Uchwała nr 20/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

UCHWAŁA NR 20/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 11 września 2021 roku

 

w przedmiocie zmiany uchwały nr 50/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z 24 listopada 2018 r.  Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru

 

§ 1

 

Na podstawie art. 58 pkt 5a oraz pkt 12 lit. i ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala zmianę uchwały nr 50/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z 24 listopada 2018 r. Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych
i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru
, w ten sposób, że
w § 16 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4 i 5 w następującym brzmieniu:

 

„4. W przypadku skorzystania przez Ministra Sprawiedliwości lub przez osoby przez niego upoważnione z prawa wglądu do akt sprawy, akta sprawy udostępnia się w kancelarii rzecznika dyscyplinarnego.

5. W przypadku zgłoszenia przez Ministra Sprawiedliwości żądania przesłania akt sprawy, dokumenty znajdujące się w aktach sprawy przesyła się Ministrowi Sprawiedliwości
w uwierzytelnionych odpisach.”

 

§ 2

 

Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalenia tekstu jednolitego uchwały nr 50/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z 24 listopada 2018 r. Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru, a także do obwieszczenia treści tekstu jednolitego tej uchwały na stronie www.nra.pl.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.