Uchwała nr 11/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej

Wróć do listy dokumentów


 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 11/2021

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 8 maja 2021 r.

 

 

w sprawie zasad przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych

oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym

 

 

            Na podstawie art. 58 pkt. 5 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) oraz pkt. 6 i 7 uchwały nr 19/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r., Naczelna Rada Adwokacka ustala zasady przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz zastępców rzeczników dyscyplinarnych za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, w sposób następujący:

 

§1

 

1. Naczelna Rada Adwokacka ustala wysokość diet za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym przez członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury z wyłączeniem Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury w przypadku, gdy przysługuje im prawo do diety z tytułu sprawowanej funkcji, a nadto wysokość diet dla protokolanta będącego adwokatem, biorąc pod uwagę ilość obowiązków i nakład pracy potrzebny do należytego wykonywania obowiązków samorządowych oraz możliwości finansowe Naczelnej Rady Adwokackiej, poprzez ustalenie odpowiedniego mnożnika jednolitej stawki bazowej.

2. Okręgowa Rada Adwokacka może podjąć uchwałę, w której określi wysokość diet za czynności w postępowaniu dyscyplinarnym przez członków sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej oraz jego zastępców a także adwokatów wykonujących funkcje protokolanta według zasad określonych w pkt 1.

3. Okręgowa rada adwokacka może podjąć uchwałę, w której określi wysokość diet za sprawowanie przez adwokatów funkcji protokolantów sądów dyscyplinarnych oraz protokolantów rzeczników dyscyplinarnych, kierując się przesłankami, o których mowa w pkt 2.

 

§ 2

 

1. Diety sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury z tytułu czynności podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym oraz diety adwokatów wykonujących funkcje protokolantów przyznaje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury lub Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

2. Diety sędziów w sądach dyscyplinarnych izb adwokackich i zastępców rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich z tytułu czynności podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym oraz diety adwokatów wykonujących funkcje protokolantów przyznaje okręgowa rada adwokacka na wniosek prezesa sądu dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego.

3. Wysokość przyznanej diety zależna jest od ilości czynności przeprowadzonych w sprawie, koniecznego nakładu pracy, zawiłości sprawy oraz ilości spraw na sesji przy czym nie może być wyższa niż trzykrotność stawki bazowej za czynności w jednej sprawie lub w jednym posiedzeniu sądu dyscyplinarnego lub Sądu Najwyższego.

 

§ 3

 

Ustala się jednolitą stawkę bazową w wysokości 200 zł.

 

§ 4

 

Uchyla się uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej numer 32/2018 z dnia 25 lutego 2018 r.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Przemysław Rosati

Adw. Przemysław Rosati

 

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.