Uchwała nr 14/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej - plan pracy

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 14/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 26 czerwca 2021 roku

 

 

 

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2021

 

 

            Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich (tekst jednolity: obwieszczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Przyjmuje się priorytety działania Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2021, które mają charakter długofalowy, a ich realizacja może zostać przeniesiona na lata następne, jak też mogą zostać zmodyfikowane z uwagi na konieczność uwzględnienia uchwał programowych, które zostaną ewentualnie podjęte w związku z kontynuacją XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury we wrześniu 2021 roku.
  2. Naczelna Rada Adwokacka realizuje plan pracy uwzględniający w szczególności priorytety wskazane w § 1 ust. 3 uchwały w ramach działań własnych Naczelnej Rady Adwokackiej
    i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz poprzez działania wykonawcze jednostek funkcjonujących przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i jej Prezydium.
  3. Priorytetami Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2021, przy uwzględnieniu założeń wskazanych w § 1 ust. 1 uchwały, są w szczególności działania realizowane przez:

1)      Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych, który:

a)      opracuje projekt rozwiązań legislacyjnych prowadzących do uregulowania zasad świadczenia pomocy prawnej,

b)      opracuje projekt nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie odbywania aplikacji adwokackiej, formuły egzaminów wstępnych i egzaminu zawodowego, na podstawie doświadczeń 11 lat funkcjonowania systemu obecnie obowiązującego, w celu podniesienia poziomu kształcenia aplikantów adwokackich,

c)      opracuje projekt nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu,

d)      zaktualizuje projekt zmian w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze,

e)      opracuje projekt nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie biegłych sądowych,

f)       opracuje projekt nowych rozwiązań legislacyjnych zapewniających profesjonalną, obligatoryjną pomoc prawną w postępowaniach cywilnych i gospodarczych,

g)      opracuje projekt rozwiązań legislacyjnych mających na celu dostosowanie prawa regulującego obecne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, prokuratury, Krajowej Rady Sądownictwa) do wymogów demokratycznego państwa prawnego
z wypracowaniem systemu istotnego wdrożenia tych rozwiązań bez uszczerbku dla obrotu prawnego,

h)      będzie na bieżąco przedkładał organom legislacyjnym opinie w sprawach procedowanych w procesach legislacyjnych oraz petycje w sprawach zmian w obowiązującym prawie zmierzające m.in. do usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, stworzenia właściwych warunków pracy adwokatów
i ochrony praw obywateli, a także uczestniczył w procesie legislacyjnym w Sejmie RP oraz Senacie RP,

i)        zorganizuje dwie otwarte konferencje: we wrześniu 2021 roku we Wrocławiu, której tematem będzie zagadnienie związane z prawnymi aspektami powszechnego wdrażania „Nowych Technologii” oraz w listopadzie 2021 roku
w Warszawie, celem której będzie wypracowanie koncepcji i rozwiązań prawnych, których wprowadzenie pozwoliłoby na skuteczne uzdrowienie sytuacji
w wymiarze sprawiedliwości z uwzględnieniem konieczności wypracowania rozwiązań, które pozwolą na zagwarantowanie obywatelom stabilności obrotu prawnego,

j)        utworzy i rozwinie czasopismo, którego zadaniem będzie m.in. gromadzenie
i publikowanie opinii legislacyjnych wydawanych w ramach działań Instytutu oraz opinii autorstwa podmiotów zewnętrznych wydawanych w sprawach będących w zakresie zainteresowania Adwokatury, w formie elektronicznej, opatrzone tytułem „De Lege Ferenda – Przegląd Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej”, tworząc forum szerokiej wymiany myśli legislacyjnej.

