odbywania aplikacji adwokackiej,
e) zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,
f) działania rzeczników dyscyplinarnych i sądów dyscyplinarnych,
g) wzorów pieczęci organów adwokatury i izb adwokackich,
h) zasad współdziałania adwokatów z prawnikami zagranicznymi reprezentującymi klientów w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego;
i) funkcjonowania funduszy o których mowa w pkt 18.
11) nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady;
12) ustalanie liczby sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz ich zastępców, liczby sędziów sądów dyscyplinarnych oraz ich zastępców, liczby sędziów i zastępców sędziów wybieranych przez poszczególne izby do sądów;
13) ustalanie liczby sądów dyscyplinarnych, ich siedzib i izb objętych ich właściwością oraz zasad ich finansowania przez poszczególne izby;
14) wydawanie opinii o wysokości opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości i określenia stawek minimalnych za czynności adwokackie;
15) rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich;
16) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa;
17) rozporządzanie i zarząd majątkiem NRA, tworzenie i znoszenie funduszy NRA i wspólnych funduszy izb i NRA oraz ustalanie zasad ich funkcjonowania;
18) określanie udziału poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu wydatków budżetowych NRA oraz tworzonych przez nią funduszy;
19) ustalanie wysokości opłat związanych z decyzjami izb adwokackich w sprawie wpisu na listę adwokatów oraz innych opłat z tym związanych;
20) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu
przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. Z 2002r., Nr 126, poz. 1069 ze zm.);
21) współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.

Art. 21. 1. NRA podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa NRA lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza lub zastępcy sekretarza. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa NRA lub zastępującego go wiceprezesa.
2. Uchwały w sprawach indywidualnych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa NRA lub zastępującego go wiceprezesa, który ujawnia swój głos.
3. Uchwały NRA są ostateczne.

Art. 22. 1. Prezesem NRA może być wybrany adwokat, który wykonuje zawód adwokata nie krócej niż 10 lat.
2. Prezes NRA:
1) reprezentuje NRA, kieruje jej pracami oraz przewodniczy na jej posiedzeniach;
2) przewodniczy Prezydium NRA i kieruje jego pracami;
3) składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu NRA.
3. Zastępcami Prezesa NRA są wiceprezesi NRA.
4. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa NRA, czynności jego sprawuje jeden z wiceprezesów, któremu na podstawie uchwały powierzy pełnienie tej funkcji NRA.
5.W razie czasowej nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa NRA, jego funkcje pełni jeden z wiceprezesów wyznaczony przez Prezydium NRA.
6.W przypadku odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka NRA o którym mowa w art. 14 pkt. 5, jego miejsce zajmuje zastępca członka, który uzyskał w głosowaniu na Zjeździe największą liczbę głosów.
7. Sekretarz NRA odpowiada za wykonanie uchwał NRA i Prezydium NRA.
8. Zastępca sekretarza NRA zastępuje sekretarza w razie jego nieobecności oraz prowadzi sprawy zlecone przez sekretarza NRA.
9. Skarbnik NRA odpowiada za gospodarkę finansową NRA.
10. Rzecznik dyscyplinarny NRA prowadzi dochodzenia i wykonuje zadania wynikające z ustawy i regulaminu pracy rzeczników dyscyplinarnych.

Art. 23. 1. Prezydium NRA jest organem wykonawczym NRA.
2. Prezydium NRA składa się z:
1) Prezesa NRA;
2) dwóch wiceprezesów;
3) sekretarza;
4) skarbnika;
5) rzecznika dyscyplinarnego;
6) zastępcy sekretarza;
7) dwóch członków.
3. Do kompetencji Prezydium NRA należy:
1) wykonywanie czynności należących do zakresu działania NRA, z wyjątkiem wymienionych w art. 20 pkt 2, 7, 10, 12 i 13;
2) wykonywanie uchwał NRA.
4. Prezydium NRA podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Prezesa NRA lub jednego z wiceprezesów.

Art. 24. NRA może zwrócić się do okręgowej rady adwokackiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej działalności. Uchwała powinna być podjęta nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

Art. 25. NRA uchyla sprzeczną z prawem uchwałę zgromadzenia izby lub okręgowej rady adwokackiej, w terminie 6 miesięcy od daty jej doręczenia.

Art. 26. 1. NRA powołuje spośród adwokatów Centralny Zespół Wizytatorów oraz przewodniczącego Zespołu i jego zastępcę.
2. Wizytatorzy sprawują kontrolę nad wykonywaniem przez izby adwokackie przepisów niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących adwokatury.

Art. 27. 1. NRA składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej coroczne sprawozdanie z działalności adwokatury.
2. Sprawozdanie dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchwala NRA na wniosek jej Prezydium.

ROZDZIAŁ 4
SĄDY DYSCYPLINARNE

Art. 28. 1. Sądy dyscyplinarne orzekają w sprawach dyscyplinarnych adwokatów i aplikantów adwokackich.
2. Sądownictwo dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.
3. Sądy dyscyplinarne jako sądy pierwszej instancji rozpoznają wszystkie sprawy z obszaru ich działania, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
4. Sądy dyscyplinarne są powoływane dla co najmniej dwóch izb adwokackich.
5. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje:
1) odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych;
2) jako sąd pierwszej instancji sprawy członków NRA oraz okręgowych rad adwokackich;
3) inne sprawy przewidziane przepisami ustawy.

Art. 29.1. Sądy dyscyplinarne składają się z nie mniej niż dwudziestu sędziów oraz sześciu zastępców sędziów.
2.Sędzią dysyplinarnym nie może być adwokat, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub który został uznany za winnego orzeczeniem sądu dyscyplinarnego. Wszczęcie dochodzenia przez rzecznika dyscyplinarnego powoduje zawieszenie adwokata w czynnościach sędziego sądu dyscyplinarnego.
3. Sędziowie sądu dyscyplinarnego wybierają spośród siebie prezesa oraz jednego do dwóch wiceprezesów.
4. Prezes sądu dyscyplinarnego kieruje jego pracami.

