Uchwała nr 63/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


UCHWAŁA NR 63/2012
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 11 stycznia 2012 r.

Naczelna Rada Adwokacka, po zapoznaniu się z nadesłanymi w dniu 9 listopada 2011 roku przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2011 roku, sygnatura DO-III-467-3/11/55:
1. projektem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348),
2. projektem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349),
działając na podstawie art. 16 oraz art. 29 prawa o adwokaturze, jak również działając
w oparciu o przepis art. 225 ustawy o radcach prawnych:
1. negatywnie opiniuje projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348)
2. negatywnie opiniuje projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349),

UZASADNIENIE
Oba przedłożone Naczelnej Radzie Adwokackiej projekty Rozporządzeń proponują wprowadzenie jednolitej, ryczałtowej stawki 120 złotych za prowadzenie sprawy
o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, w miejsce dotychczasowych zasad ogólnych, wiążących wysokość wynagrodzenia w tego typu sprawach z wartością przedmiotu sporu.
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż oba projekty Rozporządzeń naruszają ustawowe normy kompetencyjne. Minister Sprawiedliwości, ustalając wysokość stawek minimalnych za czynności adwokackie i za czynności radców prawnych, musi mieć na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego.
Uzasadnienie przedstawionych do zaopiniowania Rozporządzeń stawia niczym nieusprawiedliwione i w żaden sposób nieudowodnione tezy, jakoby nakład pracy pełnomocnika procesowego w tego typu sprawach był niższy niż przeciętny, a sprawy tego typu były sprawami prostymi.
Tymczasem wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego w tego typu sprawach jest wyższy niż przeciętny. Przeprowadzona na stronie adwokatura.pl sonda dowodzi, że 94% badanych ocenia wymagany nakład pracy w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania na poziomie co najmniej przeciętnym lub wyższym niż przeciętny, a tylko 4% twierdzi, że tego typu sprawy wymagają niższego niż przeciętne nakładu pracy. Znamienny przy tym jest fakt, iż 55% ankietowanych wskazało, że tego typu sprawy wymagają zaangażowania pełnomocnika większego niż przeciętny.
Sprzeciw budzi również wysokość samej stawki. Ustalenie stawki na skrajnie zaniżonym poziomie nie pozwala stronie, która wygra ze Skarbem Państwa sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, uzyskać zwrotu rzeczywistych, rynkowych wydatków koniecznych do prowadzenia sprawy. To w oczywisty sposób ogranicza dostęp do pomocy prawnej.
W sprawach, w których powód korzysta z pomocy prawnej z urzędu, ustalenie ryczałtowej stawki w sposób oderwany od wartości przedmiotu sporu, na poziomie niepozwalającym adwokatowi pokryć nawet jego kosztów prowadzenia sprawy (a tak ocenia propozycję stawki 92% ankietowanych) powoduje, iż w koszty pomocy prawnej z urzędu przerzucane są na adwokatów i radców prawnych. I to nawet w tych sprawach, w których, dzięki staraniom adwokata z urzędu, powód uzyska odszkodowanie idące w dziesiątki tysięcy złotych. Tak więc przedstawione do zaopiniowania projekty Rozporządzeń naruszają dyspozycję zarówno art. 29. ust. 1 prawa o adwokaturze, jak i art. 223 ustawy o radcach prawnych.
W żaden sposób nie usprawiedliwia propozycji wprowadzenia ryczałtowej stawki
w wysokości 120 złotych fakt, że obecnie obowiązujące przepisy Rozporządzeń posługują się taką stawką w innych typach spraw. Oczywiste bowiem jest to, iż obowiązujące obecnie przepisy Rozporządzeń, nienowelizowane od lat, nie pasują już do rzeczywistości i wymagają pilnych zmian.
Dlatego Naczelna Rada Adwokacka negatywnie opiniuje oba projekty Rozporządzeń.
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Andrzej Zwara)
adw. Andrzej Zwara

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.