2)      Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, które:

a)      ustali minimalne standardy związane z kształceniem i doskonaleniem zawodowym mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy NRA,

b)      przygotuje projekt zmiany Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji przy NRA, w szczególności w zakresie zmiany stawek i rozszerzenia katalogu rzeczowego cennika Centrum,

c)      będzie kontynuowało izbowe projekty szkoleniowe z zakresu mediacji zgodnie ze Standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,

d)      zorganizuje międzynarodową konferencję „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika” połączoną z promocją publikacji przygotowanej przez Adwokatów-Mediatorów Centrum „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika”, wydanej przez Wolters Kluwer Polska,

e)      przeprowadzi letnią edycję projektu „Kredyty frankowe”: szkolenia z zakresu kredytów frankowych,

f)       zorganizuje konferencję „Mediacje rówieśnicze w szkołach – forma edukacji prawnej dzieci i młodzieży”,

g)      zorganizuje jesienną edycję projektu „Szkoleniowe środy” – edukację specjalistyczną mediatorów Centrum Mediacji,

h)      zorganizuje jesienną edycję projektu mediacji online Centrum Mediacji przy NRA: szkolenie poprzez platformę ZOOM z mediacji online,

i)        zorganizuje obchody 10-lecia istnienia Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, w tym konferencję „Perspektywy mediacji w Polsce i na świecie” oraz wręczenie nagród dla osób, które w świetle Regulaminu Konkursu Centrum Mediacji przy NRA szczególnie zasłużyły się dla rozwoju mediacji,

j)        nawiąże współpracę z ośrodkami mediacji w Polsce i za granicą,

k)      nawiąże współpracę z sędziami-koordynatorami ds. mediacji w wybranych sądach,

l)        nawiąże współpracę z innymi podmiotami, których zakres działalności obejmuje mediację,

m)    roześle listy przeszkolonych adwokatów-mediatorów z dziedziny kredytów frankowych do sądów,

n)      roześle listy adwokatów-mediatorów prowadzących mediację online do sądów,

3)      Instytut LegalTech, który:

a)      będzie krzewił i popularyzował wiedzę na temat zastosowania nowych technologii w świadczeniu pomocy prawnej, w tym prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności adwokackiej z wykorzystaniem nowych technologii (Tech for Law),

b)      będzie promował rozwiązania prawne oraz etyczne w stosowaniu nowych technologii, a nadto współpracował w przygotowywaniu rozwiązań normatywnych w zakresie prawa nowych technologii (Law for Tech).

4)      Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayera, który:

a)      przeprowadzi badania środowiska adwokackiego w obszarach: 1) oceny obecnego kształtu programowego czasopisma „Palestra”, preferencji publikowanych dziedzin, oczekiwań na przyszłość, 2) postrzegania adwokatów, konkurencyjności, reklamy i promocji, barier wykonywania zawodu, w tym uwzględniające zagadnienia dotyczące etyki,

b)      wznowi wydanie książki o adwokat Annie Boguckiej-Skowrońskiej,

c)      podejmie współpracę ze Stowarzyszeniem Adwokackim „Defensor Iuris” w zakresie dotyczącym projektu #pełnosprawniwprawie,

d)      rozpocznie projekt pt. „Wielkie mowy adwokackie” (projekt zakłada zbiór materiałów archiwalnych, dokonanie niezbędnej korekty tekstu, przygotowanie wstępu z informacją o konkretnym procesie, nagranie audio w formie podcastu, montaż, opracowanie graficzne i dźwiękowe),

e)      rozpocznie cykl debat nt. różnych aspektów funkcjonowania samorządu adwokackiego i przygotuje podsumowanie w postaci opracowania poszczególnych zagadnień,

f)       przygotuje wystawy dotyczące pozazawodowych dokonań adwokatów (wystawa planowana jest przy okazji Dni Kultury Adwokatury we współpracy z Izbą Adwokacką w Krakowie),

g)      rozpocznie prace koncepcyjne związane z utworzeniem Muzeum Adwokatury Polskiej w nowej formule.

5)      Bibliotekę Palestry, która:

a)      będzie prowadziła działalność wydawniczą obejmującą: 1) Horyzonty Filozofii Prawa, 2) Historię Adwokatury, 3) Metodykę pracy adwokata, 4) inne pozycje,

b)      będzie prowadziła spotkania autorskie związane z wydawanymi pozycjami książkowymi,

c)      przygotuje i wyda serię opracowań dla aplikantów adwokackich przystępujących do egzaminu zawodowego odpowiadających poszczególnym blokom tematycznym egzaminu adwokackiego,

d)      wznowi i będzie kontynuowała rozwój serii „Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich”.