Art. 30. Nadzór nad działalnością sądów dyscyplinarnych, w zakresie w jakim nie wkracza ona w dziedzinę orzecznictwa, sprawuje prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, który czynności z tym związane wykonuje osobiście lub przez delegowanego przez siebie członka tego sądu.

Art. 31.1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z dwudziestu do pięćdziesięciu sędziów, w tym prezesa, który kieruje jego pracami, oraz z trzech do pięciu zastępców sędziów.
2. Sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybierają spośród siebie jednego lub dwóch wiceprezesów.
3. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, czynności jego sprawuje jeden z wiceprezesów.
4. W razie czasowej niemożności pełnienia funkcji przez prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego albo podczas czasowej nieobecności, funkcje jego pełni jeden z wiceprezesów.
5. Wyższy Sąd Dyscyplinarny, w składzie trzech sędziów, rozpoznaje jako sąd pierwszej instancji sprawy członków NRA i okręgowych rad adwokackich oraz jako instancja odwoławcza sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne.
6. Wyższy Sąd Dyscyplinarny, w innym składzie pięciu sędziów, rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy członków NRA oraz okręgowych rad adwokackich.
7. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uczestnicząc w posiedzeniach NRA składa jej okresowe informacje o stanie spraw dyscyplinarnych.

ROZDZIAŁ 5
WYŻSZA KOMISJA REWIZYJNA

Art. 32. Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności NRA oraz kontrolę wykonywania uchwał Zjazdu, w szczególności poprzez:
1) badanie wykonania uchwał Zjazdu;
2) ocenę sprawozdań finansowych NRA;
3) badanie ksiąg, rejestrów, akt i dokumentów;
4) analizę spraw gospodarczych i finansowych NRA.

Art. 33.1. Wyższa Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i czterech członków oraz dwóch zastępców członków.
2. Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej:
1) kieruje jej pracami;
2) reprezentuje Wyższą Komisję Rewizyjną przed NRA;
3) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Wyższej Komisji Rewizyjnej;
4) informuje NRA i jej Prezydium o wynikach przeprowadzonych kontroli;
5) ma prawo, bez prawa głosu, uczestniczyć w posiedzeniach NRA i jej Prezydium.
3. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego.

DZIAŁ II
ORGANY IZB ADWOKACKICH

ROZDZIAŁ 1
IZBY ADWOKACKIE

Art. 34. Izbę adwokacką stanowią adwokaci mający siedzibę zawodową na terenie izby, adwokaci wpisani na listę nie wykonujących zawodu oraz aplikanci adwokaccy, wpisani na listę aplikantów.
2. Izba adwokacka posiada osobowość prawną.

Art. 35. Organami izby adwokackiej są:
1) zgromadzenie izby;
2) okręgowa rada adwokacka;
3) komisja rewizyjna.

Art. 36. 1. Wybory do organów izb adwokackich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2. Kadencja organów izb adwokackich trwa cztery lata, jednakże są one obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
3. Poszczególni członkowie organów, o których mowa w ust. 1, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez organ, który ich wybrał.
4. W przypadku odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa w organach izb adwokackich, miejsce w takim organie zajmuje zastępca członka, który uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów.
5. Nie można łączyć funkcji w organach izby adwokackiej określonych w art. 35 pkt 2 i 3.

Art. 37. 1. Pełnienie funkcji: w prezydium okręgowej rady adwokackiej, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczących komisji przy okręgowej radzie adwokackiej oraz innych funkcji samorządowych może być odpłatne.
2. NRA określi w drodze uchwały zasady wynagradzania osób, o których mowa w ust.1 z zastrzeżeniem postanowień art. 45 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Art. 38.1. Orzeczenia lub uchwały organów izb adwokackich, dotyczące bezpośrednio poszczególnych osób, powinny zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne.
2. Termin do wniesienia środków odwoławczych przewidzianych w ustawie wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lub uchwały.

ROZDZIAL 2
ZGROMADZENIE IZBY

Art. 39.1. Zgromadzenie izby składa się z członków izby wykonujących zawód adwokata oraz delegatów adwokatów niewykonujących zawodu.
2. W zgromadzeniu izby mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu:
1) członkowie okręgowej rady adwokackiej, prezes sądu dyscyplinarnego w okręgu działania którego znajduje się izba adwokacka i przewodniczący komisji rewizyjnej - jeśli nie biorą udziału w obradach na podstawie ust. 1;
2) przedstawiciele NRA, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej;
3) inne osoby zaproszone przez dziekana okręgowej rady adwokackiej.

Art. 40.1. Zgromadzenie izby adwokackiej:
1) wybiera delegatów na Zjazd;
2) wybiera dziekana, członków i zastępców członków okręgowej rady adwokackiej;
3) wybiera członków i zastępców członków sądu dyscyplinarnego w liczbie określonej w uchwale NRA;
4) wybiera przewodniczącego komisji rewizyjnej, członków i zastępców członków komisji rewizyjnej;
5) uchwala budżet izby;
6) ustala wysokości składek rocznych na potrzeby izby;
7) rozpatruje i zatwierdza coroczne sprawozdania z działalności okręgowej rady adwokackiej;
8) udziela okręgowej radzie adwokackiej absolutorium;
9) uchwala statut izby;
10) podejmuje inne uchwały.
2. Dziekanem może zostać wybrany adwokat, który wykonuje zawód nie krócej niż 10 lat.

