Uchwała nr 73/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 73/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 marca 2012 r.w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego


Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U.
nr 146 z 2009 r., poz. 1188 z późn. zm.), Naczelna Rada Adwokacka postanawia:
1. Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności:
a) § 11 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.), dodanego przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr z 2012 roku, poz. 150);
b) § 13 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu;
c) § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu;
z art. 16 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z 26 maja 1982 roku - Prawo
o adwokaturze (Dz. U. nr 146 z 2009 roku, poz. 1188 ze zm.) oraz z art. 32 Konstytucji.
2. Udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym adw. Andrzejowi Zwarze, adw. dr. Szymonowi Byczko i adw. dr. Jackowi Skrzydło.
3. Zobowiązać Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do wykonania niniejszej uchwały.
4. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej jest upoważnione do modyfikacji (w tym do rozszerzenia) wniosku, jeżeli chodzi o zakres zaskarżenia oraz przywołane wzorce, w tym wzorce konstytucyjne.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Uchwałę podjęto jednogłośnie na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 17 marca 2012 r.

Podstawa prawna.

Na mocy art. 188 pkt 1 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych zakresem jej działania.
Zgodnie z art. 58 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze, do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy reprezentowanie adwokatury, a w myśl art. 59 ust. 3, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej.Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.