6)      Komisję Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu, która:

a)      będzie kształtowała etykę, zasady wykonywania zawodu i praktykę adwokacką oraz dbała o stałe podnoszenie poziomu świadomości etycznej adwokatów
i aplikantów adwokackich, a także wspierała członków i organy Adwokatury
w interpretacji obowiązujących zasad,

b)      będzie wspierała adwokatów, aplikantów adwokackich oraz organy Adwokatury w debacie publicznej w sprawach dotykających etyki, zasad wykonywania zawodu i praktyki adwokackiej,

c)      będzie na bieżąco sporządzała opinie w sprawach z zakresu etyki i wykonywania zawodu w odpowiedzi na pytania kierowane przez członków Adwokatury
i publikowała je na stronie internetowej adwokatura.pl,

d)      przygotuje materiały dotyczące rozwijania umiejętności miękkich członków Adwokatury,

e)      we współpracy z innymi jednostkami będzie współtworzyła, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, przestrzeń do cyklicznej debaty środowiskowej w sprawie zmian w zasadach etyki adwokackiej, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu,

f)       opracuje programu wsparcia adwokatów przy rozpoczynaniu działalności oraz w trudnych sytuacjach (np. wypalenie zawodowe, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, wsparcie adwokatów wykluczonych cyfrowo w nabywaniu umiejętności posługiwania się nowymi technologiami),

g)      nawiąże współpracę z organizacjami przedsiębiorców i izbami gospodarczymi,

h)      wypracuje mechanizm zmierzający do ochrony rynku pomocy prawnej poprzez podjęcie działań wspierających zwalczanie nieuczciwej konkurencji ze strony podmiotów naruszających te zasady,

i)        będzie na bieżąco przygotowywać i wdrażać rozwiązania wspierające praktykę adwokacką i wykonywanie zawodu, w tym między innymi rozwinie system programów partnerskich i zniżkowych.

7)      Komisję Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, która:

a)      podejmie działania organizujące i koordynujące wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne, dążąc do integracji środowiska Adwokatury Polskiej,

b)      zrealizuje zaplanowane wydarzenia integracyjne.

8)      Komisję Doskonalenia Zawodowego, która:

a)      przygotuje i przeprowadzi szkolenia doskonalące służące nieograniczonej liczbie adwokatów, wg bieżącego zapotrzebowania środowiska adwokackiego,
a także planów bieżących komisji, w tym z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających dostęp zdalny i utrwalenie przebiegu szkolenia celem jego wielokrotnego udostępnienia adwokatom, w tym Szkolenia Pakietowe, które mają przybliżyć w sposób kompleksowy regulacje prawne i powiązaną problematykę pozaprawną, dotyczące danego zagadnienia. Szkolenia pakietowe mają być organizowane w znacznie większym wymiarze godzinowym niż szkolenia doskonalenia zawodowego i odbywać się w wymiarze kilku godzin w kolejne weekendy,

b)      przygotuje listę rekomendowanych wykładowców celem wymiany informacji pomiędzy izbami adwokackimi o dostępnych specjalistach z danej dziedziny objętej szkoleniem,

c)      przygotuje porozumienie pomiędzy izbami adwokackimi o wymianie informacji oraz wzajemnej pomocy w zakresie organizacji szkoleń zawodowych, w tym zasad ich udostępniania,

d)      dokona przeglądu obowiązującej uchwały „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” przyjętej przez Naczelną Radę Adwokacką w dni 19 listopada 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 z dnia 17 marca 2012 r., uchwałą nr 49/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., uchwałą nr 76/2020 z dnia
18 stycznia 2020 r. oraz uchwałą nr 94/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. oraz zaproponuje ewentualne zmiany tej regulacji w celu dostosowania jej do potrzeb adwokatów i wyzwań stojących przed Adwokaturą,

e)      podejmie ścisłą współpracę z Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych celem śledzenia nadchodzących zmian i planowaniem tematyki szkoleń z odpowiednim wyprzedzeniem,

f)       zorganizuje cykliczne spotkania z kierownikami doskonalenia zawodowego, albowiem wymiana doświadczeń i sygnalizacja problemów w zakresie doskonalenia zawodowego jest niezmiernie istotna i przyczynia się do podnoszenia poziomu szkolenia.