Art. 41.1. Zwyczajne zgromadzenie izby zwołuje okręgowa rada adwokacka raz w roku.
2. Nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje się na żądanie Prezydium NRA, okręgowej rady adwokackiej, komisji rewizyjnej lub jednej trzeciej adwokatów członków izby. Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu tygodni od zgłoszenia żądania.

Art. 42.1. Zgromadzenie izby odbywa się w mieście będącym siedzibą okręgowej rady adwokackiej.
2. W uzasadnionych przypadkach zgromadzenie izby może być zwołane w innym miejscu na obszarze izby.
3. Zgromadzenie otwiera dziekan okręgowej rady adwokackiej i przewodniczy obradom do czasu wyboru przewodniczącego.
4. Uchwały zgromadzenia izby zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

ROZDZIAŁ 3
OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA

Art. 43. 1. Okręgowa rada adwokacka składa się z dziekana oraz od pięciu do piętnastu członków.
2. W posiedzeniach okręgowej rady adwokackiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, prezes sądu dyscyplinarnego, w okręgu działania którego znajduje się izba adwokacka i przewodniczący komisji rewizyjnej.

Art. 44. 1. Okręgowa rada adwokacka wybiera ze swego grona prezydium rady, w którego skład wchodzą: dziekan, jeden lub dwóch wicedziekanów, sekretarz, skarbnik, rzecznik dyscyplinarny oraz, w razie potrzeby, zastępca sekretarza lub jeden albo dwóch dodatkowych członków.
2. Prezydium okręgowej rady adwokackiej przygotowuje posiedzenia rady i podejmuje uchwały potrzebne do sprawowania bieżącego zarządu izbą adwokacką.
3. W prezydiach okręgowych rad adwokackich nie można sprawować tej samej funkcji dłużej niż przez dwie następujące po sobie pełne kadencje.

Art. 45. 1. Okręgowa rada adwokacka prowadzi wszystkie sprawy izby adwokackiej, których prowadzenia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izby adwokackiej.
2. Do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należy w szczególności:
1) reprezentowanie izby adwokackiej;
2) występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy;
3) zawieszanie w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata lub aplikanta adwokackiego, który zalegał z zapłatą składki na potrzeby izby w wysokości jednej czwartej opłaty rocznej lub składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej adwokatów za trzy miesiące i pomimo wezwania nie uregulował ich w wyznaczonym terminie w całości;
4) prowadzenie listy adwokatów i aplikantów adwokackich, której odpis corocznie przesyła NRA, właściwym prezesom sądów apelacyjnych, sądów okręgowych, wojewódzkich sądów administracyjnych i właściwym prokuratorom apelacyjnym i okręgowym oraz zawiadamia o zmianach na tej liście;
5) prowadzenie listy prawników zagranicznych;
6) przyznawanie wynagrodzenia za pełnienie funkcji w o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy;
7) wyznaczanie zastępców rzecznika dyscyplinarnego w liczbie odpowiadającej potrzebom izby;
8) wizytacje kancelarii adwokackich, zespołów adwokackich, spółek z wyłącznym udziałem adwokatów, adwokatów w spółkach z udziałem adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych, prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych;
9) powołanie przewodniczącego oraz członków zespołu wizytatorów;
10) ustalanie, jeżeli w okręgowej radzie adwokackiej występuje więcej niż jeden wicedziekan, zakresu czynności, które w razie zastępstwa dziekana, będą spełniać za niego.

Art. 46. 1. Do ważności uchwały okręgowej rady adwokackiej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym dziekana lub wicedziekana.
2. Uchwała okręgowej rady adwokackiej zapada większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos dziekana lub zastępującego go wicedziekana.
3. Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który ujawnia swój głos.

Art. 47. Od uchwały okręgowej rady adwokackiej, podjętej w pierwszej instancji w sprawach indywidualnych, służy zainteresowanemu odwołanie do Prezydium NRA.

Art. 48. 1. Do zakresu działania dziekana należy:
1) reprezentowanie okręgowej rady adwokackiej;
2) składanie jednoosobowo w imieniu izby adwokackiej oświadczeń woli;
2) zwoływanie posiedzeń prezydium rady i okręgowej rady adwokackiej;
3) proponowanie porządku obrad prezydium rady i okręgowej rady adwokackiej;
4) kierowanie pracami prezydium rady i okręgowej rady adwokackiej;
5) przewodniczenie posiedzeniom prezydium rady oraz okręgowej rady adwokackiej;
6) opracowywanie projektu podziału czynności członków rady;
7) udzielanie wyjaśnień w sprawie zasad wykonywania zawodu adwokata;
8) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszej ustawie.
2. Wicedziekan jest stałym zastępcą dziekana w tym również w zakresie praw i obowiązków jako członka NRA.
3. Dziekan może udzielić adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu ostrzeżenia za dopuszczenie się uchybienia mniejszej wagi. Od ostrzeżenia przysługuje odwołanie do okręgowej rady adwokackiej.
4. Okręgowa Rada Adwokacka może powierzyć swojemu prezydium prowadzenie niektórych spraw należących do jej kompetencji.

ROZDZIAŁ 4
KOMISJA REWIZYJNA

Art. 49. Komisja rewizyjna kontroluje działalność finansową i gospodarczą okręgowej rady adwokackiej oraz wykonywanie uchwał zgromadzenia izby, w szczególności poprzez:
1) ocenę sprawozdań finansowych okręgowej rady adwokackiej;
2) badanie ksiąg, rejestrów, akt i dokumentów;
3) analizę spraw gospodarczych i finansowych izby.

Art. 50. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, trzech do pięciu członków oraz z dwóch zastępców członków.

