Uchwała nr 21/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 21/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 11 września 2021 r.

 

 

 

w sprawie złożenia w interesie publicznym petycji

dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe

 

 

 

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i art. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, w tym
w interesie wymiaru sprawiedliwości, mając na względzie troskę o jego prawidłowe funkcjonowanie,
Naczelna Rada Adwokacka uchwala, co następuje:

  1. Wystąpić do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją w interesie publicznym
    w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) poprzez nadanie art. 37 ust. 4a następującego brzmienia:

„4a. W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, bez konieczności składania wniosku, o którym mowa w ust. 4. Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

1)   Sądy i Trybunały;

2)   prokuraturę i inne organy ścigania;

3)   komornika sądowego,

4)   adwokatów i radców prawnych, w ramach prowadzonej działalności zawodowej.”

a także przyjęcie rozwiązania, w świetle którego ustawa miałaby wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  1. Wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych podmiotu wnoszącego petycję.
  2. Upoważnić adw. Przemysława Rosati do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach nad petycją przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do złożenia petycji.

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.