9)      Komisję Aplikacji Adwokackiej, która:

a)      opracuje i przeprowadzi program ogólnopolskich zdalnych repetytoriów bezpośrednio poprzedzających egzamin adwokacki, dostępnych dla aplikantów adwokackich wszystkich izb adwokackich, odpowiadający blokom tematycznym na egzaminie adwokackim,

b)      będzie kontynuowała program monograficznych wykładów zdalnych dla aplikantów adwokackich wszystkich izb adwokackich, uzupełniając ofertę szkoleniową izb adwokackich,

c)      będzie nadzorować i koordynować wydawanie pisma „Młoda Palestra”,

d)      wspólnie z Biblioteką Palestry przygotuje dla aplikantów opracowania odpowiadające blokom tematycznym na egzaminie adwokackim,

e)      będzie koordynować organizację konkursu krasomówczego,

f)       dokona przeglądu Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, ramowego programu szkolenia oraz porozumienia dotyczącego odbywania szkoleń przez aplikantów oraz zaproponuje ewentualne zamiany tych regulacji, aby realizować cele aplikacji adwokackiej.

10)  Komisję Praw Człowieka, która:

a)      będzie współpracowała z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka i innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi, w celu realizacji zadań z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich,

b)      będzie brała aktywny udział w monitoringu wyboru polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

c)      będzie monitorować proces wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w polskich sprawach,

d)      będzie upowszechniała wśród adwokatów wiedzę i zwiększała ich kompetencję w zakresie pełnienia funkcji kuratora małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym,

e)      podejmie działania wzmacniające dostęp obywatela do sądu oraz działania zmierzające do rozpoznawania spraw bez nieuzasadnionej zwłoki,

f)       dokona monitoringu respektowania standardów praw i wolności obywatelskich.

11)  Komisję Edukacji Prawnej, która:

a)      opracuje ogólne założenia programu edukacji prawnej prowadzonego przez Adwokaturę, w celu ułatwienia działań edukacyjnych na szczeblach lokalnych;

b)      opracuje projekt stałej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej skierowanej do szkół i/lub innych placówek edukacyjnych;

c)      podejmie działania w celu opracowania materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dedykowanych poszczególnym grupom docelowym akcji edukacyjnych;

d)      zorganizuje wspólne szkolenia/konferencje dedykowane przedstawicielom komisji edukacji prawnych poszczególnych Izb w celu doszkalania kompetencji edukacyjnych oraz wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń; podejmie działania w celu rozszerzenia działań edukacyjnych Adwokatury na branże wymagające szczególnego wsparcia edukacyjnego, których celem będzie jednocześnie budowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Adwokatury wśród społeczeństwa i wyróżnienia zawodu adwokata wśród innych, „konkurencyjnych” zawodów prawniczych; podejmie działania nakierowane na zwiększenie aktywności adwokatów i aplikantów adwokackich w działaniach edukacyjnych.

12)  Komisję Informatyzacji, która:

a)      przygotuje minimalne standardy dla systemów informatycznych używanych przez adwokatów wykonujących zawód,

b)      pozyska i przedstawi oferty na usługi bezpiecznej skrzynki e-mail i innych usług dla adwokatów wykonujących zawód, które spełniają ww. standardy dla systemów informatycznych,

c)      będzie współpracowała z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie rozwoju informatyzacji postępowań sądowych i doręczeń elektronicznych oraz integracji platformy adwokackiej i platform organów państwowych,

