Uchwała nr 15/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 15/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 26 czerwca 2021 roku

 

 

 

w przedmiocie zmiany uchwały nr 60/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z 15 marca 2019 roku w przedmiocie zasad przygotowania i realizacji projektów finansowanych
lub współfinansowanych przez Naczelną Radę Adwokacką

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 58 pkt 10 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1651) Naczelna Rada Adwokacka uchwala zmiany w załączniku nr 1 do uchwały numer 60/2019 wyżej opisanej polegające na tym, że po § 1 załącznika dodaje się
§ 1a o treści:

 

§ 1a. W ramach projektów, o których mowa wyżej dofinansowanie może objąć część kosztów związanych z izbowymi wydawnictwami prawniczymi, jeżeli zamieszczane w nich teksty obejmują w przeważającym zakresie tematykę służącą realizacji zadań Adwokatury i są udostępniane nieodpłatnie członkom innych izb adwokackich. Dofinansowanie projektu przez Naczelną Radę Adwokacką w granicach środków przeznaczonych na ten cel w preliminarzu budżetowym może nastąpić na wniosek izby adwokackiej, która jest wydawcą przy uwzględnieniu proporcji wielkości nakładu całkowitego do nakładu przeznaczonego dla członków innych izb, ale nie wyższej niż 25 procent wszystkich wykazanych przez wnioskodawcę kosztów”.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zobowiązuje się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalenia jednolitego tekstu uchwały nr 60/2019 i jej załączników.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.