TYTUŁ III

ADWOKACI

DZIAŁ I
WPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW

Art. 51. 1. Na listę adwokatów wykonujących zawód bądź na listę adwokatów nie wykonujących zawodu może być wpisany ten, kto:
1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) odbył aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 52.
2. Osoby, które wykonują zawód sędziego, prokuratora, notariusza, komornika, piastują stanowisko asesora notarialnego, komorniczego, są zatrudnione w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, siłach zbrojnych, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, odbywające aplikację ogólną, sądową prokuratorską, aplikację notarialną lub komorniczą, nie mogą zostać wpisane na listę adwokatów.

Art. 52. 1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych;
2) osób, które co najmniej 3 lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
3) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza;
4) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora,
b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 88 ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.);
5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub
b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności, o których mowa w pkt 4 lit b) .
2. Do egzaminu adwokackiego składanego przed komisją, o której mowa w art. 136 ust. 1, bez odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić:
1) doktorzy nauk prawnych;
2) osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;
3) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b), na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 88, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.);
4) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;
5) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny;
6) osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
3.W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2-4, podlegają proporcjonalnemu wydłużeniu.
4. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, w przypadku aplikacji sądowej pozaetatowej lub aplikacji prokuratorskiej pozaetatowej, zalicza się proporcjonalnie okres trwania tych aplikacji przyjmując, że za każdy miesiąc odbywania aplikacji zalicza się 1/4 miesiąca.

Art. 53. 1. Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, na listę adwokatów następuje na jej wniosek, na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji adwokackiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 52 ust. 2, ze względu na miejsce zamieszkania.
2. Wpis na listę adwokatów osoby, o której mowa w art. 52 ust. 1, następuje na jej wniosek, na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce złożenia wniosku o wpis.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana dołączyć:
1) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
3) umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z dokumentami określającymi zakres wykonywanych czynności wymagających wiedzy prawniczej - w przypadku osób, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 4 i 5;
4) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych - w przypadku osób, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 5;
5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu podatku dochodowego lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zapłaceniu należnych składek ubezpieczenia społecznego - w przypadku osób, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 3 i 4.
4. Okręgowa rada adwokacka może odmówić wpisu na listę adwokatów tylko wtedy, gdy wpis narusza przepisy art. 51. Okręgowej radzie adwokackiej przysługuje prawo wglądu do akt osobowych i dyscyplinarnych ubiegającego się o wpis.
5. Okręgowa rada adwokacka podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę adwokatów w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.
6. Od uchwały, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do Prezydium NRA w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
7. Od uchwały Prezydium NRA przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. Z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
8. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu oraz Prezydium NRA służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
9. W przypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis lub niepodjęcia uchwały przez Prezydium NRA w terminie 30 dni od doręczenia odwołania, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Art. 54. 1. Okręgowa rada adwokacka przesyła wraz z aktami osobowymi do Ministra Sprawiedliwości w terminie 30 dni każdą uchwałę o wpisie na listę adwokatów.
2. Okręgowa rada adwokacka w terminie 30 dni zawiadamia Ministra Sprawiedliwości o każdej uchwale o odmowie wpisu na listę adwokatów.
3. Jeżeli zawarty w aktach osobowych wniosek o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister Sprawiedliwości zwraca uchwałę wraz z aktami osobowymi kandydata do właściwej okręgowej rady adwokackiej w celu uzupełnienia.

Art. 55. 1. Wpis na listę adwokatów uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie złoży sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 3, bieg terminu liczy się od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.
2. Decyzja Ministra Sprawiedliwości może być zaskarżona do sądu administracyjnego przez zainteresowanego lub organ samorządu zawodowego adwokatury w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Art. 56. 1 Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów adwokat wyznacza swoją siedzibę zawodową. 2. Adwokat zawiadamia o wyznaczeniu swojej siedziby właściwą okręgową radę adwokacką.
3. Adwokat rozpoczyna wykonywanie zawodu nie wcześniej niż w terminie 14 dni od złożenia zawiadomienia wskazanego w ust. 2.
4. Zawiadomienie określone w ust. 2 powinno zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko adwokata;
2) miejsce zamieszkania adwokata;
3) adres pod którym prowadzona jest kancelaria, a jeżeli adwokat wykonuje zawód w spółce - również formę prawną, nazwę, siedzibę, adres spółki oraz oddziałów spółki, jeżeli zostały powołane;
4) adres filii, jeżeli adwokat wykonuje zawód również poza siedzibą.
5. Jeżeli adwokat wykonuje zawód w spółce, do zawiadomienia określonego w ust. 2 należy dołączyć odpis umowy spółki oraz - jeżeli spółka podlega wpisowi do właściwego rejestru - odpis prawomocnego postanowienia o wpisie do właściwego rejestru.
6. Adwokat może przystąpić do wykonywania zawodu po złożeniu ślubowania.
7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do adwokata wpisanego na listę niewykonujących zawodu, który ubiega się o wpis na listę adwokatów wykonujących zawód.

Art. 57. Adwokat może przenieść swoją siedzibę zawodową w okręgu tej samej izby adwokackiej. Adwokat zawiadamia o tym okręgową radę adwokacką nie później niż w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności w nowej siedzibie. W zawiadomieniu adwokat podaje miejsce nowej siedziby oraz datę rozpoczęcia w niej działalności zawodowej.