d)      będzie współpracowała z odpowiednimi organami państwowymi, operatorem publicznym oraz kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej oraz sposobów korzystania przez adwokatów z systemu doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w tej ustawie,

e)      przygotuje i wdroży system informatyczny ułatwiający prowadzenie kancelarii w cyfrowym świecie zgodnie z wymaganiami procedur sądowych i administracyjnych, wymogami RODO, kodeksem etyki i regulaminem wykonywania zawodu,

f)       przygotuje i wdroży informatyzację prac pionu rzecznika dyscyplinarnego i pionu sądownictwa dyscyplinarnego,

g)      przeprowadzi inwentaryzację obecnych zasobów NRA i izb adwokackich,

h)      będzie brała udział w rozmowach z organami państwowymi w ramach budowy elektronicznego systemu komunikacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych i systemu e-doręczeń,

i)        dokona zebrania zapotrzebowania na funkcjonalności informatyczne od adwokatów i od biur ORA,

j)        zweryfikuje możliwość finansowania z zewnętrznych źródeł, zbierze oferty od dostawców rozwiązań chmurowych.

 

13)  Komisję Wizerunku, która:

a)      podejmie działania wzmacniające wizerunek Adwokatury poprzez pokazanie samorządu jako korporacji dbającej o wysoki poziom etyczny i fachowość adwokatów oraz ukazywanie wymiernych korzyści, jakie klient może odnieść, korzystając z pomocy profesjonalisty już na samym początku „problemu prawnego”,

b)      przeprowadzi kampanie ukierunkowane na propagowanie zawodu adwokata, poprzez informowanie potencjalnych Klientów za pośrednictwem różnego rodzaju działań wizerunkowych uświadamiających społeczeństwu zakres działań adwokatów w konkretnych sprawach (m.in. poprzez tworzenie akcji społecznych dotykających najbardziej problematycznych kwestii, z którymi na co dzień borykają się potencjalni klienci (np. przemoc domowa, alienacja rodzicielska, „rolowanie” kredytowe, kredyty frankowe, wyzysk przez firmy pożyczkowe, odszkodowania, niealimentacja),

c)      będzie propagowała działalność edukacyjną we współpracy z Komisją Edukacji Prawnej,

14)  Komisję Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego, która:

a)      będzie realizowała współpracę Naczelnej Rady Adwokackiej z zawodami zaufania publicznego na szczeblu krajowym oraz koordynowała współpracę na szczeblu izb adwokackich,

b)      będzie realizowała współpracę Naczelnej Rady Adwokackiej z innymi zawodami prawniczymi i stowarzyszeniami prawniczymi na szczeblu krajowym oraz koordynowała współpracę na szczeblu izb adwokackich,

c)      podejmie wspólne inicjatywy z innymi zawodami zaufania publicznego zmierzające do popularyzowania działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli i misji społecznej tych zawodów.

15)  Komisję ds. Równego Traktowania, która:

a)      podejmie działania wspierające osoby wykluczone cyfrowo,

b)      będzie wspierała osoby wykonujące zawód adwokata/aplikanta adwokackiego oraz osoby wpisane na listy prawników zagranicznych prowadzone przez samorząd adwokacki, w celu równego traktowania,

c)      ustali potrzeby związane z opieką samorządową osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.

16)  Komisję ds. Zagranicznych, która:

a)      aktywnie będzie reprezentowała Naczelną Radę Adwokacką w strukturach i organizacjach międzynarodowych, wypracowując wiodącą rolę Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawach zagranicznych, a także będzie utrzymywała kontakty
z adwokaturami zagranicznymi na szczeblu centralnym, w tym nawiązując formalne partnerstwa międzynarodowe,

b)      będzie wspierała izby adwokackie w rozwoju współpracy zagranicznej, w tym
w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych,

c)      w ramach współpracy zagranicznej podejmie aktywność zapewniającą m.in.: wymianę materiałów szkoleniowych, organizację międzynarodowych kursów, szkoleń i konferencji, działania na rzecz organizowania stażów zawodowych dla młodych adwokatów i aplikantów adwokackich.