Art. 58. 1. Adwokat może przenieść siedzibę zawodową do okręgu innej izby.
2. Adwokat o przeniesieniu swojej siedziby zawodowej do okręgu innej izby zawiadamia okręgową radę adwokacką właściwą dla izby adwokackiej, w której obrał siedzibę oraz okręgową radę adwokacką w okręgu izby adwokackiej, w której dotychczas był wpisany na listę adwokatów.
3. Zawiadomienia o przeniesieniu siedziby zawodowej do okręgu innej izby adwokat dokonuje w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności zawodowej w nowej siedzibie na terenie okręgu innej izby adwokackiej. W zawiadomieniu tym adwokat podaje miejsce nowej siedziby oraz datę rozpoczęcia w niej działalności zawodowej.
4. Okręgowa rada adwokacka właściwa dla izby, do której adwokat przenosi siedzibę zawodową, wpisuje adwokata na listę adwokatów w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o przeniesieniu siedziby zawodowej do okręgu innej izby oraz zawiadamia okręgową radę adwokacką izby, w której okręgu adwokat poprzednio miał siedzibę zawodową, o dokonanym wpisie na listę adwokatów w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu.
5. Okręgowa rada adwokacka po otrzymaniu zawiadomienia o wpisie na listę adwokatów, o którym mowa w ust. 4, skreśla adwokata z listy adwokatów oraz przekazuje jego akta osobowe i dyscyplinarne okręgowej radzie adwokackiej właściwej ze względu na wpis na listę adwokatów.
6. Za dzień skreślenia z listy adwokatów dotychczasowej izby uważa się dzień poprzedzający dokonanie wpisu na listę adwokatów izby adwokackiej, w której adwokat złożył wniosek o wpis.

Art. 59. Zmiana siedziby zawodowej przez adwokata, o której mowa w art. 57 lub w art. 58 ust. 1, nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia przez adwokata stosunku pełnomocnictwa oraz zwolnienia adwokata ze świadczenia w danej sprawie pomocy prawnej z urzędu, chyba że zwolni adwokata od udzielania tej pomocy organ, który go wyznaczył.

Art. 60. 1. W przypadku gdy na terenie właściwości sądu rejonowego żaden z adwokatów nie wyznaczył swojej siedziby zawodowej, okręgowa rada adwokacka w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia zawiadomienia o zmianie siedziby lub podjęcia uchwały o skreśleniu z listy adwokatów wyznacza w miejscowości będącej siedzibą danego sądu rejonowego dodatkową siedzibę zawodową adwokatowi z terenu danej izby na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Od uchwały okręgowej rady adwokackiej wskazanej w ust. 1 przysługuje odwołanie do NRA.DZIAŁ II
WYKONYWANIE ZAWODU ADWOKATA

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 61. 1. Wykonywanie zawodu adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej w rozumieniu art. 80.
2. Adwokat świadcząc pomoc prawną powinien kierować się przepisami prawa oraz interesem klienta.

Art. 62. 1. Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania zawodu składa wobec dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej uroczyste ślubowanie następującej treści: ?Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony wolności i praw człowieka i obywatela, zaś swe obowiązki spełniać zgodnie z prawem i słusznością, poświęcając się im z całą sumiennością i gorliwością, dochować tajemnicy zawodowej, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami honoru i uczciwości.?
2.Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania ?Tak mi dopomóż Bóg.?

Art. 63. Adwokat może wykonywać zawód w różnych formach jednocześnie i w więcej niż w jednej spółce.

Art. 64. Adwokat może podejmować czynności zawodowe poza siedzibą zawodową na terenie całego kraju oraz za granicą, jeżeli jest to dopuszczalne przez prawo krajowe danego państwa lub przewidują to umowy międzynarodowe.

Art. 65. 1. W przypadku, gdy adwokat nie może wziąć osobiście udziału w rozprawie lub wykonać osobiście poszczególnych czynności, może on udzielić dalszego pełnomocnictwa innemu adwokatowi (substytucja). Dotyczy to także pomocy prawnej świadczonej z urzędu.
2. Adwokaci mogą udzielać dalszego pełnomocnictwa (substytucji) radcom prawnym lub aplikantom radcowskim, w granicach ich uprawnień i otrzymywać pełnomocnictwa substytucyjne od radców prawnych.

Art. 66. W związku z wykonywaniem zawodu adwokat może przyjmować od klientów depozyty na pokrycie kosztów świadczenia pomocy prawnej, a także kosztów związanych z wykonaniem instrukcji klienta. Rachunek taki wyłączony jest spod egzekucji prowadzonej przeciwko adwokatowi. Środki zgromadzone na takim rachunku nie wchodzą do masy upadłości.

Art. 67. 1. Dziekan, w razie potrzeby, wyznacza zastępcę dla adwokata niemającego czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu, jak również w przypadku skreślenia z listy adwokatów.
2. Decyzja dziekana stanowi upoważnienie adwokata do prowadzenia spraw i wydawana jest w formie pisemnej.
3. Zastępca ma prawo wypowiedzenia pełnomocnictwa udzielonego zastępowanemu adwokatowi z ważnych powodów.
4. Wykonywanie obowiązków zastępcy dla adwokata jest odpłatne.
5. Zastępca składa dziekanowi sprawozdanie w terminie 14 dni od zakończenia pełnionej funkcji wskazanej w ust. 1 wraz z zestawieniem poniesionych kosztów prowadzonych spraw oraz określa swoje wynagrodzenie.
6. Okręgowa Rada Adwokacka uchwałą przyznaje zastępcy adwokata wynagrodzenie, biorąc pod uwagę poniesione wydatki oraz nakład pracy przy zastosowaniu zasad określających wynagrodzenie adwokata za czynności tak jak adwokata z urzędu określone w odrębnych przepisach.
7. Wynagrodzenie pokrywane jest tymczasowo z budżetu izby. Okręgowej radzie adwokackiej przysługuje uprawnienie do domagania się zwrotu od adwokata wskazanego w ust. 1 równowartości kwoty przyznanej jego zastępcy.

Art. 68. 1. Adwokat nie może wykonywać zawodu:
1) jeżeli pozostaje w stosunku pracy;
2) jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu;
3) jeżeli został ubezwłasnowolniony;
4) w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.
2. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników naukowych, naukowo - dydaktycznych oraz dydaktycznych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Art. 69. 1. O trwałej niezdolności do wykonywania zawodu orzeka okręgowa rada adwokacka.
2. Uchwała zapada po zaznajomieniu się z opiniami lub orzeczeniami lekarskimi.
3. W przypadku odmowy bądź niemożności przedłożenia odpowiedniej dokumentacji medycznej, okręgowa rada adwokacka zwraca się bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu leczniczego o nadesłanie dokumentacji dotyczącej adwokata określonego w ust. 1, która zobowiązana jest ją przekazać.
4. Okręgowa rada adwokacka wyznacza pełnomocnika z urzędu, jeżeli adwokat go nie ustanowi.
5. W razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie trwałej niezdolności do wykonywania zawodu, okręgowa rada adwokacka może zawiesić adwokata tymczasowo w wykonywaniu czynności zawodowych. To samo uprawnienie przysługuje okręgowej radzie adwokackiej wtedy, gdy przeciwko adwokatowi zostało wszczęte postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Art. 70. 1. Adwokat zawieszony w wykonywaniu zawodu nie może występować przed sądami lub organami państwowymi i samorządowymi. W okresie zawieszenia adwokat może wykonywać inne czynności, na które uzyskał zezwolenie dziekana.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu zawodowego adwokatury nie przysługuje adwokatowi zawieszonemu w wykonywaniu czynności zawodowych.

Art. 71. 1. Adwokat występuje w todze podczas rozprawy sądowej. Podczas posiedzeń adwokat występuje w todze, gdy ustawa tak przewiduje.
2. Minister Sprawiedliwości określi , w drodze rozporządzenia, strój urzędowy adwokatów (toga) biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji.

Art. 72. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
Art. 73. Poświadczenie, o którym mowa w art. 72 powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu.

Art. 74. 1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego są udzielane adwokatom po złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej.
2. Dopuszcza się również komunikowanie się adwokata z sądem w elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Wnioski adwokatów o udzielenie danych wskazanych w ust. 1, złożone do właściwej okręgowej rady adwokackiej, będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) adwokata we właściwej izbie adwokackiej. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd, za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwa okręgowa rada adwokacka przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Art. 75. 1. Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 80.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu.
3. Okręgowa rada adwokacka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania adwokata jest obowiązana do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. Spełnienie tego obowiązku ustala się na podstawie okazanej przez adwokata polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.
4. Minister Sprawiedliwości nadzoruje wykonywanie przez okręgowe rady adwokackie zadań określonych w ust. 3. Dziekani okręgowych rad adwokackich obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym.
5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii NRA oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust.1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań.

ROZDZIAŁ 2
TAJEMNICA ADWOKACKA

Art. 76. 1. Adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej (tajemnica adwokacka).
2. Tajemnica adwokacka nie może być ograniczona w czasie.
3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej.

Art. 77. 1. Adwokat obowiązany jest zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, co jest objęte tajemnicą adwokacką.
2. Tajemnicą adwokacką objęte są wszystkie informacje, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od rodzaju nośnika informacji i miejsca, w którym się znajdują. Nie mogą one stanowić dowodu w jakichkolwiek postępowaniach.

Art. 78. 1. W przypadku kontroli prowadzonej u adwokata, może on odmówić wydania dokumentów i innych nośników informacji, a w szczególności umów z klientami, jeśli ich ujawnienie prowadziłoby do naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej.
2. Przeszukanie lokalu, w którym adwokat wykonuje zawód, jak również jego mieszkania, używanego pojazdu, a także przeszukanie osoby adwokata może nastąpić po uprzednim powiadomieniu właściwego dziekana i przy udziale jego lub delegowanego przez niego członka właściwej okręgowej rady adwokackiej.

Art. 79. Adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające przed niepowołanym ujawnieniem tajemnicy adwokackiej.

ROZDZIAŁ 3
POMOC PRAWNA

Art. 80. 1. Pomoc prawna świadczona przez adwokata polega w szczególności na:
1) pełnieniu funkcji obrońcy, pełnomocnika w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych;
2) udzielaniu porad prawnych;
3) sporządzaniu opinii prawnych;
4) opracowywaniu projektów umów i innych oświadczeń woli;
5) zastępowaniu klientów przy dokonywaniu czynności prawnych;
6) sporządzaniu pism procesowych;
7) sporządzaniu projektów aktów prawnych;
8) pomocy przy prowadzeniu negocjacji;
9) pełnieniu funkcji arbitra w sądach polubownych;
10) prowadzeniu mediacji i pertraktacji ugodowych;
11) poświadczaniu autentyczności podpisów pod dokumentami.
2. Za wykonywanie zawodu adwokata uważa się jednoczesne ze świadczeniem pomocy prawnej prowadzenie badań nad skutkami społecznymi działania prawa i jego popularyzację oraz nauczanie zawodu adwokata.

Art. 81. 1. Adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego.
2. Wątpliwości co do udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej rozstrzyga okręgowa rada adwokacka, a w wypadkach niecierpiących zwłoki ? dziekan okręgowej rady adwokackiej.

Art. 82. 1. Adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo tylko z ważnego powodu.
2. Adwokat, wypowiadając pełnomocnictwo, zawiadamia o tym organy prowadzące postępowanie i jest obowiązany przez dwa tygodnie od daty wypowiedzenia pełnić swe obowiązki, jeżeli nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego adwokata lub radcę prawnego albo zwolnienie ze strony klienta.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pomocy prawnej świadczonej z urzędu.