17)  Zespołu ds. Kobiet, który dbając o kobiety w Adwokaturze będzie:

a)      aktywizował je w działalności samorządowej, społecznej i naukowej poprzez tworzenie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, naukowym, integracyjnym
i kulturalnym,

b)      budował obszary wsparcia i komunikacji oraz integracji środowiskowej,

c)      reagował na wszelkie przejawy naruszenia praw kobiet w Adwokaturze,

d)      upamiętniał postawy kobiet w historii Adwokatury.

18)  Zespołu prasowego, który:

a)      stworzy sprawny system komunikacji pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką,
a środowiskiem adwokackim (za pośrednictwem izb adwokackich) oraz komunikacji pomiędzy środowiskiem adwokackim (Naczelna rada Adwokacka oraz izby adwokackie) a społeczeństwem, w tym w celu promocji w mediach Adwokatury i współpracy z mediami,

b)      utworzy w ramach strony www.adwokatura.pl podstronę „Adwokat w Mediach” (rodzaj informatora, wizytówki z mapą Polski, zawierającego dane konkretnych adwokatów, którzy deklarują chęć udzielania w przestrzeni publicznej informacji o charakterze komentatorskim oraz dzielenia się wiedzą ekspercką),

c)      stworzy miejsce spotkań mediów z przedstawicielami NRA – studio, przestrzeń dla organizowania konferencji i briefingów oraz wszelkich wystąpień mających zakomunikować stanowisko Adwokatury, tj. Prezesa NRA, Prezydium NRA lub innego przedstawiciela Adwokatury, w przestrzeni publicznej,

d)      będzie ściśle współpracował z izbami w całej Polsce w celu pozyskiwania informacji o pracach i wydarzeniach izbowych i publikowania ich w mediach NRA (strona www, FB),

e)      będzie stale współpracował z Prezydium NRA w zakresie przekazywania informacji o jego pracach,

f)       przygotuje księgę identyfikacji wizualnej NRA (opracowanie wzorów graficznych i formatów wykorzystywanych publicznie we wszystkich oficjalnych komunikatorach NRA, w tym opracowanie LOGO NRA w języku angielskim i niemieckim),

g)      rozwinie newsletter wykorzystywany przez Naczelną Radę Adwokacką.

19)  Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, który przygotuje i opracuje materiał roboczy zawierający propozycję zmian punktowych regulacji zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

20)  Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, który przygotuje i opracuje propozycje nowego regulaminu wykonywania zawodu adwokata.

21)  Pełnomocnika Prezesa NRA ds. ochrony tajemnicy adwokackiej, który:

a)      będzie podejmował działania chroniące tajemnicę adwokacką, jak też będzie wspierał adwokatów, w stosunku do których podjęto próbę naruszenia tajemnicy zawodowej,

b)      będzie zbierał informacje ze wszystkich izb adwokackich o przypadkach zwalniania lub próbach zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej,

c)      stworzy zieloną linię – stały bezpośredni kontakt służący do uzyskania pomocy
i wsparcia samorządu w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej,

d)      stworzy bazę zanonimizowanych postanowień o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej oraz bazę zażaleń na takie postanowienia.

22)  Pełnomocnika ds. pozyskiwania środków publicznych, który przygotuje koncepcję pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań samorządowych Adwokatury.

 

§ 2.

Realizacja priorytetów, o których mowa w § 1 zostanie zrealizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym za pośrednictwem: Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Ośrodka Badawczego Adwokatury im Witolda Bayera, Biblioteki Palestry, Komisji Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu, Komisji Doskonalenia Zawodowego, Komisji Aplikacji Adwokackiej, Komisji Edukacji Prawnej, Komisji Informatyzacji, Komisji Praw Człowieka, Zespołu ds. Kobiet, Komisji ds. Równego Traktowania, Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Wizerunku, Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego, Komisji ds. Zagranicznych, a także zespołów, koordynatorów
i pełnomocników.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnej Radzie Adwokackiej i jej Prezydium,
a także innym jednostkom organizacyjnym działającym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.