Art. 83. 1. Wynagrodzenie adwokata określa umowa z klientem. Umówione wynagrodzenie może być płacone w całości lub w częściach.
2. Adwokat ma prawo do pobierania w związku z udzielaniem pomocy prawnej zaliczek na poczet opłat sądowych i skarbowych oraz innych opłat i wydatków, które nie stanowią jego wynagrodzenia.
3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii NRA i Krajowej Rady Radców Prawnych, określi w drodze rozporządzenia wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiących podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich, mając na względzie, że ustalenie opłaty wyższej niż stawka minimalna, o której mowa w ust. 4, lecz nieprzekraczającej sześciokrotności tej stawki, może być uzasadnione rodzajem i zawiłością sprawy oraz niezbędnym nakładem pracy adwokata.
4. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii NRA i Krajowej Rady Radców Prawnych, określi w drodze rozporządzenia stawki minimalne za czynności adwokackie, o których mowa w ust. 1, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.

Art. 84.1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może świadczyć pomoc prawną nieodpłatnie.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 wartości pomocy prawnej nie zalicza się do przychodu adwokata i nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Art. 85. 1. Adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w którym ma wyznaczoną siedzibę zawodową oraz w okręgu sądu rejonowego, w którym mieści się filia jego kancelarii lub oddział spółki. W przypadku, gdy w miejscowości, w której adwokat ma siedzibę, znajdują się okręgi kilku sądów rejonowych, adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgach wszystkich tych sądów rejonowych.
2. Wyznaczenie adwokata na pełnomocnika lub obrońcę z urzędu upoważnia adwokata do udzielania dalszych pełnomocnictw.
3. Termin do złożenia wszelkich środków odwoławczych oraz środków zaskarżenia dla adwokata wyznaczonego z urzędu do jego sporządzenia biegnie od momentu doręczenia mu zawiadomienia o jego wyznaczeniu wraz z sentencją i uzasadnieniem tego orzeczenia.

Art. 86. 1. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb Państwa.
2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii NRA, określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.
3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii NRA i Krajowej Rady Radców Prawnych, określi w drodze rozporządzenia wysokość wynagrodzenia przysługującego adwokatom z tytułu pełnionych dyżurów, podczas których zobowiązani są do pozostawania w dyspozycji sądu celem pełnienia funkcji obrońcy z urzędu przewidzianej w odrębnych przepisach.


Art. 87. 1. Adwokat nie może reklamować swojej działalności.
2. Adwokat może udzielać rzeczowej informacji o swojej działalności, w tym przekazywać te informacje na stronie internetowej.
3. Adwokat może korzystać z referencji oraz nazw i nazwisk klientów reprezentowanych przez siebie w przetargach na świadczenie pomocy prawnej jednakże pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody tych klientów.
4. Adwokat nie może pozyskiwać klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, a w szczególności:
1) korzystać z usług pośredników;
2) narzucać komukolwiek swej pomocy prawnej;
3) wykorzystywać przymusowego położenia drugiej osoby.

ROZDZIAŁ 4
PRZEPISY OGÓLNE O FORMACH WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA

Art. 88. 1. Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo ? akcyjnej lub w zespole adwokackim.
2. Przedmiotem działalności spółek, o których mowa w ust. 1, może być wyłącznie świadczenie pomocy prawnej.
3. Adwokat nie może wykonywać zawodu wspólnie z osobą prowadzącą inną działalność niż adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi oraz prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2002.126.1069 ze zm.).
4. Rejestry kancelarii, spółek adwokackich i zespołów adwokackich prowadzą właściwe okręgowe rady adwokackie.


Art. 89. 1. Wykonywanie przez adwokata zawodu w oddziale spółki, filii kancelarii na terenie izby adwokackiej, której nie jest członkiem wymaga zawiadomienia okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na siedzibę oddziału lub filii oraz zawiadomienia okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na siedzibę zawodową adwokata lub siedzibę spółki.
2. Adwokat ma prawo wykonywać zawód za granicą. W takim przypadku adwokat stosuje się do zasad wykonywania zawodu w Polsce oraz w państwie wykonywania działalności.


Art. 90. Adwokat zobowiązany jest zgłosić zmianę danych podlegających wpisaniu do rejestru w terminie 14 dni od jej zaistnienia.

Art. 91. NRA publikuje corocznie w biuletynie informacji publicznej listę adwokatów z podaniem formy wykonywania zawodu oraz informacji o siedzibie wykonywania zawodu.


ROZDZIAŁ 5
SPÓŁKI ADWOKACKIE

Art. 92. Klient udzielając zlecenia prowadzenia sprawy spółce, o której mowa w art. 88 ust. 1, w przypadku, gdy do jej prowadzenia potrzebne jest udzielenie pełnomocnictwa, udziela pełnomocnictwa przynajmniej jednemu wspólnikowi ? adwokatowi lub radcy prawnemu wykonującemu zawód w spółce.

Art. 93. 1. Spółka nie może przyjmować zleceń od klientów, których interesy pozostają sprzeczne lub którzy ze względu na rodzaj działalności mogą pozostawać w konflikcie.


Art. 94. Adwokat wykonujący zawód w spółkach, o których mowa w art. 88 ust.1 ustawy obowiązany jest zapewnić zastępstwo przez wskazanego wspólnika w przypadku urlopu lub innej przemijającej przeszkody tak, aby prowadzone przez niego sprawy nie doznały uszczerbku.

ROZDZIAŁ 6
ZESPÓŁ ADWOKACKI

Art. 95. Zespół adwokacki jest jednostką organizacyjną adwokatury posiadającą osobowość prawną i składa się z osób wpisanych na listę adwokatów.
2. O przyjęciu do zespołu decyduje zebranie zespołu adwokackiego.

Art. 96. Adwokat - członek zespołu ma prawo do udziału w pracach i dochodzie zespołu.
Art. 97 . 1. Umowę z klientem zawiera kierownik zespołu adwokackiego w imieniu zespołu; pełnomocnictwa klient udziela adwokatowi.
2. Kierownik zespołu uwzględnia życzenia klienta co do wyboru adwokata, chyba że uzasadnione względy uniemożliwiają temu adwokatowi udzielenie pomocy prawnej.

Art. 98 . Kierownik zespołu wyznacza z urzędu zastępcę dla adwokata niemającego możności prowadzenia sprawy czasowo lub trwale albo skreślonego z listy adwokatów. Decyzja kierownika zespołu stanowi upoważnienie dla adwokata do prowadzenia sprawy i powinna mieć formę pisemną. Przepis art. 67 stosuje się odpowiednio.

Art. 99 . Organami zespołu adwokackiego są:
1) zebranie zespołu;
2) kierownik zespołu;

Art. 100 . 1. Do zakresu działania zebrania zespołu należy w szczególności:
1) wybór kierownika oraz jego zastępcy;
2) odwołanie kierownika lub jego zastępcy przed upływem kadencji;
3) kontrola działalności kierownika zespołu, a zwłaszcza badanie i zatwierdzanie jego sprawozdań;
4) uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków zespołu;
5) przyjmowanie nowych członków, wypowiadanie członkostwa w zespole i wykluczanie z zespołu;
6) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji zespołu.

Art.101 . 1. Uchwały zespołu zapadają większością głosów.
2. Od uchwał zebrania zespołu służy odwołanie do okręgowej rady adwokackiej.

Art. 102 . W przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez kierownika zespołu, do czasu ustania przyczyny niemożności pełnienia funkcji lub powołania nowego kierownika, jego czynności sprawuje zastępca.

Art.103 . Rozwiązanie zespołu następuje na podstawie uchwały zebrania zespołu lub uchwały okręgowej rady adwokackiej. Art. 106 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ III
DOSKONALENIE ZAWODOWE

Art. 104. 1. Adwokaci zobowiązani są stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
2. Adwokaci są zobowiązani uczestniczyć w szkoleniach zawodowych zalecanych przez NRA i okręgowe rady adwokackie.
3. Obowiązek stałego doskonalenia zawodowego nie dotyczy adwokatów-emerytów, jeżeli nie wykonują zawodu.

Art. 105. NRA określi w regulaminie doskonalenia zawodowego tryb rekomendacji poszczególnych szkoleń, sposób dokumentowania udziału w szkoleniach, zakres przedmiotowy szkoleń, sposób dokumentowania udziału w szkoleniach oraz zasady weryfikacji należytego wykonywania obowiązku stałego doskonalenia zawodowego.

DZIAŁ IV
SKREŚLENIE Z LISTY

Art. 106. 1. Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy adwokatów w przypadku:
1) śmierci;
2) wystąpienia z adwokatury;
3) przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby adwokackiej;
4) wykonywania zawodu sędziego, prokuratora, notariusza, komornika, piastowania stanowiska asesora notarialnego, komorniczego, zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości, siłach zbronych RP, organach ścigania, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, odbywania aplikacji ogólnej, sądowej, prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji notarialnej lub komorniczej;
5) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu;
6) orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu z adwokatury;
7) nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok;


2. Okręgowa rada adwokacka może odmówić skreślenia z listy adwokatów z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli przeciwko adwokatowi toczy się postępowanie dyscyplinarne.
3. W przypadku przewidzianym w ust. 1 pkt. 2-4,7 adwokat może złożyć wniosek o skreślenie z listy adwokatów nie później niż 30 dni przed planowaną datą zakończenia wykonywania zawodu. We wniosku adwokat wskazuje ostatni dzień terminu wykonywania zawodu. W razie braku takiego wskazania przyjmuje się, że ostatnim dniem terminu wykonywania zawodu przez adwokata jest 30 dzień upływający od daty złożonego wniosku o wykreślenie.

Art. 107. Adwokat skreślony z listy adwokatów z przyczyn wymienionych w art. 106 ust. 1 pkt. 2 i 4 podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, chyba że przestał odpowiadać warunkom przewidzianym w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2.

Art. 108. Okręgowa rada adwokacka może skreślić adwokata z listy adwokatów w związku z czynem popełnionym przed wpisem na listę, jeżeli czyn ten nie był znany okręgowej radzie adwokackiej w chwili wpisu, a stanowiłby przeszkodę do wpisu.

TYTUŁ IV
APLIKANCI ADWOKACY

DZIAŁ I
STATUS PRAWNY APLIKANTA

Art. 109. Na listę aplikantów adwokackich może być wpisany ten kto zdał egzamin wstępny oraz spełnia przesłanki określone w art. 116.

Art. 110. Aplikant adwokacki podlega w wykonywaniu obowiązków zawodowych ochronie na zasadach przysługujących adwokatowi określonych w art. 4 ust. 1 i 2.

Art. 111. 1. Aplikant adwokacki przy wykonywaniu obowiązków zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania samorządu zawodowego adwokatury i przepisy prawa.
2. Nadużycie tej wolności stanowiące zniewagę lub zniesławienie strony, jej przedstawiciela, w tym pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza albo oskarżyciela lub sędziego, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej.

Art. 112. Aplikanta adwokackiego obowiązuje tajemnica adwokacka na zasadach określonych w art. 76-79 ustawy.

Art. 113. 1. Aplikant adwokacki od dnia złożenia ślubowania może, na podstawie upoważnienia adwokata lub radcy prawnego, przeglądać akta, sporządzać z nich notatki, kopie oraz odbierać odpisy orzeczeń.
2. Aplikant adwokacki, po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej, może sporządzać i podpisywać pisma procesowe konieczne dla wykonywania zastępstwa adwokata, z jego wyraźnego upoważnienia, z wyłączeniem skargi do sądu administracyjnego, apelacji, skargi kasacyjnej, kasacji i skargi konstytucyjnej.

Art. 114. 1. Po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata tylko przed sądem rejonowym, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami.
2. Po roku i sześciu

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.